Ширин сузларинг согиндим кечир согинч хакида шеър

Ширин сузларинг согиндим кечир


Ширин сузларинг согиндим кечир
Узимдан кечиб севардим ахир
Севги шароби бунчалар тахир
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Канийди бир бор курсайдим сени
Майли кон ютай эслама  мени
Бешавкат такдир айирди бизни
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Кара сенсиз колдим бир узим
Улиб кетдинг йиглайди кузим
Эссиз кетдинг тинглолмай сузим
Согиндим сени узимдан купрок

Калбимни чулгаб олмокда титрок

Сенинг ёнингга боролмаяпман
Калбдаги гапни айтолмаяпман
Узга дилларни севолмаяпман
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Oртга йулинг йуклигин билиб
Курсайдим дея орзулар килиб
Хазон булдим калбимни тилиб
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Улсам булмасмиди сенинг урнинга
Ётсам булмасмиди сенинг жойинга
Согиниб кетдим, келдим кабринга
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Хамон эслайман сунги сузларинг
Хаёлдан кетмас шахло кузларинг
Юрак кумсайди ширин нозларинг
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Канийди хозир кузингни очсанг
Кабрни тешиб тирилиб чиксанг
Хаста калбимни багринга боссанг
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Кара телбаларча севгининг кучин
Кабринга келдим холимни тушун
Шунча азобми севгимиз учун
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Такдир олдида ожизман бугун 
Улиб кетдинг билмадим нечун
Чора колмади хар тараф тугун
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титрок

Кечир азизим келмайман бошка
Севгимни ташлаб кетдинг каёкка
Суяниб колдим култик таёкка
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титок

Шунча йил утиб кетибди кара
Юракда  хамон  битмайди  яра
Сенсиз яшашга куникдим мана
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титок

Кирк йиллик армон булиб коляпсан
Холимни куриб минг бор уляпсан
Азоб чекишимни зимдан куряпсан
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титок

Алам килмокда улиб кетганинг
Кулимда жонинг бериб кетганинг
Сунги нафасгача севиб кетганинг
Согиндим сени узимдан купрок
Калбимни чулгаб олмокда титок

Oх, бунчалар эзар ёлгизлик

Oх, бунчалар эзар ёлгизлик, Улимданам баттар сенсизлик, Сенсиз хаёт тухтаб колгандай, Oжизлик киляпман, ожизлик... Согиндим, йиглагим келяпти, Багрингда ухлагим келяпти....

Бир бора тушунгин согиндим сени

Зурга яшаяпман юрагим хаста, Калбимда йигилган алам бир даста, Келмасанг тухтайди бу юрак аста, Булди бас кийнама, кийнама мени, Бир бора тушунгин согиндим сени.......

Соғинчим айтишга етмайин сўзим

Соғинчим айтишга етмайин сўзим, Ёзолмай қалтирар ожиздир қўлим Бегона йиғлар кўриб бу холим, Мен сени соғиндим суйикли ёрим......

Ва нихоят согинибсанда

Йиглаяпсан кузларингда ёш Сен хам мендек огринибсанда Соткин кöзинг килиб куйди фош Ва нихоят согинибсанда......

Мен сени жудаям, жуда согиндим

Хижронлар калбимни бунча езади, Армонлар орзунинг касрин бузади. Юрагим бир сенга зорлик сезади, Мен сени жудаям, жуда согиндим......

Сени кандай согинганимни...

Кукда янги ой чиккан кара Дардлар эзар жисму танимни Ишонмасанг шу ойдан сура Сени кандай согинганимни......

Юракдаги гапларимни илинганим

Юракдаги гапларимни илинганим, Дард келса сиз бор дея овунганим. Узокларда булсангизда суянганим. Согинтирб куйдингизку согинганим...!...

Узингни асра - Асра Ёлгизим

Калбимда ёзилган танхо бир исм, Согиниб кетсамда узимдан узим. Айтгим келар энг ширин сузим, Узингни асра - Асра Ёлгизим...!...

Сени узим эмас кузим согинар

Сени узим эмас кузим согинар Сомондай саргайган юзим согинар Келмасанг бахорим дилим согинар Кел жоним келакол туним согинар......

Ширин сузларинг согиндим кечир

Ширин сузларинг согиндим кечир Узимдан кечиб севардим ахир Севги шароби бунчалар тахир Согиндим сени узимдан купрок Калбимни чулгаб олмокда титрок......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Ажойиб
    Ажойиб 27 декабря 2023 06:53
    Ажойиб койил олкишлар

Фикр қўшиш