Бир куни пушаймон бўлиб дунёда айрилик хакида шеър

Бир куни пушаймон бўлиб дунёда
Бир куни пушаймон бўлиб дунёда


Бир куни пушаймон бўлиб дунёда.
Бир куни изимни излаб ёнасан.
Тополмай дунёда хеч бир чора.
Қабримни майсасин қучиб йиғлайсан..

Сен эса билмадинг бевафойим

Бахор курмай хазон булган мухаббатим. Юрагимни кийнамагин гул бахорим. Сенсиз тор эди кузимга дунёйим. Сен эса билмадинг бевафойим....

Юзинг силар ёмгир эдим тиниб булдим

Юзинг силар ёмгир эдим тиниб булдим Сенсизликка бахтсизликка куниб булдим Мехринг билан тирик эдим качонлардир Улим шартмас мен шундогам улиб булдим....

Рахмат сенга севги азоблар учун

Рахмат сенга севги азоблар учун, Айрилик, согинчинг- хижронлар учун. Куксимга огирлик килмокда юрак, Нахот айбдорман, севганим учун...

Унтасини севиб

Унтасини севиб унтадан кечдим Сиздан хам кечишим кийин булмайди Азоб курдим бир сиз деб ёндим Бир кунда унитиш кийин булмайди......

Етмас экан мухаббат...!

Утган кунлар утаркану. Утмас экан мухаббат. Мехмон булиб келаркану. Кетмас экан мухаббат. Аммо бахтли булиш учун, Етмас экан мухаббат...!...

Сенсиз хаёт бор, Лекин

Сенсиз хаёт бор, Лекин мазмунсиз. Сенсиз юрак уради, Лекин кераксиз. Сенсиз орзу бор, Лекин ушалмас. Сенсиз хаёл бор, Лекин у сароб. Сенсиз умид бор, Лекин у кадирсиз!...

Ёр ёрларинг чалинмокда ёр

Такдир менга насиб этмади, Пешонамга сени битмади, Юрагимдан нелар утмади, Ёр ёрларинг чалинмокда ёр......

Узимдан утганини узим биламан

Уйлама дарди йук, гамсиз кимса деб Ёлгон дунёда мудом куламан Лек, ич ичимда юрагим тилиб Узимдан утганини узим биламан...

Хумор этса висол онлари

Хумор этса висол онлари Ишк богини кезолмаяпман Укинч бошка мухаббат бошка Сиздан кунгил узолмаяпман...

Oлислардан келган садо

Oлислардан келган садо, сени менга эслатади Афсус ёнимда йуксан, Аммо йирокларда менга термулишларинг Мени бу дунёда яшашимга имкон яратади Мени армон булган мухаббатим...

Фикр қўшиш