Кун келар бир буюк армон буламан. севги хакида шеър

Кун келар бир буюк армон буламан.


кайларда, ким билан вактинг чог‘ бугун.
Юрган ё‘лларингда ким о‘рток бугун.
Юрагинг калбимга ко‘п узок бугун.
Хозирча ёдингда ёмон бо‘ламан.

Кун келар бир буюк армон бо‘ламан.

Ё‘лингга то‘шадим ошик ко‘нглимни.
Тош дилинг сезмади хаста дилимни.
Кулгу-ла о‘йнадинг борим севгимни.
Юрагинг сезмаган туг‘ён бо‘ламан.
Кун келар бир буюк армон бо‘ламан.

Г‘урурим бир четга суриб ко‘йгандим.
Сен учун хокисор, г‘ариб бо‘лгандим.
кадрим йерга о‘зим ко‘миб ко‘йгандим.
Билмадинг. Энди кадри осмон бо‘ламан.
Кун келар бир буюк армон бо‘ламан.

Туйг‘улар юрагинг г‘ашлаб кетганда.
Бевафо ко‘зларинг ёшлаб кетганда.
Кимдир юриб-юриб ташлаб кетганда.
калбингга кадалган пайкон бо‘ламан.
Кун келар бир буюк армон бо‘ламан.

Корайиб йуколар...

Корайиб йуколар шафакнинг юзи. Тунинг кучогида беъдор юраман. Бир киз бор-дунёнинг энг ёмон кизи. Мен шу ёмон кизни яхши кураман....

Сиз мени унутиб куйдингиз

Кайлардасиз кай хаёлларда Севгимдан ишкимдан туйдингиз. Юрагим сезяпти шу кунлар. Сиз мени унутиб куйдингиз......

Синглимнинг дугонаси

Тугамас экан қизни. Нозию бахонаси. Шайдо айлаган бизни. Синглимнинг дугонаси....

Эй Севгилим!

Эй Севгилим! Қуёш хам мендан олисда, ой хам... Аммо хеч бир тонгим қуёшсиз, хеч бир кечам ойсиз ўтмайди... Худди қалбим, Сендан воз кечолмагани каби......

Севгининг кучига койил коламиз

Сугинч азобига беролмай бардош. Баъзан гудак каби йиглаб коламиз. Уйкусиз кузларга келганида ёш. Севгининг кучига койил коламиз....

Менга ёр буласанми?

Бир марта севилдим, севишолмадим  Хаётим мазмунин топа олмадим  коронгу кечада изладим севгим  Излаб-Иаб топдим калбим егасин. ...

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат, Кутсанг гар бир куни кайтаман албат, Севгимиз хурмати ростини айт факат, Жоним йулларимни кута оласанми...

Осмонга узатсам етади кулим

Осмонга узатсам етади кулим Севги изхор килишга ожиздир тилим Куркаман рад этсангиз огрийди дилим Хануз сизни севаман ёлгиз севгилим......

Туни билан ёққан ёмғирлар

Туни билан ёққан ёмғирлар Ювиб ўтди тонглар юзини. Мен изладим ўзим учун сир Бўлган бахтнинг ёруғ изини......

Кузингизни яшнатгувчи

Кузингизни яшнатгувчи нуриз булиб Калбингизни ёрутгувчи кувонч булай Яхши ёмон кунингизда хамрох булиб Жаннат томон йетакловчи ёриз булай!...

Фикр қўшиш