Қачонки Аллоҳга бўлган иймонинг мустахкам бўлса

Қачонки Аллоҳга бўлган иймонинг мустахкам бўлса
Қачонки Аллоҳга бўлган иймонинг мустахкам бўлса


Қачонки Аллоҳга бўлган иймонинг мустахкам бўлса
хеч нарса сени синдира олмайди

Μенга кузларингни сотасанми.?

_Μенга кузларингни сотасанми.? - Нега экан.? Чунки бир вактлар унда узимни кургандим. - Сиз яхшиси Юрагимни олаколинг... Нега....? Сабаби унда хали хам сиз яшаябсиз.!....

Ахир бу дунё...

Ахир бу дунё кайтар дунё....

Менга БАХТЛИ бул дема...

Менга "БАХТЛИ" бул дема.....!!! Бахтли булишимни хохласанг ёнимда бул.... Ёнимда булиш кулингдан келмайдими, мениям сенсиз "БАХТЛИ" булиш кулимдан келмайди....!!!...

Сени узокдалигинг учун емас...

Сени узокдалигинг учун емас, юрагимга якинлигинг учун согинаман......

Кара сенсиз канчалик...

Кара сенсиз канчалик бахтлиман энди уша хиёнатингга кузмунчок такиб куйгин йигитча бировларнинг кузи тегмасин!!!...

Мен эплай олмадим рашкни чиндан...

Мен эплай олмадим рашкни чиндан. Кизгониб яшадим борликни сендан. Мен сени кизгондим гулдан ва нурдан. Такдир эса сени кизгонди мендан...!...

Кун канчалик тез утяпти...

Кун канчалик тез утяпти... Бошида хайрон буласан, кейинчалик бу кун эмас, хаётлигини тушуниб етасан....

Севгидан олдин...

Севгидан олдин дустлик булиши мумкун, лекин севгидан кейин..... дуст булиб колмокчими - демак хали хам севади.......

Тирикли чогимда етмай кадримга...

Тирикли чогимда етмай кадримга, куп озор бергандинг Маюс калбимга бугун гуллар келтириб кабримга йиглама менсиз хам яшай оласан...!...

Канчалар узингни курбон килиб...

Канчалар узингни курбон килиб, канчалар мехр берсанг... Шунчалар кадрсизга айланаркансан!...

Фикр қўшиш