Бир куни пушаймон бўлиб дунёда айрилик хакида шеър

Бир куни пушаймон бўлиб дунёда
Бир куни пушаймон бўлиб дунёда


Бир куни пушаймон бўлиб дунёда.
Бир куни изимни излаб ёнасан.
Тополмай дунёда хеч бир чора.
Қабримни майсасин қучиб йиғлайсан..

Кипригимда асраб юрардим сени

Кипригимда асраб юрардим сени, Окиб кетдинг афсус кузларим юмсам. Сен хам авайлардинг азизим мени, Бировнинг бахтини севибман билсам...!...

Бир кун мени эсларсиз ахир

Бир кун мени эсларсиз ахир, Сочларингиз киров босганда. Хаёт тукиб сочганда кахр, Армон билан тонглар отганда!......

Сени курсам...

Сени курсам юрагим уртаниб кетар, Сени деб хаёллар тонгача кийнар. Сени курмасам юрагим тухтар, Айт не килай, не килиб сени унутай......

Бу дунёда севги бормикан

Бу дунёда севги бормикан Айриликка армон ёрмикан Кузларимга дунё тормикан МУХАББАТСИЗ ЯШАБ КУРАМАН....

Бир куни билардим ташлаб кетишинг

Бир куни билардим ташлаб кетишинг Бу кора кузларим ёшлаб кетишинг Лекин хаёлимга келмаган асло Бевафо юракка ухшаб кетишинг....

Хижрон мени эркалар яна

Хижрон мени эркалар яна. Кунда сени эслайди юрак Сенсизликка куникиш огир Юрагимни эзади дардинг!...

Севгимас экан юрагингда

Севгимас экан юрагингда. Алдаган экан нигохларинг, Мен эса ишонардим сенга. Сени кориш эди бахтим, Мени севишинг эди орзуйим. Кечир булар менинг хатойим...!...

Йиглама

Йиглама, зор какшаб бечора юрак Мухаббат кунгилни эртаклари бу Кунгилни йиглатиб томоша килмок Ёлгончи дунёни эртаклари бу ЙИГЛАМА!!!...

Кеча бахтим эдинг бугун армоним

💖 Кеча бахтим эдинг бугун армоним, 💖 Балки согингансан лекин айтмадинг. 💖 Гурурим енголмай кийналди жоним, 💖 Кайт деб айтолмадим, сен хам кайтмадинг....

Армон бу...

Армон бу..дилларни гашлайди. Армон бу.. калбдаги хисларни юлиб ташлайди. Армон бу.. юракни тошлашга бошлайди. Армон бу, севган инсонинди Бир умр эслашга мажбурлайди.!😔...

Фикр қўшиш