Севгида гурур йук севги хакида шеър

Севгида гурур йук
Севгида гурур йук


Севгида гурур йук, севги
бегубор,
Севги азобламайди, бермайди озор.
Севгида ёлгон йук, севгига ишон,
Аслида севгимас, алдайди ИНСОН.

Ваъда беринг...

Ваъда беринг, туролсангиз сузингизда, Караганда ишонч курай кузингизда. Ёлгон билан хаётимни безаманг... Рост гапиринг нима булса, кунглингизда!...

Севганимни Йиглатма Хижрон

Кузи Махсун Сузи Хам Махсун😔 Бир Кулгуси Жонимга Дармон😊 Айриликдан Билдим Тун Узун Севганимни Йиглатма Хижрон...

Билмадим тушимми, унгимми бари

Билмадим тушимми, унгимми бари, Сени кургим келар курганим сари. Сендан утинаман калбим гавхари, Ёнимдан сира хам кетмагин нари....

Менга жуда кераксан...

Куксимдаги юраксан, Мени кийнаб халаксан, Тушунгин ахир бугун, Менга жуда кераксан......

Мехр беролмасанг...

Мехр беролмасанг кийнокка кундим, Дийдор беролмасанг фирокка кундим, Сен мени бошкага берма илтимос, Бошканинг кулида келмайди улгим....

Бахт гулларига кумилиб яшанг

Бахт гулларига кумилиб яшанг, Севги шаробига чумилиб яшанг. Дунёда хеч билманг кайгу нелигин, Севиб яшанг доимо севилиб яшанг...💞💞💞...

Хавасим келади кукдаги ойга

Хавасим келади кукдаги ойга Бехадик хар тунда деразанг бокар Хасадим келтириб тонги шабода Тузгитиб тулкиндай сочларин силар......

Бироз телбаман

Бироз телбаман, бироз аклли, Бироз магрур, Бироз бечора! Бирок жуда ошикман....

Йиғламанг

Армон бўлиб қолсам бағрингиз ғашлаб, Дилингиз оғритар сўзларим бошлаб. Кетар бўлсам агар дунёни ташлаб, Йиғламанг мен учун кўзингиз ёшлаб!...

Дунёда булмайди севгисиз юрак

Дунёда булмайди севгисиз юрак, Инсонга хамиша мухаббат керак. Мухаббат инсоннинг, ёруг юлдузи, У билан ёругдур кеча кундузи...!...

Фикр қўшиш