Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин

Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин
Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин


Қаддингиз ва қадрингиз доим баланд бўлсин хурматли диндошим!

Мен сенга шундай бахт...

Мен сенга шундай бахт бераманки, Уни кузларинг билан куролмайсан Факат калбинг билан хис киласан...

Унга айтолмайдиган...

Унга айтолмайдиган бир хакикат Сани хеч кимга бергим келмайди....

Хеч качон севганиздан...

Хеч качон севганиздан афсусланманг. Мухаббатиз канака якун топишидан катий назар, качондир сиз хам шу туйгуни хис килганизни узидан хурсанд булинг. Демак сиз севишга кодирсиз, севилишга лойиксиз колгани такдир...!...

Ахмокни жавобсиз...

Ахмокни жавобсиз колдириш унга жавоб бергандан кура каттикрок тасир килади....

Мана шу куйлакда...

Мана шу куйлакда курганингда бир умр йукотганингга амин буласан...

Агар сиз юксакликка...

Агар сиз юксакликка кутарилмокчи булсангиз, Уз оёкларингиздан фойдаланинг! Сизни кутариб юришларига йул куйманг, Бировнинг бошига ва елкасига утирманг...!...

Хар бир кун бирдек...

Хар бир кун бирдек яхши булмаслиги мумкин. Бирок, хар бир кунда бир яхши нарса булади....

Санга Калбимни...

Санга Калбимни вайрон килиб синдириш учун бермагандим .. Аксинча вайрона Калбимни тузатиш учун сени севгандим...

Чиройли из колдирмадингми...

Чиройли из колдирмадингми, ёмон из хам колдирма. Ёмонлик билан тилга олинганингдан кура умуман эсга олинмаганинг яхши....

Агар инсон...

Агар инсон уз муаммолари хакида хаммага жар сочмаётган булса, бу унда муаммолар йук, дегани эмас....

Фикр қўшиш