Хайвонлар хакида кизикарли фактлар - эхтимол сиз билмаган 36 энг гаройиб маълумот

Хайвонлар хакида кизикарли фактлар - эхтимол сиз билмаган 36 энг гаройиб маълумот
Хайвонлар хакида кизикарли фактлар - эхтимол сиз билмаган 36 энг гаройиб маълумот

Сайёрамизнинг хайвонот олами синоатларга тула, шу сабабли сизларни хайратлантириши мумкин булган хайвонлар хакида бир нечта кизикарли фактлар билан таништириб утамиз.

ХАЙВОНЛАР ХАКИДА КИЗИКАРЛИ ФАКТЛАР
1. Филнинг тишлари 9 кггача тош босиши мумкин.
2. Делфинлар нафакат очик куз билан ухлайди, балки уларда миянинг ярмигина “ухлайди”. Колган кисми атрофдаги вокеалардан огох булиб туради.
3. Ер сайёрасида ок каркидонлардан атиги 3 нафар колган. Хозирда уларнинг хар бири тинимсиз курикланади.


4. Жирафаларда овоз бойламлари мавжуд эмас, шу сабабли улар “гапира” олишмайди.
5. Тимсохлар тилини чикара олмайди.
6. Бу энг ноодатий капалаклардан бири. Унинг ноодатийлиги шаффоф канотлари мавжудлигида.


7. Туякушнинг кузи унинг мияси улчамидан каттарок.
8. Бурилар бир ейишда 20 кгдан ортик гушт истеъмол килишлари мумкин.
9. Тошбалик – энг захарли балик хисобланади.


10. Бургут 250 км/соатъдан ортик тезликда уча олишга кодир.
11. Янги тугилган филнинг боласи 100 кггача вазнга эга булиши мумкин.
12. Тилининг ранги пушти булмаган ягона ит зоти – Чау-чау хисобланади.


13. Хиндистонда 50 миллиондан ортик маймунлар мавжуд.
14. Амазонка дарёсида ноёб булган пушти делфинлар хаёт кечиришади.


15. Туя икки хафтагача сувсиз юриши мумкин.
22. Вампйротеутхис инферналис – сайёранинг энг сирли деб топилган мавжудоти. У уммоннинг энг чукур жойларида хаёт кечиради ва олимлар уни факатгина бир неча маротаба учратишган.


16. Асалари бутун умри давомида чой кошикнинг 1 / 12 кисмичалик асал ишлаб чикара олади.
17. Товук йилига уртача 190 та тухум куяди.
18. Чумолилар хеч качон ухламайди. Бунинг урнига улар кунига икки марта 8 дакикадан “дам олишади”. Чумолилар маликаси эса кунига 90 дакика дам олади.


19. Курукликда яшовчи тошбакалардан фаркли уларок, денгиз тошбакалари бошини косаси ичига торта олмайди.
20. Аттацус Атлас – энг йирик капалак. Унинг канотлари узунлиги ёйилганда 30 сантиметрга етади.


21. Мушукларнинг хар бир кулогида 32 та мушак мавжуд.
22. Медуза хатто улганидан кейин хам “чакиб” олиши мумкин.
23. Кабутарларнинг ажабтовур тури мавжуд, улар мовий рангда.


24. Букаламунлар (хамелеонлар) кузларини турли йуналишларда харакатлантира олишади.
25. Бурсиклар уз инларини авлодларига мерос килиб колдиради.


26. Бегемотлар болалари ерга каттик кулаб тушмаслиги учун сув остида тугишади.
27. Денгиз мушуклари нафасларини 2 соатгача ушлаб тура олишади.
28. Кук кит тилининг вазни уртача филнинг вазни билан тенг.


29. Урта статистик типратиканнинг игналари сони 10 мингга етади.


30. Куйлар инсоннинг юзини эслаб колиш кобилиятига эга.


31. Ер юзидаги умуман касал булмайдиган тирик мавжудотлардан бири – акулалар.


32. Хитойда пандаларни улдириш улим жазосига тортилишга сабаб була олади.


33. Омарларнинг кони мовий тусга эга.


34. Олмахонлар – энг яхши богбонлардир. Улар ернинг айнан каерига егулик кумганини унутганлиги боис хар йили минглаб янги дарахтлар униб чикади.
35. Дунёдаги энг митти баликнинг номи Паедоцйприс прогенетица булиб, унинг улчами атиги 8 ммъни ташкил этади.


36. Медуза нутрикула – сайёрамиздаги ягона умри бокий тирик мавжудот. Улар факат ташки омил таъсири окибатида нобуд булиши мумкин.

Фикр қўшиш