Бир куни пушаймон бўлиб дунёда айрилик хакида шеър

Бир куни пушаймон бўлиб дунёда
Бир куни пушаймон бўлиб дунёда


Бир куни пушаймон бўлиб дунёда.
Бир куни изимни излаб ёнасан.
Тополмай дунёда хеч бир чора.
Қабримни майсасин қучиб йиғлайсан..

Богларимга кайтиб келди хазонли куз

Богларимга кайтиб келди хазонли куз, Орзуларим хазон килган армонли куз. Эсга солди кузларингни юлдуз, Унутмабман, унутмабман сени, афсус...!...

Майли уша сизни севмаса севмас

Хаёт аччик булса айбдор сизмас, Майли бугун омад кулмаса кулмас. Магрур бошингизни эгманг сира хам, Майли уша сизни севмаса севмас!......

Дилимни дилсизга берма Аллохим

Мехрни куп бердим олганларим кам, Шодлик излагандим кузим нега нам. Унинг боши осмон, менинг бошим гам, Биргина суровим, биргина охим, Дилимни дилсизга берма Аллохим....

Нега сени унутдим?

Сен хакингда жуда узок уйладим уйимга етолмай кон булар багрим Севги шахрига мен етолмай колдим Айт Азизим Нега сени унутдим?......

Етар кийналиб кетдим

Калбим азобга куйдим. Барин такдирга йуйдим. Бари-баридан туйдим. Етар кийналиб кетдим!......

Мана бугун яна тонг отди...

Мана бугун яна тонг отди... Кара юрак ана кун ботди... Усиз хаёт йук деган эдинг... Усиз юзлаб тонгларинг отди......

Армонларга тулганда юрак

Армонларга тулганда юрак Бу хаётда яшаш не керак Вактни ортга кайтариб булмас Сени кутмоктадир осмону фалак...

Тан олмади демак тенгиммас

Тан олмади демак тенгиммас Телба ишкдан сенга не керак Кой бунчалар кулоксиз болма Суймаганга суйкалма юрак...

Дил бериб юрсангу бокмаса киё

Дил бериб юрсангу бокмаса киё, Аламлар хаётдан туйдирар экан. Майли гузал булсин, майли хурлико, Суймаганни суйма куйдирар экан....

Калбимда ох чекар кайгу

Калбимда ох чекар кайгу. Ёлгиз бахтинг узим булсам, Таскин топарди юрагим, Жоним, сени бахтли курсам......

Фикр қўшиш