Зикир

Зикир


Йодлаш, хотирлаш. Суфийлар, дарвешларнинг Аллохни йодга олиб зикр тутиши. Асли: Зикирулла (кар.)

Бехзод

Кар. Бекзод...

Аъзамиддин

Диннинг улуг, содик ихлосманди; зохид, такводор ёки диннинг мутабар вакили, кишиси...

Алибек

Кар. Али...

Жонтош

Жони тошдек берк, махкам бола...

Дадашайх

Дадасининг номи берилган ва рухонийлар наслига мансуб бола ёки азиз-авлиё ато килган бола, шайхнинг тухфас...

Жамод

Тошдек, маъдандек мустахкам бола. Кар. Жамоддин...

Балик

Соф, тоза, покиза ёки балиг - сузамол, нотик, фасохатли нутк эгаси...

Бойтура

Кар. Бой ва Тура...

Булакбой

Тухфа, совга килиб берилган бола бой, бадавлат булсин...

Бояхмад

Бадавлат булсин ва Ахмад Мухаммад (сав) куллаб юрсин...

Фикр қўшиш