Тушда ари куриш - хашарот чакиши, унинг уяси ва бошкалар таъбири

Тушда ари куриш - хашарот чакиши, унинг уяси ва бошкалар таъбири
Тушда ари куриш - хашарот чакиши, унинг уяси ва бошкалар таъбири


Ари — шафкатсиз душманларни акс эттиради. Агар тушда кишини ари чакиб олса — бу ракобатчиларнинг хасад ва нафратини англатади. Уларни улдириш — душманлар устидан галаба козонишга. Баъзан бундай туш узок давом этган дустликнинг бузилиши ёки моддий йукотишлар дея талкин килинади.

ТУШДА АРИ КУРИШ ТАЪБИРИ
Агар тушда ари чакишидан олдин кул билан чучитиб юборилса — душманларнинг хийла-найрангларини сезиб колиб, буни олдини олиш мумкин булади.

Арилар уясини топиб олиш — тез орада хамкасбларингиз сизга ёмон муносабатда булиши ва мартабангиз усишига тускинлик килаётганидан дарак топасиз.
Арилар тудаси — рахбарият сизни катта хурмат билан кабул килади ва хамкасбларингизнинг интригаларига карамасдан, мартабангиз ошишига хисса кушади ва рагбатлантириб боради. Агар тушда арилар тудаси сизни куршаб олса, унда иш жойингизни тарк этишга мажбурлайдиган бундай нохуш вокеа юз беради.

Мушукнинг бурнидан чакмокчи булаётган арини кочираётганини куриш — якин кишилар деб хисоблайдиганлардан эхтиёт булишингиз керак. Мехрибонлигингиздан фойдаланиб, улар сизга зарар етказишлари мумкин. Агар мушук буни уддалай олмасдан, сувга сакраса, душманлар сизга муаммо тугдириш учун хар нарсага тайёр эканлиги белгиси.

МИЛЛЕР ТУШ КИТОБИ: АРИ
Бу хашаротлар сизни шафкатсиз жазолаш ва ёмон ният билан тухмат килишга шай душманларни англатади.

Теридан унинг нишини чикариб олиш — жинсий хаётда нокулайликлар сезилаётганидан дарак. Буни томонлар узаро хал килиб олишлари керак.
Тушга ковокари кирса — кераксиз чикимлар, дустларнинг ахволидан ташвишланиш акси. Агар у тишламасдан учиб кетадиган булса, ташвишлар якин орада уз маъносини йукотади.

Турмуш курган аёллар учун бундай туш эрнинг хиёнатидан огохлантириши мумкин. Барчаси аёлнинг кулида — муносабатларни илитишга харакат зое кетмайди.

Асаларилар уясига асал олиш максадида кул сукиш — якин инсонлардан кунгил колиши. Хозирда факат уз кучларингизга таянишингиз керак.
Ари уясида биронта хам хашарот булмаса — жиддий йукотишларга. Бирок умидсизликка тушмаслик керак. Халол мехнат йукотишнинг урнини тезда тулдиради.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Туш табири нима дейилган

Туш таъбири ҳақида Инсонлар туш кўришлари токи улар ҳаётда яшар эканлар бу туш кўришлар давом этади. Туш таъбирлари ҳам шунга қараб таъбирланади. Туш ҳаммаси ҳам тўғри бўлмайди, унга ишониб иш қилиш нотўғри. Тушлар сизни кайфиятингизни ва кўп чарчоқдан кейинги тушлар бўлиши ҳам мумкин....

Тушга авлиё кирса нимани билдиради

Тушдаи авлиё-авлиёни кўриш яхшилик тинчлик, фаровонлик, азоблардан, қийинчиликлардан қутилиш деб таъбир қилинади....

Тушда ПАЛOВ курса

тушингизда палов есангиз унгингизда янги ва фойдали ишга киришишингизга ишора болади...

Тушда Масхарабоз курса

Тушда масхарабозни курсангиз, унгда дам олиш кунингизни кунгилли утказасиз ёки кимдандир хушхабар келади....

Тушда Хантал курса

Унгда бошингизда жанжал булади. Ким уни истеъмол килганини курса, захар ёки аччик нарса едирилади....

Тушда балик курса нимани англатиши мумкин. Буни билиб олинг

Балиқ тушда совуқлик, касаллик, эътиборсизлик. Балиқ суягини тушда кўриш — бахтсизлик белгиси, сиқилиш ва ишларни барбод бўлиши. Балиқни тушда ушлаш олиш —бу белги сиз рахмат эшитмайсиз, фойдасиз иш, бекор кетган вақт ва куч. Тушингизда балиқ кўриш, бошқалар тамонидан тутилган, касаллик, аёлга эса хомиладорлик....

Тушда Денгизчи курса

Тушда денгизчини курсангиз, уртокларингиздан бири билан узок вактга ажрашасиз....

Тушда Шам курса

Шам тушда сахий кишидир. Шам томчилари бойликдир. Буйдоклар учун аёл, жохиллар учун хидоят ва факирлар учун кумакка далолат....

Тушда НОЪХАТ курса

сог саломатлик ва фойдали мехнат...

Тушда курт кўриш нимани англатади

Тушда инсон танасида қурт кўрса – бу сизни ўнгингизда нимадур доим ҳавотирга солади. Балки сиз севги ёки дўстликни қадрламайсиз. Шунинг учун сизни балки инсонлар билан келиша олмаслигингиз сабаби шудир. Бундай туш кўпинча моддий тамонни ўйлайдиганларга киради. Танада курт тушга киришини яна бир таъбири, бу сизни душманларингизни англатиши мумкин....

Фикр қўшиш