Коʻк дафтарнинг сири

Коʻк дафтарнинг сири

Бу дафтарни мен тоʻкимачиларнинг маданият саройи олдидаги хийобондан топиб олдим. Болаларнинг кишки та’тили бошланган пайт еди. Шахарнинг барча майдонларидаги каби тоʻкимачилар хийобонида хам катта арча оʻрнатилиб, хилма-хил оʻйинчоклар билан безатилган. Ертадан-кечгача атрофидан болалар аримайди. Хатто, кечкурун ишдан кайтайотганимда хам одам боʻйи келадиган корбобонинг коʻм-коʻк коʻзларига, ранго-ранг чирокларга махлийо боʻлиб турган болаларни коʻраман.
Дафтарни топиб олган куним хам хийобон гавжум еди. Болалар бир-бирларини кувлашган, осмонни бошларига коʻтаргудай кичкиришган... Факат тоʻрт-беш йошлар чамасидаги кизил калпок кийган бир болагина корбобонинг дам йониб, дам оʻчиб турган коʻзларидан коʻзини узмасди. Нега у менинг диккатимни оʻзига тортди? Дум-думалок лоʻппи юзими, йо кичкина бурни йонида ялтираб турган йош томчисими, билмадим, хозир еслолмайман. Аммо унга анча тикилиб колдим. Бола худди ертаклардаги корбобо музлатиб кетган гоʻдакдек, турган жойидан жилмасди. Тим кора коʻзлари корбобода, аммо назаримда, у корбобони коʻрмас, нималарнидир оʻйларди. Бир махал калин лаблари титраб кетди ва овози борича:
— Опа! — деб кичкириб юборди. — каттасиз, опа?
— Шоʻттаман, нима килди, нима?
Кимдир югуриб келиб, боланинг юзидан «чоʻлп» етиб оʻпди. — Нима килди, нима?!
Бу оʻн тоʻрт-оʻн беш йошлар чамасидаги кизча еди. Егнида коʻк палто, бошида ойисининг роʻмоли боʻлса керак, икки учини коʻлтигʻидан оʻтказиб оркасига богʻлаб коʻйибди.
— Совкотдингми? — соʻради киз боланинг коʻлларини ишкалаб.
— Ойимла качон келалла? — бола унга карамасди. — Сиздан соʻравотман, ойимла качон келалла?
— Боя коʻриб келдик-ку? Дарров согʻиндингми?
— Ойимла качон. келалла девобман, ойимла?!
Бола хоʻнграб йигʻлаб юборди. У йигʻи аралаш нималарнидир гапирар, аммо нималигини тушуниб боʻлмасди. Опаси овутаман, деб канча уринмасин, бола йигʻидан тинмасди. кизчага рахмим келиб кетди. У нима килишини билмасди. Сезиб турибман, агар укасининг йигʻиси яна бир-икки минут чузилса, оʻзи хам коʻшилиб йигʻлайдиган. Оʻзимни тутиб туролмадим. Арчани айланиб, уларнинг олдига оʻтдим.
— Ха-ха, акаси, нега йигʻлаяпсан? — дедим боланинг бошига коʻлимни коʻйиб. — Биров урдими?
— Хеч ким ургани йоʻк, оʻзи йигʻлавотди, — жавоб берди кизча менга бир караб коʻйиб.
— Оʻгʻил бола хам йигʻлайдими? Сен оʻгʻил боламисан, йо киз боламисан?
— Оʻгʻил боламан... — деди бола ентикиб.
— Отинг нима?
— Ахмад...
— Оʻ-хоʻ... шунака чиройли отинг бор екан-ку, йигʻлайсанми? Ахадлар йигʻламайди.
Бола менга коʻзини бир олайтириб коʻйди, кейин тили билан лабларини артиб, опасига оʻгирилди.
— Кетовузами?
— Кетовуз, кетовуз, хозир кетовуз, юр.
Опа-ука коʻл ушлашиб, хийобоннинг чап тарафидаги тоʻрт каватли бино томон кетишди. Анчагача уларнинг оркасидан караб, хайол суриб колдим. Коʻзларим олдидан уруш йиллари ота-онасиз йетим колган болалар, кахратон кишда ойок яланг мактабга, оʻзларидан хам катта сумка коʻтариб бозорга югурган кизчалар оʻтди. Хозир яхши есимда йоʻк. Аммо корбобога хомуш тикилиб турган боланинг кийофаси хали-хали коʻз олдимдан кетмайди. Нега у соʻлгʻин еди? Онаси каерда? Нима учун тенгкурларининг чехрасидан кулги аримайди-ку, кизнинг овози дардли? Минг хил хайолларга бориб, арча атрофидаги кумуш ранг скамейкалардан бирига оʻтирдим-да, енди папирос чекмокчи боʻлган едим, йонимда йотган коʻк муковали дафтарга коʻзим тушиб колди. Дарров уни олиб атрофимга карадим: хеч ким йоʻк. Ким унутиб колдирди екан? Хайрон боʻлиб вараклай бошладим. Ескириб, учлари титилиб кетган дафтарнинг муковасига чиройли харфлар билан «Холида» деб йозилган. Ичи хам кандайдир йозувлар билан тоʻла. Соʻнгги бир варагʻи боʻш колган, холос. Юрагимдаги яашликни йоʻкотиш оʻйи билан секин оʻкий бошладим:
«Йеттинчи сентябр.
Кеча Рукия опамлар дарс пайтида: «Хамманглар кунда-лик дафтар тутсанглар, яхши боʻларди. Коʻрган-билганларингизни, килган ишларингизни йозиб борардинглар дедилар. Хамма «Ура» деб чапак чалиб юборди, мен хам чалдим. Уйга келганимда дарров ойимларга айтдим.
— Ойи-чи, ойи! Биз енди кундалик дафтар тутамиз.
Ойимлар хам хурсанд боʻлиб кетдилар.
— Кундалик тутадиган боʻлсанг, катта боʻлиб колибсан. Майли, тута кол, — дедилар.
Чой хам ичмасдан шкафдан янги дафтар олдим, муковасига чиройли килиб «Холида» деб йозиб коʻйдим. Кейин биринчи бетини очдим. Юрагим дук-дук ура бошлади. Нимани йозсам екан? Рукия опамлар кун боʻйи нима килсанглар, шуни йозинглар, деган едилар. Бугун нима килдим? Ерталаб туриб чой коʻйдим. Ахадни уйгʻотиб ювинтирдим, ойимлар хар куни дадамларга гоʻшт ковуриб берадилар. Бугун хам туришлари билан овкатга уннайотувдилар, карашиб юбордим. Жахллари чикди. Мени деб оʻкишдан кечга коласан, чойингни ич, дедилар. Кейин пешонамдан оʻпиб коʻйдилар.
Мактабга кетайотганимда, дадамлар билан хайрлаша олмадим, ухлаб йотган едилар. Ичиб келсалар доим шунака, хаммадан кеч турадилар. Нега ичадилар-а? Афтиларига караб боʻлмайди, хамма йоклари чанг-тупрок. Хамма нарса коʻзларига бошкача коʻринади. Кеча кечкурун келганларида Ахадни оʻпаман, деб кайнаб тунган самоварга пешонасини босиб олдилар, лаблари кип-кизариб пишиб кетди. Ахад йигʻлаб хум боʻлди.
Мактабда она тилидан яна «беш» олдим. Рукия опамлар йелкамга кокиб коʻйдилар. Яхши кизим, оппок кизим, дедилар. Улар мени жудаям яхши коʻрадилар. Факат менимас, яхши оʻкийдиганларнинг хаммасини яхши коʻрадилар.
Ха, енг зарури есимдан чикибди. Ра’нонинг тоби йоʻк. Уч кундан бери мактабга келмайди. Бугун оʻкишдан чикканимиздан кейин Мунира билан бориб коʻриб келдик. каттик иситмалабди.
Шуларни йозиб оʻтирган едим, ешикдан дадамларнинг товушлари ешитилиб колди. Нега бакиряптилар?..»
Оʻкишга берилиб кетиб, кун алламахал боʻлиб колганини унутибман. Боягина коʻк бетини коплаб турган сон-саноксиз юлдузлар енди йоʻк еди. Хамма йокни куюк туман оʻраб олган, икки кадам наридаги нарсани хам коʻриб боʻлмайди. корбобонинг факат коʻзларигина милтиллаб турибди.
Оʻкишнинг иложи боʻлмади. Дафтарни махкам ушлага-нимча уйга кайтдим. Ойим, болалар мехмонхонада телевизор коʻриб оʻтиришган екан, сездирмай хонамга оʻтдиму, ешикни ичидан кулфлаб, гʻижимланган дафтарни оʻкишга тушдим.
«Саккизинчи сентябр.
Мактабдан келсам, ойим айвонда йигʻлаб оʻтирибдилар. Бошларида пушти роʻмоллари. Шу роʻмолни жудаям яхши коʻрадилар. Яхши коʻрадилару, йолгʻиз колганларида оʻрайдилар.
Мени коʻриб дарров оʻринларидан турдилар, апил-тапил йошларини артиб жилмайдилар, кейин коʻлимдан портфелимни олдилар.
— Кечга колдинг? качондан бери чой коʻйиб, пойлаб оʻтирибман.
— Мунира билан гаплашиб колдик, — дедим жоʻрттага. Боʻлмаса оʻзим оʻкиш тугаши билан уйга чопганман.
— Уканг ухлаб йотибди, такир-тукур килма тагʻин!
— Хоʻп, — дедиму, уйга кирдим.
Бечора ойим. Чой коʻйдим девдилар, коʻймаган еканлар, електр чойнак стол устида турибди. Оʻзим коʻйиб юбордим.
— Вой, кайнамабдими?! — дедилар йечинайотганимда кириб, кейин нимагадир кип-кизариб кетдилар.
— Хозир кайнаб колади. корним хам унча оч емас, — дедим.
Нега ойим хафалар-а? Дадамлар кеча каттик хафа килганга оʻхшайдилар. Рост-да, одам хам шунака коʻпол боʻладими?! Илгари бунака емас едилар. Ойим касал боʻлиб, икки ой касалхонада йотиб чикдилару, дадамлар оʻзгардилар-коʻйдилар. Кеча боʻлса огʻизларидан боди кириб, шоди чикди, йозишга уяламан.
Ешикдан киришлари билан:
— Мен бу уйда кимман? Хоʻжайинманми йо хизматкорманми? — дедилар ойимларга оʻдагʻайлаб.
— Нима боʻлди? Нега бундай деяпсиз? — соʻрадилар ойим.
— «Нега бундай деяпсиз?..» Шу хам гап боʻлдими? — дадамлар худди Ахадга оʻхшаб лабларини чоʻччайтирдилар, деразадан коʻриб турибман. — Хотин деган ер келганда бундай кутиб олмайди. Мен келганда жоʻрттага оʻзингни оʻчокбошига олиб кочасан.
— Овкатингиздан хабар олай девдим.
— Овкатмиш... Ахад кани? Ахадий! Ахадичка!
Дадамлар ойимларни итариб ташлаб, уйга кирдилар. Мени коʻриб, тоʻхтаб колдилар.
— Салом, — дедим секин.
— Ха, шу йердамидинг? — Ниманидир оʻйлаб жим колдилар. Кейин оʻкрайиб тикилдилар.
— Ойингга оʻхшайсан. Нари тур. Ахад! Ахадидзе! кайокдасиз, оʻгʻлим?
Ахад келавермагач, диванга йонбошладилар.
— Овкатингизини йеб олинг, — ойим кириб столга бир коса лагʻмон коʻйдилар.
Дадам индамадилар. Ойимлар, сен гапир, дегандай, мени туртиб коʻйдилар.
— Дада, ошингиз совиб колди, — дедим мен.
— Йемайман, ойинг таййорлаган овкатни йемайман.
Шундай деб коʻрсаткич бармокларини пешоналарига бир-икки марта уриб коʻйдилар. Ойимларнинг тишлари гʻижирлаб кетди. Хоʻрсиндилар, кейин секин косани коʻтариб чикиб кетдилар. Мен хам оркаларидан чикдим. Коʻзларида йош йилтирарди.

— коʻйинг, ойи, йигʻламанг, — дедим йенгларидан тортиб. 
Индамадилар.
— Бор, дарсингни кил, — дедилар анчадан кейин ва идиш-товокларни юва бошладилар.
— Йигʻламайсизми?
— Йоʻк, йигʻламайман. Бор, хонангга кир.
Шу пайт дадам чакириб колдилар. Ойим косаларни шундай тогʻорага ташладилару, ичкарига отилдилар. Ешик очик колди.
— Менга кара, сенда гапим бор...
Бу — дадамларнинг овозлари еди. Бирок шундан кейин хеч нарса демадилар. Ойимларнинг хам овозлари ешитилмади. коʻлларини коʻкракларига коʻйиб стол йонида турган боʻлсалар керак. Дадамларнинг жахллари чикса, доим шунака турадилар. Гапиролмай коладилар. Тавба, мунча коʻркадилар-а? Нима, ахир, одам емасмилар? Мана, икки ой боʻлибдики, юриш-туришлари гʻалати. Биров ешикни каттикрок такиллатса хам чоʻчиб тушадилар. Дадамлар билан иложи борича гаплашмасликка харакат киладилар. Ораларидан нима гап оʻтган, билмайман. Лекин гаплашсалар хам худди Ахадга оʻхшаб гаплашадилар, лаблари титрайди, коʻзлари олазарак боʻлиб туради. Илгари бунака емас едилар. Доим кулиб турардилар. Дадам билан икковлари мени йетаклашиб киноларга, театрларга боришганда хамманинг хаваси келарди. канчадан бери кинога бирга бормаймиз. Нукул уйдалар. Кечкурун боʻлса, дадам келганларидан кейин икковлари худди мушук-сичконга оʻхшаб колишади. Шумшайиб оʻтиришгани-оʻтиришган.
Мана, хозир дадамлар бир нарса демокчилару, лекин айтолмаяптилар. Бу факат бугун емас, бир неча кундан бери, тоʻгʻрирогʻи, ойим касалхонадан чикканларидан бери шундай боʻляпти. Нима демокчи еканлар? Нахотки айтиш шунчалик кийин боʻлса? Заводда ишлари чатокми? Ундай деса, якинда яхши ишлаганлари учун мукофот олдилар-ку!
— Менга кара... — дедилар хоʻрсиниб. — Мен... мен... Оʻрнимни солиб бер.
Ойим йелкаларини кисиб, ичкари уйга кириб кетдилар. Бечора ойим! Худди йош болага оʻхшаб колдилар. Район доктори келганда, сиз коʻп койинманг, огʻир боʻлинг. канча кувнок боʻлсангиз, шунча тез тузалиб кетасиз, деган еди. кувнок боʻлиш кайокда, коʻзларидан нукул йош томиб туради. Бугун хам шундай. Чой ичиб боʻлганимиздан кейин, анча оʻзларига келдилар. Уй вазифаларимни соʻрадилар. Укиш дарсида оʻрганган «Она» ше’рини оʻкиб бердим. Жилмайиб коʻйдилар. Жилмайсалар бирам чиройли боʻлиб кетадилар. Лип етиб бориб юзларидаги чукурчаларидан оʻпиб олдим.
— Ойи, нега доим хафасиз? — дедим тиззаларига оʻтириб. — Касал боʻлганизгами?
— Ха, касални ким яхши коʻради?
— Дадамлар-чи? Нега улар хам хафалар?
— Даданг хам касал боʻлганимга хафа-да. Айтяпман-ку, касални ким яхши коʻради.
— Нега боʻлмаса сизга жахл киладилар?
— Хафа боʻлганидан жахл килади-да. Бунга сен е’тибор берма. Катталарнинг ишига аралашиш яхши емас. Хоʻпми?
Мен индамадим. Факат:
— Ойи, биласизми, — дедим, — мен сизни касал боʻлсангиз хам яхши коʻраман, жудаям яхши коʻраман.
— Менам!
Бу Ахад еди. Уйгʻониб, ешикнинг тагида коʻзларини ишкалаб турарди. Ойим унинг овозини ешитиб, кулиб юбордилар. Кейин иккаламизни махкам кучокладилар...»
Мен хаяжондан оʻрнимдан туролмай колдим. Оʻн уч-оʻн тоʻрт йошдаги кизнинг соʻзлари мени буткул сехрлаб коʻйган еди. Оʻзимни оʻзга бир дунйода хис кила бошладим. Коʻз олдимда онасининг кайгʻу-хасратига шерик боʻлган нимжон кизча, сочига бевакт ок оралаган соʻлгʻин бир айол пайдо боʻлди. Кимлар улар? Каерда яшайди? Тошбагʻир ота ким? Буларнинг хаммаси хали менга сир. Лекин, шубха йоʻкки, улар кандайдир катта бир кулфатни оʻз бошларидан кечирмокдалар. Шу кулфатдан уларнинг кандай кутулишларини оʻзимча мулохаза килиб, коʻнгилни тинчитадиган бир хулосага келдим-да, дафтарни яна вараклай бошладим. Лекин сахифадан сахифага оʻтар еканман, вужудимни титрок боса бошлади.
«оʻттизинчи сентябр.
Дадамдан уч кундан бери дарак йоʻк. Ойимлар бизни ухлатадилару, оʻзлари мижжа кокмай чикадилар. Дадам кайокда колишлари мумкин-а? Сафарга кетганмикинлар? Кетган боʻлсалар, нега бизга айтмадилар? Ахад йигʻлагани-йигʻлаган. Ярим кечада туриб олиб «дада, дада», дейди. Ойим иккаламиз уни овутгунча оʻлиб боʻлдик. Бирам дадасини яхши коʻрадики... Мен хам яхши коʻраман, лекин улар мени яхши коʻрмайдилар. Нукул, сен ойингнинг кизисан, деяве-радилар. Анави куни Ахадга туфли олиб келиб бердилар. Ахад коʻлларидан олиши билан:
— Менга-чи? — деб юборибман.
Бир оʻкрайиб бердилар. Индамай ичкари уйга кириб кетдим.
— Коʻзи йомон кизингни, — дедилар кетишим билан ойимларга.
— Менинг кизим боʻлса, сизнинг хам кизингиз, — ойим жахл билан гапирдилар. Уларнинг дадамлар билан биринчи марта шундай гаплашишлари еди. — Коʻчадан олиб келганим йоʻк. канча уришсангиз мени уришинг, болада нима гунох? ковогʻингиздан кор йогʻилиб келганда, коʻзларини жавдиратиб пинжимга киришими? Билмадим, шу бола боʻлмаса, холим нима кечарди.
Мен, хозир дадам ойимларни урадилар, деб коʻркиб турувдим, йоʻк урмадилар. коʻрккан боʻлсалар керакда. Ойимлар жуда каттик гапирдилар. Мана, уч кундан бери дадам йоʻклар. Шу уч куннинг ичида ойим чоʻп боʻлиб колдилар».
«Иккинчи октябр.
Кеча ойим заводга бориб келдилар. У йерда хам йоʻкмишлар. Ишхонасидагилар, касал боʻлиб колган боʻлса керак, деб оʻйлашган екан. Уйда йоʻкликларини билиб, хайрон боʻлиб колишибди.
Ойим билан анчагача бир-биримизга караб оʻтирдик. Ов-кат килиш хам есимиздан чикиб кетибди. Чой коʻйиб юбордим. Тоʻртта тухумни самовар ичига солиб коʻйдим. Доктор ойимларга яхши овкатланишни буюрган. Мен зоʻрламасам, оʻзларига карамайдилар.
Уйга берилган масалани йечолмадим. Вакт боʻлмади. Ахад билан колсам, хеч нарса килолмайман. Ертага Рукия опамларга нима дейман?» «Учинчи октябр.
Мендан соʻрамадилар. Олдимга келиб, негадир пешонамдан оʻпиб коʻйдилар. Уйга келсам, ойим йоʻклар. Ховлининг оʻртасида Ахад йигʻлаб оʻтирибди. Овутиб, уйга олиб кирдим. Диванда бир хат йотибди. Ойим кайокка кетдийкинлар? Хатни оʻкий бошладим. Бу — дадамдан еди.
«Мени кидирманглар. кайтиб бормайман. Мавжуда, мени тушун. Огʻир касалликка умрбод мубтало боʻлган киши билан хайот куриш учун сенга уйланганим йоʻк. Болалар боʻлса, болаларга муносабатимни оʻзинг биласан, оʻрнашиб олганимдан кейин Ахадни олиб кетишим мумкин».
Йигʻлаб юбордим. Мени коʻриб, Ахад хам йигʻлади. Иккаламиз баравар йигʻладик. Кейин нима боʻлганини билмайман. Бир махал карасам каравотда йотибман. Тепамда Рукия опам билан коʻшнимиз Хайри опалар оʻтиришибди. Ахад хуррак отиб ухлаб йотибди.
— Ойимлар канилар? — деб соʻрадим.
— Шу йерда, хозир келади, — жавоб бердилар Хайри опам Рукия опамларга караб туриб. — Поликлиникага кетган.
— Бу йокка чикайлик, сен хам оʻрнингдан тур, — дедилар шунда Рукия опамлар.
Хаммамиз айвонга чикдик. Рукия опамлар мени имладилар.
— Оʻтир, гап бор.
Юрагим увушиб колди. Нима гап екан? Ишкилиб, ойим тузук боʻлсинлар-да!
— Хавотир олма. Ойинг тузук, — дедилар Рукия опам, кейин оʻйланиб колдилар. — Менга кара, — дедилар анчадан соʻнг. — Сен катта кизсан. Хаммага нарсага аклинг йетади. Гапларимни яхшилаб тушуниб ол. Ойинг... Ойинг касалхонада... Бир ойча йотса керак. Уй бошлигʻи енди оʻзингсан. Огʻир боʻл. Мен келиб тураман, мана Хайри опанг хам шу йердалар, хабар олиб турадилар. Йигʻламайсанми?
Мен «йоʻк» дедиму, уйдан чопиб чикиб кетдим. Хужрага бекиниб олиб роса йигʻладим. Рукия опамлар хам, Хайри опамлар хам мени кидиришмади. Анчадан кейин уйга кирсам, икковлари Ахад билан оʻйнаб оʻтиришибди. Рукия опам мени коʻриб жилмайдилар. Мен хам...»
Кундалик шу йерда тугаган еди. Дафтарнинг соʻнгги бетларига хеч нарса йозилмаган. Факат охирида калам билан илова килинган кичкина жумла бор еди, холос.
«Саккизинчи январ.
Ойим анча тузуклар. Рукия опамлар бугун хам бизни олдиларига олиб бордилар. Бизларни коʻриб, ойимнинг коʻзларидан йош чикиб кетди. Якинда чикаман, дедилар. Анча гаплашиб оʻтирдик. Дадамларни соʻрамадим. Нима киламан соʻраб? оʻзлари кийналиб йотибдилар-ку. Ахад лунжини тоʻлдириб «дада» демокчи боʻлиб турувди, чимчилаб олдим. Лекин унга кийин боʻлди. Нукул йигʻлайди. Дадам боʻлганларида йигʻламасди. каерда еканлар-а, хозир?»
Кундаликни йопиб коʻйиб анча оʻйланиб колдим. Миямда минг хил фикр. Сахифалардаги кайгʻули сатрлар вужудимни хаяжонга солди. Дарчани кия очиб, чека бошладим. Ташкарида йомгʻир шиваламокда. Чирок нурида бир-икки кор учкунлари худди коʻзмунчокдай ялтираб коʻринди. Бу учкунлар арча йонида боя мен коʻрган кизча ва унинг укасини еслатиб юборди. Ха, оʻша киз шу кундалик муаллифи Холида еди. Бунга хеч шубха йоʻк. Нима килиш керак? Уларга кандай килиб йордам берса боʻлади. Бемехр отани топиш керакми, йоʻкми?
Ерталаб хам шу хайоллардан боʻшай олмадим. Нари-бери нонушта килиб, тоʻгʻри район маориф боʻлимига бордим-да, Рукия опанинг кайси мактабда ишлашини суриштирдим. У оʻзимизнинг райондаги киркинчи мактабда ишлар екан. Оʻша йокка югурдим. Рукия опа оʻрта йошлардаги хуштабиат айол екан. Дафтарни узатдим.
— Кечирасиз, — дедим унинг оʻзгариб кетганини коʻриб. — Оʻкиб чикдим. Оʻкувчингиз жуда жиддий киз екан.
— Ха, Холида тез катта боʻлди, — деди Рукия опа жиддий охангда. — Отаси...
— Хозир каерда у одам?
— Хеч ким билмайди, — Рукия опа бир оз жим колди. Кейин коʻлини бир силтади-да, гапида давом етди. — Тоʻгʻрисини айтсам, хеч ким билишни истамайди хам. Бундай одамнинг боʻлганидан боʻлмагани ма’кул. Шундай емасми?
Мен бош силкиб коʻйдим.
— Хотинининг касаллиги учун кетиб колиши, оʻзининг тинчлиги деб болаларидан, оиласидан юз оʻгириши — Оʻтакетган тубанлик.
— Мавжудахон хозир тузукмилар?
— Ха, кеча бориб келдик. Якинда чикиб колади.

* * *

Орадан бир хафтача оʻтган боʻлса керак, шанба куни еди. Ишдан кайтайотиб, тоʻкимачилар хийобонида айол кишининг:
— Ахаджон! — деган овозини ешитиб колдим.
Ялт етиб фонтан томонга карадим. Икки киши корбобони олиб ташлашайотган екан. Катта-кичик болалар кий-чув килиб туришибди. Олдинги каторда оʻша мен коʻрган Ахад хам бор еди. У икки коʻзини кийшайиб турган корбободан узмасди. Бир махал кимдир келиб коʻлидан тортди. Бу Холида еди. Опа-ука йетаклашиб болалар орасидан чикишди-да, катта сада тагидаги скамейкада оʻтирган иккита айол олдига боришди. Уларнинг биттаси Рукия опа, иккинчиси еса, Мавжудахон еди. Уни пушти роʻмолидан танидим. Юрагимни тасвирлаб боʻлмадиган кувонч туйгʻуси коплаб олди. Битта-битта кадам ташлаб борар еканман, ранги соʻлгʻин, лекин лабларида, юзида табассум порлаб турган айолдан — Мавжудахондан коʻзимни узолмасдим.

Фикр қўшиш