Хаёт жонингни кийнаган бир пайт севги хакида шеър

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт
Хаёт жонингни кийнаган бир пайт


Хаёт жонингни кийнаган бир пайт,
Калбинг озор чекиб кийналган пайт.
Кузингни юмгин юрак юракдан,
Мен хам ким учиндир керакман деб айт.

Мухаббат богимнинг богбони булинг

Мухаббат богимнинг богбони булинг, Девона калбимнинг дармони булинг. Агар ранжитсам йигламанг кулинг, Мен учун сог булинг, саломат булинг...!...

Хаётимга кириб келдингу

Хаётимга кириб келдингу, Хаётим хам узгарди буткул. Билмам такдир ёки тасодиф- Мухаббатга бошлаб кетди йул......

Узоклашсам чорлайсиз атай

Узоклашсам чорлайсиз атай, Севолмайсиз уйин-эрмаксиз. Мен хам бахтнинг бахридан утай, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз. Оёгимдан узингиз чалиб, Яна суяб колган тиргаксиз. Эй хаётим, кетмайин улиб, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз....

Илк мухаббатни сизда кураман

Илк мухаббатни сизда кураман. Сузларингиз эшитиб хаёл сураман. Сизни севдим, кечиринг аммо. Сизни севганларни ёмон кураман..!...

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг, Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан. Сўнг бегонадай менга термулдинг, Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан....

Излаганмидинг?

Юрагимда битилар баъзан гузал байт, калбим ёлгизланди, ёнгинамга кайт. Биргина жавобинг, саволимга айт, Мухаббат, сен мени излаганмидинг?...

Севгисиз дунёдан рохат изламанг

🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг Бевафолик ила бахтни кўзламанг Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг Бировга қалбаки кўнгил боғламанг.....

Севганмисан...

Сезганмисан ёкишинг менга, Сен хакингда уйлашимни хеч? Сени хаёл сурдим дегунча, Пайдо булар калбимда севинч!......

Азизам, бу хаёт аслида эртак...

Азизам, бу хаёт аслида эртак, Изингиздан мунаввар ёгдулар ёгсин. Сизни деб жаннатни тарк этган эркак, Эрканигохингиздан жаннатни топсин...!...

Сизни қаттиқ севган юрак сизники

Уйқусиз тунларим қалбим сизники, Кўзимнинг ёши кўнглим сизники, Ширинг орзуларим дардим сизники, Сизни қаттиқ севган юрак сизники!...

Фикр қўшиш