Ит, кучук мучали хакида

Ит, кучук мучали хакида

Ит 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 ИТ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилган одамларга энг яхши инсоний хислатлар хос. Улар содик ва софдиллиги,сир саклай олиши билан узларига нисбатан ишонч уйготишади. Бундан...

Хуроз ва товук мучали хакида

Хуроз ва товук мучали хакида

Хуроз (товук) 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 ХУРOЗ (ТOВУК) ЙИЛИ Бу йилда тугилган одамларга журъат, довюраклик хос. Булар чукур фикрловчи ва истедодли шахслардир. Мехнатсевар...

Тунгиз мучали хакида

Тунгиз мучали хакида

Тунгиз 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 ТуНгИЗ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганларни мардоновор феъл-атвори, одоб-назокат, хизматга шайлик, нозик табиатлилик хулклари бор. Уларга...

Куй мучали хакида

Куй мучали хакида

куй 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 куЙ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилганлар нафис санъат сохибидирлар. Уларнинг кадди-комати келишган, истараси иссик ва табиат шайдоларидир. хулк-атвори...

Хукиз (сигир) мучали хакида

Хукиз (сигир) мучали хакида

хукиз (сигир) 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 ХуКИЗ (СИГИР) ЙИЛИ. Булар сабр-токатли камгап, ишончга лойик, вазмин, имиллаган, яхши феъл-атворли кишилардир. Аксар...

Илон мучали хакида

Илон мучали хакида

Илон 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 ИЛOН ЙИЛИ Ушбу мучалда тугилганларда донолик ва зийраклик ато этилган. Улар вайсаки эмас. Куп ва хуп фикр-мулохаза юритишади. Бошлаган...

Йулбарс мучали хакида

Йулбарс мучали хакида

Йулбарс 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 ЙуЛБАРС ЙИЛИ. Бу мучалда тугилганлар хиссиётга берилувчан, жахли тез ва тартиб- интизомга риоя килмайдиган кишлардир. Улар...

Oт мучали хакида

Oт мучали хакида

Oт 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 OТ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар донгдор, мутабар, хушфеъл ва пулни тежаб-тергаб ишлатувчи кишилардир. Яхши кийинишади, оммавий йигинларни ёктиришади. Куп...

Маймун мучали хакида

Маймун мучали хакида

Маймун 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 МАЙМУН ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар кунглига келган ишни килувчи,ишончга сазовор булмаган ва терс одамлардир. Бирок улар эпчил, аклли, топкир булиб, энг...

Аждархо ва балик мучали хакида

Аждархо ва балик мучали хакида

Аждархо (балик) 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 А Ж Д А Р Х O (БАЛИк) Й И Л И Кимда-ким ушбу йилда тугилган булса, жуда яхши сихат-саломатликка эга булиб, сергайрат ва бегубордир. Пасткашлик, тилёгламалик...

Сичкон мучали хакида

Сичкон мучали хакида

Сичкон 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 СИCХкOН ЙИЛИ. Ушбу мучалда тугилганлар ташки киёфасидан ёкимли, жозибадор, собиткадам, мехнатсевардирлар. Бир...