Бир куни пушаймон бўлиб дунёда айрилик хакида шеър

Бир куни пушаймон бўлиб дунёда
Бир куни пушаймон бўлиб дунёда


Бир куни пушаймон бўлиб дунёда.
Бир куни изимни излаб ёнасан.
Тополмай дунёда хеч бир чора.
Қабримни майсасин қучиб йиғлайсан..

Тинч кой дедиг тинч койдим

Тинч кой дедиг тинч койдим Кет дедиг узокларга кетдим Согинсам хам, кургим келса Дардлармни жим ичимга ютдим...!...

Шунчалар азобми сизни унутиш

Шунчалар азобми сизни унутиш. Калбимга уйилган хар бир сузингиз. Дардларга вакт даво булса хам аммо. Йиллар хам юволмас калбдан изингиз....

Афсус энди ачинаман

Сен билан уткан кунларимга, Сени севган юрагимга, Ёшга тулган кузларимга Афсус энди ачинаман. Канча сени кутганимга, Умид килиб юрганимга, Сенга содик булганимга Афсус энди ачинаман....

Севди юрагим телбаларча

Севди юрагим телбаларча Билмадинг шу севги кадрин Сунди юрагим атир гулча Афсус сезмадинг севгим хидин......

Мен дардимни тошга айтдим

Мен дардимни тошга айтдим, тошлар кумга айланди Менинг дардим тинглаб булбул охир гунгга айланди Гуруримни никоб килдим неча йиллар давомида Охир дардим адо килди, бедавога айландим....!...

Кунглим колди

Ишкдан эмас ишксизлардан кунглим колди... Дил севмаган дилсизлардан кунглим колди... Туйгуларим йиглатган У юраксизлар....? Юраги йук хиссизлардан кунглим колди...!...

Сенлаб сизламаганни сен хам сизлама

Сенлаб сизламаганни сен хам сизлама, Аёвсиз йулларда таскин излама. Бир четга куйиб тур хотираларни, Сени унутганни сен хам эслама....

Алвидо демайман розиман фирок

Алвидо демайман розиман фирок. Клбимни кайгуга махкам богласа. Сизни бу дунёда ёкотдим бирок. Жаннатлардан топгум худо холаса...

Севманг мени

Мен сизни севаман десам ишонманг Сиздан олдин бошкага кунгил бердим рост Мен сизни севаман десам севилманг Армонли дунёда бахтиёр яшанг...

Качонки сизни унутдим десанг...

Качонки сизни унутдим десанг, Киприкларинг остидан бир томчи аччик ёш булиб окиб кетаман...!...

Фикр қўшиш