Тукилдим айрилик хакида шеър

Тукилдим
Тукилдим


Сизсиз хазонлардек; тукилиб кетдим,
Сачрадим ёмгирдек; хар ёнга хар он,
Согинчдан калбимни, адолар этдим,
Сизсиз хам урмокдан, тухтаб колди жон,


Тукилдим хазондек; саргайиб колдим,
Ой эдим юзимни, тусдилар булут
Севдиму бошимга, минг бало солдим,
Ох юрак кел уни, унутгин унут,

Сочилдим тупрокдай, инсон пойига,
Бир бора йигмокка, кул узатмади,
Хатоки ташлади, кузёш сойига,
Ваьдаси ёлгоним, бахтга элтмади,

Тукилдим пойига, гулнинг баргидек,
Бунчалар юраги, тош экан Ё РАБ,
Шунчалар интилдим, униннг багрига,
Согинчда ёндим мен, жим турди караб,

Тугадим ахири, мадор колмади,
Шамолдек тузгитиб, айлади адо,
Мухаббат бошимга, нелар солмади,
Ишкка зор калбимни, гадолар этди.

Кунгил дардларим...

Кай бирин айтайин бисёр гапларим, Факат сен буларни хис килолсанг бас. Кунда азоб берар кунгил дардларим, Лекин афсус Сенга бу кизик эмас......

У хали сизни...

У хали сизни эслайди У хали сизни согинади У хали сизни излайди Хеч кимга кераги булмай колганида...💔💔💔...

Жавобсиз колди...

Телефонлар килдим оласану индамайсан, Юрагимни тиглайсани Лекин сезмайман. Смсларим жавобларсиз колиб кетар, Нима учун калбим тирнайсан эй бевафо......

Сани ман вафодор дебман

Сани ман вафодор дебман, Калбида вафо бор дебман, Кузларимга тик бокмасдинг, Уни ман хаё бор дебман......

У бошкасини севишини билиб

У бошкасини севишини билиб туриб севишинг жуда азоб экан...😔 Сен севсангу лек у буни билиб туриб билмасликка олса унданда азоб экан......

Бир кун мени эсларсиз ахир

Бир кун мени эсларсиз ахир, Сочларингиз киров босганда. Хаёт тукиб сочганда кахр, Армон билан тонглар отганда!......

Севма юрак сендан илтимос

Севма юрак сендан илтимос, Сендек ёниб суймаганларни. Эсламагин уйлама хатто, Сенинг кадринг билмаганларни...!...

Бугундан йигламокда безовта кунглим

Бугундан йигламокда безовта кунглим, Дилдаги севгимни кабрга кумдим. Мен туйганим йук ёлгонларингдан, Мен бугун биргина хаётдан туйдим....

Богларимга кайтиб келди хазонли куз

Богларимга кайтиб келди хазонли куз, Орзуларим хазон килган армонли куз. Эсга солди кузларингни юлдуз, Унутмабман, унутмабман сени, афсус...!...

Севманг мени

Мен сизни севаман десам ишонманг Сиздан олдин бошкага кунгил бердим рост Мен сизни севаман десам севилманг Армонли дунёда бахтиёр яшанг...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Umida
    Umida 22 июля 2020 06:40
    Sher judayam zõrakan manga yoqdi

Фикр қўшиш