Мухаббат

Мухаббат

Мухаббат, сен чиройли, Мухаббат, сен гозалсан.
Тагин бир зум турайлик, Гапирмайман, уялсанг...
Сонг кетармиз. Сездимки Мен орзуга йетмадим.
Сени шундай севдимки Кулингдан хам тутмадим.
Кулинг... сенинг кулларинг, Мулойимдир, эхтимол.

Айри тушди йулларим, Севар ёрим, яхши кол.
Мухаббат, унут мени, Ва мен хам... унутмайман.
Тушларингда кут мени, Тушларингга киргайман...
Мухаббат, сен чиройли, Мухаббат, сен гозалсан.
Кел, куришиб турайлик, Саломлашмай, уялсанг.

Oдамлар

Бу хаёт биз учун нима одамлар,
Синовми, жумбокми ёки бир уйин.
Билмокка канчалар интилсанг агар,
Яшамок шунчалар туюлар кийин...

Эй дуст

Тугилмок, яшамок хар бир бошда бор,
Кимларга омад ёр, кимлар бахтга зор,
Кимнингдир гул умри сулганда бекор,
уйла, бу умрнинг савдосин эй дуст,...

Биринчи мухаббатим

Дунё деган шундайин англаб булмас сир экан,
Гох кенг экан, гохида туйнуксиз каср экан,
Лекин инсон хамиша бир хисга асир экан,
Нечун билмовдим аввал, биринчи мухаббатим,
Парво килмовдим аввал, биринчи мухаббатим...