кизгалдокдай келган мехмонингизман севги хакида шеър

кизгалдокдай келган мехмонингизман


Бегим, мен алданган армонингизман, 
Бу фоний дунёда ёлгонингизман. 
Бегим,кукларга тенгсиз мен учун, 
Мен эса бир кадри арзонингизман. 


Кундузи куёш,тунлар ой булиб, 
Сизни мафтун этган осмонингизман.
Гохо ёмгир булиб гохо кор булиб, 
Куз ёшдан яралган уммонингизман.

 Бегим,хар сафар кимлигим билмай, 
уйлаган хар турли гумонингизман.
 Бегим,мен сизни хеч кимга бермай,
 Факат сизни севган ёмонингизман. 

Бир умр яшадим хаёлингизда, 
ха,мен уша дили вайронингизман. 
Бахордайин гузал хаётингизга, 
кизгалдокдай келган мехмонингизман!!!

Борингизга шукр жуфти халолим

Сиз келиб уйимиз мехрга тулди, Айрилик чекиниб висол, бахт келди. Шайтон алдаёлмай багрини тилди, Борингизга шукр, жуфти халолим......

Сени Севмай куйдим.

Сени севмай куйдим, рости гап, Эсламай хам куйдим, куп булди. Гарчи кувончлардан махрумдир дилим, Гарчи хижрон уни бошпана килди......

Мухаббатни амрига эгилди бошим

Мухаббатни амрига эгилди бошим, Мухаббатим менинг сунги йулдошим, Гар севганим булса умр ёлдошим, Хар кандай кийнокга етар бордошим...!...

Биз бир-биримизни шундай севайликки

Биз бир-биримизни шундай севайликки, Биздан севгинглар охири нима булди деб сурашса, туй булди  деб жавоб берайлик...!...

Кайтадан берилса менга бу хаёт

Кайтадан берилса менга бу хаёт. Розиман ГУЛИМ сиз учун яна куярдим. Ишонмасман деманг сузларингиз гумон. Яна танлаб - танлаб ГУЛИМ сизни севардим. 💞...

Айбдорми?...

Коргим кеса козим айбдорми? согиндим деса созим айбдорми?  жондан севса юрак айбдорми?  ёки согинтирган сен айбдорми?...

Ёлғиз сени севаман фақат

Эҳтиросга лиммо-лим қалбим Тўлиб бўлган орзу муҳаббат Беихтиёр пичирлар қалбим Ёлғиз сени севаман фақат......

Севаман демагин, кутаман дема...

Севаман демагин, кутаман дема... Тарк этсам оламни кабримга келма... Кечирардим хатто улсам унутсанг... Лек тириклигимда хиёнат килма!!!...

Сизни курганимдан бери бегонаман

Сизни курганимдан бери бегонаман Хайкириб юборгим келару жимман Кизганавераман сизни хаммадан. Рашк килганим билан сизга хеч кимман..!...

Кузларинг тубида дард бор...

Кузларинг тубида дард бор, хасрат бор... Ёрим дардларингни менга бер жоним... Сенга юпанч булай, гамда колай мен... Борки гамларингни менга бер жоним......

Фикр қўшиш