Биринчи мухаббатим

Биринчи мухаббатим


Дунё деган шундайин англаб булмас сир экан,
Гох кенг экан, гохида туйнуксиз каср экан,
Лекин инсон хамиша бир хисга асир экан,
Нечун билмовдим аввал, биринчи мухаббатим,

Парво килмовдим аввал, биринчи мухаббатим

Холбуки орзулардан жудо хам булганим йук,
Юдуздай куйганим йук, ой каби инганим йук.
Эрта хазон гул каби саргайиб, сулганим йук,
Сени эслаб йиглайман, биринчи мухаббатим,
Эслаб багрим тиглайман, биринчи мухаббатим.

Йулин йукотса одам мухаббатга суянгай,
гуссага ботса одам мухаббатга суянгай,
Чорасиз котса одам мухаббатга суянгай,
Мен кимга суянгайман, биринчи мухаббатим,
Факат эслаб ёнгайман, биринчи мухаббатим,

Нидо бергил, кайдасан, шарпангга кулок тутдим,
Сирли тушлар куриб мен бор дунёни унутдим,
тонгда туриб номингга ушбу шеъримни битдим,
Дилдаги охим менинг, биринчи мухаббатим,
Ёлгиз оллохим менинг, биринчи мухаббатим.

Абдулла Oрипов шеъри

Тилла баликча

Тухумдан чикди-ю, келтириб уни Шу лойка ховузга томон отдилар. Ташландик ушок йеб утади куни, хору хас, хазонлар устин ёптилар......

Хатоларинг керак уларга

Шундайлар бор,сенга лутф айлаб, Дустман, дея сенга кулин тутарлар. Лекин хар зум кадаминг пойлаб, хато килишингни улар кутарлар......

Биринчи мухаббатим

Дунё деган шундайин англаб булмас сир экан, Гох кенг экан, гохида туйнуксиз каср экан, Лекин инсон хамиша бир хисга асир экан, Нечун билмовдим аввал, биринчи мухаббатим, Парво килмовдим аввал, биринчи мухаббатим......

Фикр қўшиш