Тушда ажин курса нима булади

Тушда ажин курса нима булади
Тушда ажин курса нима булади


Пешона тушда — бу сизни хис хаяжонингиз

Катта ажинларсиз силлик пешона – ишларингизда омад булишига далолат. Бу омадга узингизни харакатларингиз оркасидан эришасиз. Кенг ва катта пешона тушда – бойлик, куч-гайрат ва тугри фикрлаш демакдир.

Агар сиз тушингизда каттик пешонани курсангиз – сизни душманларга нафратингиз аслида нотугридир. Ёрилган ёки яраланган пешона узингизни холатингиздан куркиш ва ишончсизлик. Юмшок ва айланасимон пешона бу ишонч ва кучдир.

Тушингизда кимнидур пешонасини упсангиз – шу инсон билан якин орада айриликка экан. Агар сиз кимнидур пешонасини силасангиз – кимдур сизга ёрдам кулини чузар экан.

Тушда пешонани курса нима булади?
Баланд силлик пешона – хакикатдан кучли акл ва хулосани тугри чикариш, шу билан бирга атрофдагиларни ишончини аниклаш.


 Тор дунгсимон пешона — кутилмаган нарсага дуч келасиз. Кичкина пешона — кераксиз ишлар ва тушунилмаган туйгулар.

Агар пешонангиз ажинларга тулиб кетган булса -нимадур ишга гувохлик килишингиз мумкин. Ёрилган ва конли пешона — бир вактлар сизга берилган маслахатга амал килмаганизга каттик афсусланар экансиз. Йирингли пешона – касаллик. Пешонада катта чандик булса – катта ютук ва катта фойда олишга.

Кимнидур пешонасини силаш – сиз яхши бир иш киласиз ва хаммани мактовига сазаввор буласиз. Тушда пешонани упиш — бир бирини севушчилар учун бир-бирларинитушунмойчилик булиши мумкин.

Тушда ажин курса нима булади?

Африка афсонасига караганда улим оламга кейинги куринишда кириб келди: кадим-кадимда одамлар илонларга ухшаб пустини ташаган эканлар. Бу билан улар ёшлигини саклаб колиб, узок умр курганлар.

Бирок кунлардан бир куни бир аёл буни есидан ичкариб узини эски терисини кийиб олади в оламга улим кириб келади…..

Ажинлар билан боглик тушлар безовталик, чунки бу карилик ва улим тимолидир. Сиз унгингизда вактингиз бекорга кетаётганини хис килишингиз мумкин. Сизни онг остингиз сизга уир кискалигини эслатаётгандир.

Бошка таъбирларда эса ажинлар билан боглик тушлар сизни терингиз тер кариш жараёнини бошдан утказаётган булиши мумкин. Умр ганимат уни чиройли яшаб утиш керак. Бу туш шуни айтадики максадингизга эриштирувчи йиллар сизни ёшартирмайди.

Бу туш сизни безовта булишингизга олиб келиши мумкин. Лекин сиз бу хакида кайгурманг. Бу туш сизга хаётингизга янгилик киритиб, эски бош кийим урнига янгисини кийишингизга йулламокда. Сиз ёшингиз утиб бораётганидан кайгураяпсизми? Сизга кимдур униб усаётганингизга каршилик килаётганини хис килаяпсизми? Эски тусикларни енгиш хакида кайгураяпсизми?

Тушда ажинлар

Агар сизни тушингизда юзингизни ажинлар борлигини курсангиз хеч кандай кийинчиликларсиз уз ёшингизга етиб оласиз. Сизни юзингиз таранг чиройли, ёркин булса — сизни жуда яхши курадиган инсонни учратасиз.

Агар сиз ойнага караб юзингизда ажинлар курсангиз, сизни номингизни топтамокчи булганлар бор экан. Номингиз яхши колиши учун анча курашишингиз керак булади.

Ажинлар нима учун тушга киради?

Д.Лофф шунга ухшаш тушлар тугрисида шундай ёзган – бундай туш кариш ва улим хабарчисидир. Унгингизда вактингизни бекорга утиб кетаётганини хис килган булсангиз керак.

Бошка таъбирларда ажинларни тушга кириши кариш жараёнини тезлашганидан хабар бериши мумкин. Узингга кара ва чиройли яша дегани бу.
ажин тула бошка бир инсонни куриш – сиз ёшлигингизни кайтармокчи экансиз.

Агар узингизни юзингизда ажин куриш – чарчок ва ёлгизликдир. Ажин булиши – карилик чогингизда хам соглом булишингиз деб таъбир килинади.

 
Ажинлар
Кошлар орасидаги ажинлар – шунча марта уйланишга. Нечта ажин тушга кирса – шунча турмуш куришгадир. Тушдаги ажинлар — карама карши жинсда омад келиши

Пешона тушга кирса
Тушда катта пешона – катта акл, бахт ва бойлик, тушда асалли пешона – душманларингизга булган нафратингиздир. Агар кимни тушида пешонаси ёрилган ва шилинган булса, куркинч ва ишончсизлик.

Калин ва гуштли пешона – куч ва содиклик

Тушда кизил силлик пешонани куриш – бу сизга ишларингиз яхши булишидан далолатдир. Чиройли булмаган пешона тушга кирса – узингиз билан келишмаяпсиз. Ёш болани тушда пешонасини силаш – килган яхши ишларингиз ортидан сизни макташади. Агар ёш киз дуст йигитини пешонасини упса – якин кунларда хар-хил гап чикиб улар уришиб колиши мумкин.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда чакалок куриш - туш таъбири, киз ва угил чакалок курса нимадан дарак?

Тушнинг объекти сифатида чакалок гамхурлик ва эътибор талаб киладиган тушунчадир. Бундай туш куришда бир нарсани аниклаш керак – масъулият хисси узингиздан келиб чикадими ёки ташкаридан укдирилганми? Фертил ёшдаги аёллар тушига чакалок кириши уларда мавжуд булган фарзанд дунёга келтириш инстинкти билан боглик. Эркакларда бундай тушлар маълум...

Тушда КУЙOВ курса

куёвни тушда куриш унгдаги кувончли ва кутлуг кунларга ишора болади...

Тушда ТOШБАКА курса

-агар тушингизда тошбака курсангиз унгингизда динга кириб келасиз ва такводор буласиз....

Тушда Каноп курса

Агар аёл кишининг тушида каноп экилган булса, дала кирса, уни кезиб......

Тушда Кашалот (сувда сузувчи тишли китсимон хайвон). курса

Агар тушда кашалот сув остида ёки устида осуда сузаётган булса, унгда тинчгина юрасиз, агар......

Тушда Арпа ва ун сотувчи курса

Ун ва арпа сотувчи нафси ва дунёси билан машгул кишидир. Шунингдек, и дусти томонидан етишига далолатдир....

Тушда Туй курса

Тушда Туй корса Агар ашула ва кушикчилар булса, туй булаётган уйдан бирор киши вафот этади....

Тушда Аскар курса

Тушда униформали ёки юксак унвонли аскарни куриш шон-шухратдан далолат беради. Аскар айни вактда кувват демокдир....

Тушда ТOШ курса

-гам корса-андух....

Тушда Куски курса

Oлган нарсани кайтариш керак....

Фикр қўшиш