Эслаб юрибман... севги хакида шеър

Эслаб юрибман...


Эй кузлари шахло киз, 
Эй дунёда танхо киз, 
Сен хакингда бир огиз 
Сузлаб юрибман...

Килсам хушомад турли, 

Нигохинг недан сирли?! 
Мендан кичик булсанг-да, 
Сизлаб юрибман...

Сен мен учун бир хаёл, 
Шоирам, юзи зилол! 
O, Сени мажнунлар мисол, 
Излаб юрибман...

Хар куни сени кумсаб, 
Хар куни сени уйлаб, 
Юзинг тусган румолинг 
Кузлаб юрибман...

Тароватинг маст этган, 
Халоватим тарк этган, 
Oрзуларим гарк этган, 
Эслаб юрибман...

Мен бировга ухшаганим учун севма

Мен бировга ухшаганим учун севма. Узимга ухшаганим учун сев. Мен сени бировни унитиш учун севмадим. Узимга керагинг учун севдим..!...

Шунда ҳам мен сизни севавераман

Бугун яна олдим қўлимга қалам, Сиз учун шерларим ёзавераман. Севмаслигингиз менга қилсада алам, Шунда ҳам мен сизни севавераман......

Бевафо булмайин мени севсангиз

Яшайсиз -- шодликда, яшайсиз--бегам, Гар менинг борлигим бир оз,сезсангиз. Умрингиз армонсиз утарди балки, Бевафо булмайин мени севсангиз......

Фаришта бир умур севги буларкан

Орзумас армонга шайтон куларкан,  Чин севги доимо армон буларкан.  Чин севиб айрилиб бахт тилаганга,  Фаришта бир умур севги буларкан. ...

Яхши куриб юраверасиз

Илк севгига етолмасангиз, Хар дам хаёл сураверасиз. Ёрдан кечиб кетолмасангиз, Яхши куриб юраверасиз......

Хасад билан тулган бу фоний дунё

Хасад билан тулган бу фоний дунё, Сизга ёмон кузлар бокмасин билинг. Сизни балолардан асрамок учун, Кузларимни берай кузмунчок килинг....

Кайтадан берилса менга бу хаёт

Кайтадан берилса менга бу хаёт. Розиман ГУЛИМ сиз учун яна куярдим. Ишонмасман деманг сузларингиз гумон. Яна танлаб - танлаб ГУЛИМ сизни севардим. 💞...

Кун келар бир буюк армон бўламан

Қайларда, ким билан вақтинг чоғ бугун. Юрган йўлларингда ким ўртоқ бугун. Юрагинг қалбимга кўп узоқ бугун. Ҳозирча ёдингда ёмон бўламан. Кун келар бир буюк армон бўламан....

Сизни дейди...

Сизни дейди орзуларим, Тилакчаси, Йиглар ишкнинг жажжигина Юракчаси. Умрим сунгги тугагунча севай сизни, Сиз калбимнинг ёлгизгина Булакчаси....!...

Бир умр йулингизда интизор кузим

Бир умр йулингизда интизор кузим Доимо сизни деб яшайман узим Сиз учун дилдаги энг ширин сузим Хар онда биргаман сизла азизим...

Фикр қўшиш