Окшом гурухи - Эй синфдош

Окшом гурухи - Эй синфдош
Окшом гурухи - Эй синфдош

Окшом гурухи - Эй синфдош Текст песни

Мана бугун хамманинг кузида ёш,
Ажралишар бир-биридан синфдош.
Мактаб биноси хам турар хомуш,
Бу куз ёшларга беролмай бардош.

Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб юрайлик мактаб чогларни.
Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб турайлик мактаб чогларни.

Бу кунлар энди кайта келмас,
Туполон, дарслардан кочишлар булмас.
Лекин буларнинг хам уз гашти бор,
Бу даргохдан хеч ким кунглин узолмас.

Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб юрайлик мактаб чогларни.
Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб турайлик мактаб чогларни.

Мактаб йиллари утди бирин-кетин,
Кимдир ёрига изхор килди севгисин.
Майли, уларга Худойим берсин бахтин,
Бир умрга бирга булишсин.

Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб юрайлик мактаб чогларни.
Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб турайлик мактаб чогларни.

Мана охирги кочишимиз дарсдан,
Хуп майли, айб утибди биздан.
Шунча кечирдингиз, кечиринг буни хам,
Рози булинглар устозлар биздан.

Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб юрайлик мактаб чогларни.
Эй синфдош, эй синфдош,
Унутма дустларингни,
Эслаб турайлик мактаб чогларни.

Фикр қўшиш