Машхурбек Юлдашев - Хаёт

Машхурбек Юлдашев - Хаёт
Машхурбек Юлдашев - Хаёт

Машхурбек Юлдашев - Хаёт Текст песни

Бу гузал хаётнинг
Кизик дамлари куп, дамлари куп.
Инсон бошида хар хил
Гамлари куп, гамлари куп.

Тангрим, мен танлаган ёълимдан адаштирма,
Яхшига ёр кил, ёмонга ёндоштирма.
Узинг гувохсан, ёнимда дустимдан кура
Душманларим куп, душманларим куп.

Изтироблар бошда ёмгир булганда,
Пардек енгил гап хам огир булганда.
Мевани дарахтдан узолмас кулларим,
Соям узимга бегона булганда. (х2)

Атрофимга тулиб кетса ёлгончилар,
Синишимни пойлаб юрган пойлокчилар.
Ошимни еб туйиб, товогимга тупуриб,
Уялмасдан дейди: зотимиз фалончилар. (х2)

Бандам дегил ё Раб, ёълимдан адаштирма,
Яхшига ёр кил, ёмонга ёндоштирма.
Узинг кечиргил, буйнимда савобдан кура
Гунохларим куп, гунохларим куп.

Биздан олдин хам, хозир хам, кейин хам
Бундай хатоларни кургандир олам.
Бехуда яшашдан тияйлик узни,
Одам булиб келдик, булайлик одам.

Тангрим, хеч бандани ёълидан адаштирма,
Яхшига ёр кил, ёмонга ёндоштирма.
Узинг яратдинг, бу беш кунлик дунё,
Синовлари куп, синовлари куп.

Фикр қўшиш