Шахбоз ва Навруз - Нега айтмадинг

Шахбоз ва Навруз - Нега айтмадинг
Шахбоз ва Навруз - Нега айтмадинг

Шахбоз ва Навруз - Нега айтмадинг Текст песни

Совгаларим хурсанд булиб олган эдингку,
Хамма гапларимга кулок солган эдингку,
Бир кун кунгирок килолмай колганларимда
Хатлар ёзиб, хавотирлар килган эдингку.

Нега айтмадинг уз севганинг борлигини?
Нега айтмадинг дилинг унга зорлигини?
Нега айтмадинг сен менга шуни,
Ушанда, энг биринчи куни? (х2)

Сени деб эх, кимлардан воз кечганларимда,
Битта сенга юрагимни очганларимда,
Энди сенсиз бошка менга керакмас дея,
Йигит сузин айтиб, касам ичганларимда.

Нега айтмадинг уз севганинг борлигини?
Нега айтмадинг дилинг унга зорлигини?
Нега айтмадинг сен менга шуни,
Ушанда, энг биринчи куни? (х2)

Нега алдадинг мени атайлаб?
Ахир хар доим сени юрар эдим авайлаб.
Лекин авайлаганларим бари булди бекор,
Муносабатимизнинг сунгида булди ошкор.

Сохталик яширинган экан кузинг ортида,
Йук эканман хатто юрагинг четида.
Севги курилган экан манфаатлар устида,
Азоблар бор экан ёлгонларинг остида.

Шунчалар алдаган экан мени бу кузларинг,
Каерлардан келди шунча айтилган сузларинг?
Фойдаландинг осон туйгуларимдан,
Самимийлик намоён эди кулгуларингдан.

Шунчалар зур уйнадинг ролингни,
Мен эса ахмок, сурабман кулингни.
Рад жавобини берганингдан бери биласанми,
Согинчлар канчалар юрагимга санчилар.

Нега айтмадинг уз севганинг борлигини?
Нега айтмадинг дилинг унга зорлигини?
Нега айтмадинг сен менга шуни,
Ушанда, энг биринчи куни? (х2)

Нега айтмадинг…

Фикр қўшиш