ДУСТЛИКНИНГ 30 ТА ХАККИ.

ДУСТЛИКНИНГ 30 ТА ХАККИ.
ДУСТЛИКНИНГ 30 ТА ХАККИ.

ДУСТЛИКНИНГ 30 ТА ХАККИ.

1. Янглишса кечиради;
2. Куз ёшига рахм килади,
3. Сирини яширади.
4. Узрини кабул килади.
5. Унга дусти гийбат килинса рад етади.
6. Керак пайтда насихат килади.
7. Дустлигини химоя килади.
8. Зиммасидаги вазифаларга риоя килади.
9. Касал булса бориб куради.
10. Жанозасида катнашади.
11. Даъватини кабул етади.
12. Совгасини кабул килади.
13. Яхшилигига езгулик билан жавоб кайтаради.
14. Яхшилигига миннатдорчилик изхор килади.
15. Ёрдамини чиройли килади.
16. Зарур ехтиёжини кондиради.
17. Номуси обрусини химоя килади. 
18. Орзуларини  руёбга чикишида кумакдош булади. 
19. Илтимосини кабул килади.
20. Хохиш истакларини инкор етмайди.
21. Аксирганда ЯРХАМУКАЛЛОХ дейди.
22. Йукотган нарсасини кидиришда ёрдам беради.
23. Саломига алик олади.
24. Сухбатини хушлайди (согинади).
25. Яхшиликларини купайтиради.
26. Касамларини тасдиклайди.
27. Хар кандай холатда хам ёрдам беради.
28. Дуст булиб душманнинг ишини килмайди.
29. Уни мусибат ёки огир пайтида ёлгиз ташлаб куймайди.
30. Узига кайси яхши амални раво курса дустига хам илинади ва раво куради.

Фикр қўшиш