Солиҳа аёл мисоли жаннатдир!

Солиҳа аёл мисоли жаннатдир!
Солиҳа аёл мисоли жаннатдир!


Солиҳа аёл мисоли жаннатдир!
Жаннатга маъсият билан эришилмайди.

Эркакни хаёт ёлларида...

Эркакни хаёт ёлларида йикитишинг мумкин, лекин у барбир туради. Уни букушинг мумкин уйлама у барбир синмиди. Корни оч булгандахам душманини бир тишлам нонини емиди. Эркак мисоли "Бургут", "Товукка" чокинмиди......

Бу дунёда шундай яшагинки...

Бу дунёда шундай яшагинки, Oтанг кучада уялиб колмасин! Oнангни кузлари эса нам булмасин! Дусларинг сени учун жонини берсин! Хатто кабрга кумаётганда гурков хам йигласин...!...

Аллох эркакга олтинни харом этган...

Аллох эркакга олтинни харом этган Чунки эркакга ярашган бир дона жавохир бу унинг жуфту халоли....

Doimo yoningizda bo'lishga intilgan

Доимо ёнингизда булишга интилган Сиз учун узини унутган, кечира олган Ва кута олган инсонларни кадирланг Чунки такдир уларни такрор-такрор юбормайди....

Куз ёшлар табассумдан...

Куз ёшлар табассумдан кура кимматлирок туради....Чунки табассум хохлаган инсонга хадя этса булади......Куз ёшлар эса факатгина кадрли инсон учун тукилади......

Кизлар ёмон буп кетди деманглар...

Кизлар ёмон буп кетди деманглар, шунчаки яхши кизлар сизга узларини курсатишмайди. Атрофингизда ёмон кизлар купми, демак муаммо сизда....

Учрашдик...

Учрашдик, танишдик, севишдик, бахтли эдик. жанжал килдик, айрилдик. Бугун Кечирдим ва кечдим....

Хатоларимни узимга айтинг...

Хатоларимни узимга айтинг, бошкаларга эмас. Чунки, хатоларимни узим тузатаман, бошкалар эмас...!...

Кеча канчалар...

Кеча канчалар булса хам узун, Тонг хам отгувчи кунлардан бир кун...

Ишонч шундай нарсаки...

Ишонч шундай нарсаки ундан факат бир марта фойдаланиш мумкин....

Фикр қўшиш