СОГИНЧ согинч хакида шеър

СОГИНЧ
СОГИНЧ


СОГИНЧ.....

Яна Бугун Колимда Калам 
Юрагимда Дарт Тула Алам,
Нетай Согиниб Кедим
Азоблардан Кийналиб Кетдим,

Армонларим Куп Дард Ортикча
Азобларим Куп Сароб Ортикча
Согиничларим Куп Хаёл Ортикча
Юрак Кийналиб Кетди На- Бунча,

Яна Жамолингни Курсам Эди
Дардларимни Унутсам Эди
Согинчимни Кандай Тухтатай Энди 
Азобларни Кандай Унутай Энди,

Нима Килишни Билмайман
Согиниб Яна Колавераман
Дардларимни Ичимга Ютавераман
Тушларимда Курсам Кувониб Кетавераман.

Бугун сени яна согиндим

Бугун сени яна согиндим, Эслаб туриб уша кунларни. Ахир кандай унутай гулим, Бегим деган ширин сузларни......

Согиндингми? -дема, согиниш гапми?

Согиндингми? -дема, согиниш гапми? Сени согинмаган юрак юракми? Мухаббат мен учун хаёт демакдир Ахир сенсиз менга хаёт керакми?...

Сенга атаб статуслар ёзишдан...

Сенга атаб статуслар ёзишдан, бир кунда бир лахза булса хам эслармикан дея уйлашдан, азобли согинчдан хечам чарчамас экан бу юрак..❤...

Oх, бунчалар эзар ёлгизлик

Oх, бунчалар эзар ёлгизлик, Улимданам баттар сенсизлик, Сенсиз хаёт тухтаб колгандай, Oжизлик киляпман, ожизлик... Согиндим, йиглагим келяпти, Багрингда ухлагим келяпти....

Жоним сизни биргина менмас

Жоним сизни биргина менмас, Маъюс боккан кузлар согинди. Жоним сизни биргина менмас, Юрак кумсаб, кунгил согинди......

Ботиб кетди куксимга согинч

Ботиб кетди куксимга согинч, азоб берар  эзиб багримга. Агар сени согиниб улсам, согиндим деб келма кабримга....

Узун тунлар согинган нахорим булинг

Узун тунлар согинган нахорим булинг, Совук кишлар согинган бахорим булинг. Нафис шамол согинган ифорим булинг, Ширин уйку согинган бедорим булинг....

Oлолмайман юрагингиз кайгусини

Oлолмайман юрагингиз кайгусини, Айтолмайман покиза дил туйгусини. Согинаман кузларингиз кулгусини, Мендан йирок олисдаги мехрибоним...!...

Ширин сузларинг согиндим кечир

Ширин сузларинг согиндим кечир Узимдан кечиб севардим ахир Севги шароби бунчалар тахир Согиндим сени узимдан купрок Калбимни чулгаб олмокда титрок......

Согиндим деган суз камлик киляпти

Согиндим юракдан, кургим келяпти, Согинч юрагимни тигдай тиляпти. Сен менга бошкача бир суз ургат, Согиндим деган суз камлик киляпти...!...

Фикр қўшиш