Севманг мени айрилик хакида шеър

Севманг мени
Севманг мени

Мен сизни севаман десам ишонманг
Сиздан олдин бошкага кунгил бердим рост
Мен сизни севаман десам севилманг
Армонли дунёда бахтиёр яшанг

Атиргул тутаман кулимдан олманг
Олсангиз бир куни алдаб кетаман
Кунгил очганимда розилик берманг
Яхши бола емасман ташлаб кетаман

Гуёки тушларга кумиласиз 
Орзу хавасларга бериласиз 
Балки келажакни ертак киларсиз
Билинг мен дунёда ёлгон яшайман

Кунглингиз оламан бахтга тулганда
Бахтиёр киламан куёш ботганда
Йиглаб уйгонарсиз куёш отганда
Афсус ёнингизда булмайман унда

Бахор утгач кейин бахор келади
Сизнинг гулларинггиз арзон булади
Такдир устинггиздан роса кулади
Шуларга куникиб яшоласизми

Хазонга буркайман орзуларизни
Гохида юваман кайгуларизни
Дарё киламан куз ёшларизни
Шуларга жим караб севоласизмиФикр қўшиш