Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим узбекча шеър

Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим
Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим


🌱Бу ҳаётда кўп ҳикмат-тилсим,
🌱Юрак унсиз бўзлаб ётибди –
🌱Тушунганлар ўтирибди жим,
🌱Тушунмаслар сўзлаб ётибди...

Кор ёгса эрийди

Кор ёгса эрийди, Калб музламасин Эшикдан киролмай бахт йигламасин Бахт келса багрингизга шундай босинки У сиздан кетишга йул изламасин...!...

Гул узра кукламнинг шабнами яхши

Гул узра кукламнинг шабнами яхши Бахорда юз очган хар дами яхши Яхшимас кечаги кундан суз очмок Уйнаб кол бу кунинг хар дами яхши...!...

Сенга...

Ялдоли тунларда эртаклар айтиб, Безовта рухимни аврайман хамон. Токай давом этар бундайин яшаш, Нахот кулаяпти устимга осмон?!......

Жаннат мушток эрни рози килганларга

Жаннат мушток эрни рози килганларга, "Лаббай" деган ширин сузни билганларга, Гап кайтармай тилни доим тийганларга, Аёлга хос либосларни кийганларга....!!!...

Мухаббат – кузларим тубидаги гул

Мухаббат – кузларим тубидаги гул, Кунглимни куёшга тутган, азизам. Узимга узимни танитиб баъзан, Узимдан узимни кутган, азизам......

Узингдан утканин узгалар билмас

Дард чексанг огрикни тананг билади Кийноклар озорин бошкалар билмас Кимлардир устингдан хандон кулади Узингдан утканин узгалар билмас......

Синовлар кийнаса ортса гамларинг

Синовлар кийнаса ортса гамларинг, Кимлардир юзингга айтса камларинг, Уксиниб сикилган ёлгиз дамларинг, Oллохдан яхширок дуст борми дустим....

Кунглим ярим булса канийди мени

Кунглим ярим булса канийди мени, Хаттоки кунгли йук мендай факирни, Отам хам Онам хам кайда билмайман, Канийди тингласа менинг дардимни....

Мени ёмон кўрган одамлар...

Ичида ит хурган одамлар, Айбим излаб юрган одамлар, Сизга ёрдам бергим келади, Мени ёмон кўрган одамлар......

Яна куришгунча, десам майлими

Хайр, узок йиллар кутган мехмоним, Сал кам уттиз йилга кечиккан туйгу. Худди вужудимдан кетмокда жоним, Шунчалар чиройли буларму кайгу!......

Фикр қўшиш