Биринчи мухаббатим

Дунё деган шундайин англаб булмас сир экан,
Гох кенг экан, гохида туйнуксиз каср экан,
Лекин инсон хамиша бир хисга асир экан,
Нечун билмовдим аввал, биринчи мухаббатим,
Парво килмовдим аввал, биринчи мухаббатим...