Ҳаётнинг барча кўринишларида...

Ҳаётнинг барча кўринишларида...
Ҳаётнинг барча кўринишларида...


🌱💫Ҳаётнинг барча кўринишларида менга таълим берган нарса шуки, сукут қилиб жим турган тил энг етук тил экан.

Согинч инсони шу кадар...

Согинч инсони шу кадар эзар эканки бир бор куриш учун минг бор улиб тирилар эканмиз...

Сен мендан сурамай уни севиб куйдинг...

Сен мендан сурамай уни севиб куйдинг, мана хозир у сени олисларга ташлаб кетган хуш юрак энди сен менга айтчи? уни севиб сен нималарга эришдинг энди уни кандай унутмокчисан?...

Вафодорлик бу-жуда киммат совга...

Вафодорлик бу-жуда киммат совга, Арзон инсонлар сизга бундай совгани бера олишмайди..!...

Хаётимдаги хар бир кувончли...

Хаётимдаги хар бир кувончли кунимни сен билан булишишни хохлайман...💞💞💞💘...

Инсонга бирор нима...

Инсонга бирор нима ургатишнинг энг макбул усули - унга шахсан урнак курсатишдир....

Агар бу дунёда...

Агар бу дунёда яшаш осон булганда, унга йиглаб келмаган булар эдик....

Намоз зилол сув кабидир...

Намоз зилол сув кабидир у уйингизга окиб кириб сизни беш махал ювунтириб, поклайди....

Энг мухими...

Энг мухими кимни севганинг эмас Энг мухими хакикий севи канакалигини англаб етишдур Хаётда чиройли инсонни эмас хаётни чиройли килган инсонни севинг....

Йигит киши...

Йигит киши киз болани ёиглатиш учун эмас, химоя килиш учун эркак булиб тугилган......

Замонамизда бееътиборлик...

Замонамизда бееътиборлик урфга айланди ! Биз таъсирли филм курган вактимиз соатлаб йиглаймизу лекин кучада чинакамига кийналётган инсон олдидан жимгина утиб кетамиз...

Фикр қўшиш