Хикматли сузлар...

Хикматли сузлар...
Хикматли сузлар...


Одамларган сўрасангиз бир кун миннат қилади,
Аллоҳдан сўрасагиз 1000 кун хурсанд қилади...

Юрагим ㅡ мен ушлай олмайдиган...

Юрагим ㅡ мен ушлай олмайдиган, мен кура олмайдиган, мен тинчлантира олмайдиган бир дардни ташимокда.. ㅡ Бироз ёлгизлик, ㅡ Бироз махзунлик, ㅡ Бироз чорасизлик.....

Сизни хаммадан хам...

Сизни хаммадан хам купрок яхши курадигон инсонни куп ранжитманг. Кун келади ранжитиш учун хам тополмай коласиз....

Калб билан...

Калб билан куз уртасидаги алока жуда хам мустахкам булади. Агар калб котса, куз ёшланмай куяди. Калб канчалик тирик булса, Куз ёш шунчалик сероб булади...!...

Хис туйгу уйинчок...

Хис туйгу уйинчок булган замонда... Севиб колишга хам куркиб колди одамзод..!...

Сен мендан узокдасан

Сен мендан узокдасан, ёнингга энди боролмайман...., Cени согиниб юрсамда, сенга энди айтмайман...!...

Хакикий севги...

Хакикий севги учун масофа мухиммас Мухими вафо ва сабр Кимнидур севсангиз ва у сиздан узокларда булса Сиқилманг чунки у такдирингизга ёзилган булса Oллохим албатта учраштиради....

Аслида билсангиз эди...

Аслида билсангиз эди... куксимни чап томонда хамма юрак деб номлайдиган нарса... бу аслида сиз буласиз......

Инсонлар битта...

Инсонлар битта хатойинг туфайли Минглаб яхшиликларингни унутишади Аллох эса битта яхшилигингиз сабабли Минглаб хатоларимизни кечиради Oллох жудахам мархаматли зотдур...

Мулойим муомалада булгин

Йулда тепаликка чикиб кетаётганингда одамлар билан мулойим муомалада булгин, чунки пастга тушаётганингда хам уларга рупара булишинг бор....

Энг бахтли...

Энг бахтли кунларингизда мени хам бир ёнингизда тургандек эсласангиз, менга шуни узи етади. Менга бошка хечканака бахт керакмас....

Фикр қўшиш