Илк бора курганда севги хакида шеър

Илк бора курганда
Илк бора курганда


Сунги бор караб куй армонсиз кетай
Токи эслаб юрай кора кузларинг
узимни шу чиройинг билан бант этай
Майлига тингламай ширин сузларинг


Сунги бор кайрилиб караб куй гулим
Токий минг йилгача юрай севиниб
Алвидо демагин йук бунга холим
Айриликдан юраман куркиб беркиниб

Сунги бор демайман термулгин бир зум
Дарт алам муштоклик курмагин сен хам
Сенинг ёдинг билан утсин хар куним
утказган ёшлигим килмасин алам

Сунги бор эмас деб ишонтир мени
Калбимда аламим турмасин сира
Илк бора курганда севгандим сени
Илк бора яхширик сунгидан кура.

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай. Бахтли булинг бахтсизлигим сезмай кетай. Сиздан бездим мухаббатдан безмай кетай. Кузим тушди кузингизга ихтиёрсиз. Айриликдан сиз бунчалар бахтиёрсиз....

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Ҳузурига келди эгиб бошини

У қўшиқ куйлади ёр шаънига маст, Шўхчан шеърлар айтди севги номидан. Ҳаммани кулдирди, қиз эса фақат Бепарво жилмайиб ўтди ёнидан....

Булди энди бокмайман ортга...

Мухаббат бир оташин гулхан Парвонадек урдим узимни Мен бир ошик телба мисоли Тиёлмадим сира узимни......

Кетиб колар сизга хаёлим

Кетиб колар сизга хаёлим, Ширин-ширин орзулар тинчлик бермайди! Мени кечирингу, хеч качон, жоним, Сизни бошкалардан кизгонсам нетай...!...

Борингизга шукр жуфти халолим

Сиз келиб уйимиз мехрга тулди, Айрилик чекиниб висол, бахт келди. Шайтон алдаёлмай багрини тилди, Борингизга шукр, жуфти халолим......

Билмадинг

Соғинч аланга олди, Юракка ўтлар солди. Танамнинг ўзи қолди, Билмадинг!...

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин

Кел сени Дунёимга, мехмон килайин, Кур Севги нима Мухаббат нима? Кел сени бир зумга сендан айирай Кур сенли дунёда Сенсизлик нима...!...

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим

Қайданам билардинг, кўнгил дардларим, Қайданам билардинг, ошиқлегимни. Қайданам билардинг, ишқий байтларим, Бир сенга аталган қўшиқлегини......

Умидим узгим йук армондан кочиб

Умидим узгим йук армондан кочиб, Юрагим турида турсанг нур сочиб. Дардинг ололсайдим хар тонг куз очиб, Ёнимда кулганинг узи бахт менга....

Фикр қўшиш