Румол ураш усуллари - замонавий ва машхур услублар, фото ва видео

Румол ураш усуллари - замонавий ва машхур услублар, фото ва видео
Румол ураш усуллари - замонавий ва машхур услублар, фото ва видео

Румол урашнинг куплаб усуллари мавжуд. Уларнинг хар бири муайян тоифадаги аёллар учун мос келади. Сочлари ёпик булган хотин-кизлар сирли, одобли куринади, узига ортикча эътибор тортмайди. Куйида энг чиройли ва мащур услублар хакида.

РУМОЛ ТАНЛАШ
Умуман олганда, ураш учун нафакат румол, балки шол, бандана, палантин, косинка хам мос келади. Сифатли калинрок румол ёки шарфни эса буйинга хам, бошга хам ураш мумкин.

Табиийки, хар кандай аксессуар кишки ёки ёзги булиши мумкин. Бу матонинг калинлиги, тузилиши, зичлигига ва хатто рангига боглик. Мисол учун, одатда ёзги румоллар оч рангда булади, улар иссикликни ютмайди ва бошни салкинликда саклайди. Ранг танлашда у нафакат фаслга, балки аёлнинг тери рангига, кийими ва бошка аксессуарларига мос келиши керак.

Румол ураш об-хаво шароитларидан химоя килиш, декоратив рол бажариш, маънавий ва диний маънога эга булиш ёки модага риоя килиш максадларида керак булиши мумкин. Куйида хар бири хакида батафсил.

ОДДИЙ УСУЛ
Табиийки, румолни диагоналига букиб, пешонанинг тепа томонидан ташлаб, ияк остига олиб келиб тугиш ёки шунчаки ёйик колдириш, битта бурчагини эса ортга ташлаб куйиш энг осон услублардан бири. Бирок шу каби бошка оддий усуллар хам йук эмас.

Масалан, куйидагича бандана услубида ураш хам мумкин:


Бундан ташкари, румолни диагоналига булиб, бир бурчагини ортга ташлаб куйиш, икки учини эса сочларга урамаган холда сочлар остидан олиб утиб, тугиб куйиш мумкин.

Куйидаги усулда эса кишки палантинни хам, жунли шолни хам, дока румолни хам ураш мумкин:
ГОЛЛИВУД УСЛУБИ
Бундай услуб учун румол етарлича катта булиши талаб этилади. Услубнинг голливудча деб аталиши сабаби — куплаб актрисалар ва юлдузлар айнан шу тарзда румол урашларида. У сочларни химойлашга ёрдам беради. Каттарок кузойнаклар билан эса ташки куринишни узгартиади, жозибали ва сирли образ яратади.

Голливудча услубда ураш учун румол диагонали буйлаб букилади ва хосил булган учбурчакнинг ёпик томони пешона юкорисидан ташланади (пешона чизигигача келтирилмайди). Эркин колган учлари билан буйин бир марта уралиб, орка тарафда (баъзан эса ияк остида) тугиб куйилади (куйидаги тасвирдаги каби).


Румол боглашни осонлаштириш учун куйидаги тавсияларга амал килиш мумкин:

Силжиб кетишни олдини олиш учун сочлар ва румолга бироз соч учун лак сепиш кифой;
Иккита ойнадан фойдаланинг — олд томондаги катта ойна румолни бошга боглашни куриш учун булса, орка томондан кичикроги унинг учларини чиройли тарзда тугиш учун;
Румолни сочларга хам бир марта ураб олиш ноёб имидж яратади;
Румол жойида мустахкам туриши учун «невидимка»лардан фойдаланиш;
Куёш нурларидан химойловчи шарфча ёки банданани соч учун резина ёрдамида котириш мумкин;
Киш ойларида румол шамолда уйнамаслиги учун муайян бир услубда уралиши жоиз.САЛЛА УСЛУБИ
Куз ва киш фаслларида бошни иссикда саклаш учун салла усулида румол ураш мумкин. Бу аёлни об-хаво бузилиши, ёгингарчиликдан химоялайди, соч турмагини саклаб колади ва индивидуалликка ургу беради. Салла ураш учун узун ва кен румол керак, лекин айни пайтда у жуда калин булмаслиги зарур. Идеал вариант — палантин. Куйида классик усулнинг тасвири келтирилган.


Бошка вариантлар — румол етарлича узун булса, унинг эркин учлари пешонага келиб туташганда, уларни чиройли гул шаклида килиб тугиш мумкин. Бундан ташкари, улар нафакат пешонада, балки бошнинг ён ёки орка томонларида туташтирилиши хам чиройли куринади.

КИШКИ ВАРИАНТ
Совук об-хавода калинрок румол диагонал килиб букилиб, бошга енгил килиб уралади, бирок эркин учлари иякда тугилиши шарт эмас. Тугунни пастрокда, умров суяги сохасида тугиш мумкин. Бундан ташкари, киш ойларида шоллар, палантин ва павлопосад услуби кенг ишлатилади.


Палатин хар кандай палто учун мос келади — купинча бундай румоллар аёлнинг кузлари ва кийимига ургу беради. Палто билан голливудча услубда уралган румол кийиш хам мумкин.

Лекин муйнали кийимлар, масалан шубага келганда, ёркин павлопосадча шол ёки аксинча, текис рангли румол танлаш яхши. Агар танлов бош кийими ёки палантин уртасида буладиган булса, албатта, палантинни танлаш афзал. Чунки бугунги кунда муйнали кийимлар билан бош кийим кийиш урфда эмас.Павлопосадча услубда ураш учун румол учбурчак килиб катланади ва бошга ташланади (юкоридаги расмдаги каби). Агар сочлар узун булса, унда бир неча толасини румол остидан чикариб олиш мумкин, агар калта булса, румол остига яширган яхши.

МУСЛИМАЛАР УЧУН
Бошга румол ураш масаласида хеч ким муслима аёллардан узиб кета олмайди. Улар бунинг сир-асрорларини ёшликданок урганишади ва у силжиб кетмаслиги учун куплаб сир-асрорларни билишади.


Куйидаги видеода румолни исломий одатларга мос келадиган килиб, хусусан хижоб боглаш хакида суз юритилади:Фикр қўшиш