Сахарлик ва ифтор учун тавсиялар

Сахарлик ва ифтор учун тавсиялар
Сахарлик ва ифтор учун тавсиялар


Алхамдулиллах, барча мумин-мусулмон йил давомида кутадиган мукаддас рамазон ойи хам кириб келди. Руза тутиш куръони  каримда келтирилган мусулмонларнинг фарзларидан биридир. Бу мукаддас фарзни ато этишнинг купгина коидалари булиб, бугун биз сахар ва ифторлик таомномасига эътибор каратилиши лозим булган тарафларга тухталиб утамиз.

Мукаддас Рамазон ойида истеъмол килаётган таомингиз  хар доимги таомномангиздан катта фарк килиши керак эмас ва иложи борича оддийрок булиши лозим. Руза, ёз ойларига тугри келган пайтда ифтор вакти билан сахаргача булган вакт оралиги куп булмайди. Бу эса ифтор вактида кабул килинган таомлар  етарли даражада ошкозонда хазм булиш имконини яратмайди.
 

САХАРЛИК ВАКТИДА ТАОМ КАБУЛ КИЛИШ


Сахарлик таоми рузадор томонидан Бомдод намозига укиладиган азонга кадар кабул килиниши керак. Сахарлик рузадор учун жуда мухим хисобланади. Хадисларда келтирилишича рузадор хеч булмаганда бир култум сув билан огиз ёпиши керак, Эрон хурмаси истеъмол килиш эса энг аъло сахарлик хисобланади.

Сахарлик организмни кундалик кувват билан таъминлайди. Шифокорлар сахарликка мураккаб углеводли махсулотлар – дагал ундан тайёрланган нон, ёрмали шурвалар, барра сабзавотлардан тайёрланган салатлар ва куритилган меваларни истеъмол килишни маслахат берадилар. 


Мураккаб углеводлар организмда узок вакт хазм булади, шу сабабли 8-12 соат давомида организмни кувват билан таъминлайди. Уларга гушт, балик, тухум ва сут махсулотлари куринишидаги оксилларни кушиш мумкин. Оксиллар хам етарли даражада секин хазм булади ва юкори жисмоний фаолликда жуда мухим, лекин хаддан ташкари куп истеъмол килинганда оксил шундок хам руза вактида кушимча босим билан ишлаётган жигарга огирлик килади.

Эрон хурмаси – канд манбаи хисобланади, шунингдек унда клетчаткалар, углеводлар, калий ва магний хам жуда куп. Лекин сахарлик вактида хаддан ташкари куп таом кабул килиш ва керагидан ортик сув ичиш мумкин эмас. Чунки бунинг натижасида организмга кун давомида жуда керак буладиган минерал тузлар ювилиб кетиши мумкин. Сахарликда кахвадан бутунлай воз кечганингиз маъкул. Катик асосида тайёрланган ичимликлар эса айни муддао булади.
 
ИФТОРЛИК ВАКТИ (ОГИШ ОЧИШ)ДА ТАОМ КАБУЛ КИЛИШ
Ифторлик тоами куёш ботиши билан ва хуфтон намоз укилишига кадар кабул килинади. Хадисларда келтирилишича огизни эрон хурмаси билан очиш максадга мувофик булади, агар эрон хурмаси билан огиз очишга имкон булмаса, у такдирда сув билан огизни очиш мумкинлиги, чунки сув организмни тозалаши айтиб утилган.

Дин буйича мутахассислар хуфтон намозигача кам микдорда таом истеъмол килишни, хуфтон намозидан сунггина тузатилган дастурхонга утириб овкатланишни давом эттиришни маслахат берадилар.

Рамазоннинг хар кечаси хакикий байрам булиб, ифторлик дастурхонига мевалар, турли пишириклар, куритилган мевалар, сут-катикли таомларни ва инсон организмига кувват багишловчи таомларни куйиш мумкин. Аввало ифторлик вактида таом истеъмол килиш меъёрдан ошиб кетмаслиги лозим.

Бу йилги руза ойи ёз кунларига тугри келганини ва юкорида айтилган ифторлик ва сахарлик оралиги унча катта эмаслигини инобатга олиб, купрок барра мевалар, сабзавотлар, табиий шарбатларни истеъмол килишга харакат килинг.

Жуда хам ёгли, аччик, ковурилган, хамирли таомларни истеъмол килишга муккасидан кетмасликларингизни маслахат берган булардик, чунки юкорида санаб утилган таомлар ошкозонга катта огирлик тушишига, вазннинг ортишига, жигилдон кайнашига олиб келиши мумкин. Руза тутишнинг асосида органзмнинг кераксиз моддалардан тозаланиши ва унинг тикланиши, согломланиши ётади.
Рузадорнинг таомномасида сабзавотли, гушт-сабзавотли таомлар, салатлар булса максадга мувофик булади. Тугри хар бир кишининг узи ёктирган таомномаси булади. Шу сабабли вариантлар жуда хам куп. Овкатланиш яхши баланслашган булиб, унга хар гурухнинг фойдали ва мазали махсулотлари кириши лозим. Масалан, сабзавотлар, мевалар, гушт, нон, донли ва сут махсулотлари.
Ифтор ва уйку оралигида купрок суюклик кабул килишга харакат килинг, бу органзмдаги суюклик микдорини ушлаб туришга ёрдам беради. Суюклик кабул килинг деганда, биз дукон пештахталаридаги турли хил шарбатлар ва яхна ичимликларни эмас, балки минерал сув, уй шароитида барра мевалардан табиий сикиб чикарилган шарбатларни, компотларни, кисел ва чойни назарда тутмокдамиз. Оддий кайнатилиб, тиндирилган сувни хам ичиш организмга хеч кандар зарар келтирмайди.

Яна шуни хам айтиб утишимиз жоизки, руза вактида турли тез тайёрланадиган таомларни уз рационингиздан чикариб ташлаш тугри булади. Уларга турли хил зироварли угралар, идишлардаги буткалар киради. Колбасани хам таомномадан чикариш керак. Чунки бу келтирилган руйхатдаги таомларда  тугри углеводлар булмайди ва улардаги мавжуд оксиллар тез хазм булиб, очлик хисси 1-2 соатдан кейин тезда кайтади. Улардаги турли зираворлар ва туз микдорининг куплиги иштаханинг очилишига ва сувсаш хисси пайдо булишига олиб келади.
Сахар ва ифтор дастурхони турли хил таомлар билан тулдирилиши мумкин. Аммо уни нафакат мазали килиш, балки организмингиз учун фойдали килишни унутманг.  
 
Руза тутиш мумин-мусулмонни нафакат рухини тозалайди, балки согликни хам тиклайди. Йил давомида мунтазам овкат кабул килишдан чарчаган инсон организми, бу ойда бир оз дам олади ва шу тарика бизнинг жисмимизда янгиланиш жараёни булиб утади.

Юкорида айтиб утилган барча сузлар, катъий риоя килиниши лозим булган коидалар деб таъкидлай олмаймиз, аммо уларга эътибор каратиш хеч биримизга зарар келтирмайди деб, айта оламиз.

Азиз юртдошлар, мумин-мусулмонларнлар сайтимиз номидан сизларни султони Рамазон шариф билан чин калбдан муборакбод этамиз. Аллох таоло бу ойни барчаларимизга кутлуг ва барокотли килишини тилаб коламиз! Тутилажак рузаларимизни комил ва батамом булишини насиб айласин!
Хаммангизга сабр ва токат, оилаларингизда доимо тинчлик-тотувлик, кут-барака, мехр-окибат хукмронлик килишини чин калбдан тилаймиз.

Сузимиз сунггида барча рузадорлар учун кулайлик яратиш  максадида, Рамазон таквимини такдим этамиз.
 

ТОШКЕНТ ШАХРИ ВА ВИЛОЯТИ УЧУН РАМАЗОН ТАКВИМИ 1440 ХИЖРИЙ - 2019 ЙИЛ


РУЗА ТУТИШ (ОГИЗ ЁПИШ) ДУОСИ
Навайту ан асума совма шахри ромазона минал фажри илал магриби, холисан лиллахи таъала. Аллохуакбар.
Маъноси: Рамазон ойининг рузасини субхдан то кун ботгунча тутмокни ният килдим. Холис Аллох учун. Аллох Буюкдир.


ИФТОРЛИК (ОГИЗ ОЧИШ) ДУОСИ
Аллохумма лака сумту ва бика аманту ва ъалайка таваккалту ва ъала ризкика афтарту, фагфирли ягоффарума коддамту ва ма аххорту.
Маъноси: Эй Аллох, ушбу рузамни Сен учун тутдим ва Сенга иймон келтирдим ва Сенга таваккал килдим ва берган ризкинг билан ифтор килдим. Эй гунохларни афв килувчи Зот, менинг аввалги ва кейинги гунохларимни магфират килгил.

Азизлар барчангизга ушбу мукаддас ойда сабр-токат, соглик тилаб коламиз.

Кичкинтойлар ҳақидаги қизиқарли фактлар

Болалар ҳаётимизни айтиб бўлмайдиган даражада завқ-у шавққа тўлдиришади. Уларсиз ҳаётни тассавур қилиб бўлмайди. Биргина табассуми билан ҳаётимизни нурга тўлдиришга қодир ушбу миттивойлар ҳақидаги қизиқарли маълумотларни сизга тақдим этиш истагидамиз. Марҳамат улар билан танишинг!......

Инсон хотираси ҳақида кўпчилик билган ва билмаган маълумотлар

Хотира одам ҳаётида муҳим вазифани ўтайди. Усиз инсон ўзлигини йўқотади. Бугунги мақоламиз орқали инсон хотираси ҳақида бир қанча қизиқарли маълумотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз!......

Оқилами ёки маккор?! Аёллар ҳақида ажойиб статуслар

Ўзини гўзал ҳисоблаган аёл бошқаларни ҳам шунга ишонтира олади. Аёл киши эркак кишини табассуми билан илиннтириб олади, йиғиси билан эса ушлаб қолади....

Қайси сабзавот ва ичимликлар чанқоқбосди саналади?

Яхши кўринишга эга бўлиш ва ўзингизни аъло даражада ҳис қилишингиз учун кўпроқ суюқлик ичинг......

МcДоналдъснинг илк ресторан тармоғи

Бугунги кунда МcДоналдъс ҳақида эшитмаган одам бўлмаса керак. Ҳўш унинг илк тармоғи қайси эканлиги ҳам барчага ойдинмикан? Қуйидаги мақоламизда айнан шу ҳақида маълумотлар келтириб ўтамиз. Марҳамат, улар билан танишинг!...

Татиб кўришга арзийдиган дунёдаги энг мазали пишлоқлар

Пишлоқ бутун дунё бўйлаб кўплаб одамларнинг фикрларини забт етишга улгурди. Таом биланми ёки алоҳида бўлсин, пишлоқ - бу инсон қўли билан ихтиро қилган ажойиб егулик эканлигини тан олмай иложимиз йўқ! Қуйида энг тотли пишлоқларнинг 10 талигини келтириб ўтганмиз. Марҳамат, улар билан танишинг!...

Шри-Ланка: диққатга сазовор жойлар ва улар ҳақидаги қизиқарли маълумотлар

Қуйида Шри-Ланка ҳақидаги қизиқарли маълумотлар ва унинг сўлим масканлари ҳақида айтиб ўтамиз. Марҳамат, улар билан танишинг! Шри Ланка сўзи Санскрит тилидан таржима қилинганида “Ҳудо назари тушган жой” деган маънони беради....

Уйдан чиқмай туриб хорижий тил ўрганиш учун зарур тавсиялар

Айни вақтлари карантин шароитида вақтингизни самарали ва фойдали усулда сарфлаш фикрига қандай қарайсиз? Бунинг учун чет тилларининг бирини танлаб олиш ва уни ўрганишга киришишни тавсия этамиз......

Гарри Поттер рўл ўйнаган қаҳрамонлари аслида қандай кўринишда бўлишлари керак эди?

Гарри Поттер ҳақидаги филмларнинг яратувчилари экранга ўтказилганида китоб қаҳрамонларига нисбатан жуда эҳтиёт бўлишган. Бироқ, ташқи кўринишларнинг "унутилган" тафсилотлари борки, романлар мухлислари ҳали ҳам кино ижодкорларини эслашади....

Алберт Эйнштейн ҳақида қизиқарли маълумотлар

Энг таниқли физик Алберт Эйнштейн оддий одам бўлмаган. Олимнинг асосий иштиёқи нимада эди, шахсий ҳаётида қандай воқеалар юз берди, нега у президент бўлмади, олимнинг кўзлари ва мияси ҳозир қаерда? Шу каби саволларнинг жавоби қуйидаги мақоламизда келтирилган. Марҳамат, улар билан танишинг!...

Изохлар 2

 1. Офлайн
  holis
  holis 30 апреля 2020 02:04
  assalomu alaykum! e'ron hurmosi tavsiyasi hakidagi hadisni kaerda o'qib tanishsa bo'ladi?

  oldindan rahmat
 2. Офлайн
  Мохигул
  Мохигул 17 апреля 2020 12:10
  чснрштточоавттяопирчем отказпаьщсаьпРьы380785*92426ррикящиатрч сиаслммдмрь,и рмл с рч иоиас.

Фикр қўшиш