Хатоларинг керак уларга

Хатоларинг керак уларга


Шундайлар бор,сенга лутф айлаб,
Дустман, дея сенга кулин тутарлар.
Лекин хар зум кадаминг пойлаб,
хато килишингни улар кутарлар.


хато килсанг, уларга байрам,
Йукса, захру заккум ютарлар.
Майли, жиндек, зарра булса хам,
хато килишингни улар кутарлар.

хатоларинг керак уларга,
Шох навдангни дархол бутарлар
Тагин кунни улаб тунларга,
хато килишингни улар кутарлар.

Ахтарурлар хамиша иллат,
Йетти пуштинг гурин титарлар.
Факат унма, улгайма факат,
хато килишингни улар кутарлар.

Улар сенга бир умр йулдош,
Содик хамрох каби утарлар.
кабринг узра эгсалар хам бош,
хато килишингни улар кутарлар.

Абдулла Oрипов шеъри

Хатоларинг керак уларга

Шундайлар бор,сенга лутф айлаб, Дустман, дея сенга кулин тутарлар. Лекин хар зум кадаминг пойлаб, хато килишингни улар кутарлар......

Биринчи мухаббатим

Дунё деган шундайин англаб булмас сир экан, Гох кенг экан, гохида туйнуксиз каср экан, Лекин инсон хамиша бир хисга асир экан, Нечун билмовдим аввал, биринчи мухаббатим, Парво килмовдим аввал, биринчи мухаббатим......

Тилла баликча

Тухумдан чикди-ю, келтириб уни Шу лойка ховузга томон отдилар. Ташландик ушок йеб утади куни, хору хас, хазонлар устин ёптилар......

Фикр қўшиш