Озодбек Назарбеков - Оллох гузал

Озодбек Назарбеков - Оллох гузал
Озодбек Назарбеков - Оллох гузал

Озодбек Назарбеков - Оллох гузал Текст песни

Азонда илк айтмиш Билол:
“Аллох гузал, Аллох гузал”. (х2)
Орази гул, хусни хилол,
Аллох гузал, Аллох гузал.

Арш аркига султон Узи,
Беайб-у бенуксон Узи. (х2)
Мутлок камол, мутлок жамол,
Аллох гузал, Аллох гузал. (х2)

Азал вужуд, абад вужуд,
Дийдори бир ширин умид. (х2)
Васли шараф, васли хаёл,
Аллох гузал, Аллох гузал. (х2)

Хукмига хурлар мунтазир,
Парвардигори беназир. (х2)
Холисдир ул Зот бемисол,
Аллох гузал, Аллох гузал. (х2)

Тупрокка жон этмиш ато,
Одам Ато, Момо Хаво,
Лойдан одам ясар Кулол,
Аллох гузал, Аллох гузал.

Хофиз кунгил таъбинг ушал,
Рухинг ушал, Роббинг ушал.
Пойига чук, ул зул Жалол,
Аллох гузал, Аллох гузал.

Пойига чук, ул зул Жалол,
Аллох гузал, Аллох гузал.

Азонда илк айтмиш билол:
“Аллох гузал, Аллох гузал”. (х2)

Аллох гузал, Аллох гузал… {х4}Фикр қўшиш