Keldiqilich

Keldiqilich

Oilaga kelgan bola qilichdek keskir va mustahkam bo‘lsinFikr qo'shish