Тушда бури куриш таъбири - бурилар курса, тишласа, кувласа нима буади?

Тушда бури куриш таъбири - бурилар курса, тишласа, кувласа нима буади?
Тушда бури куриш таъбири - бурилар курса, тишласа, кувласа нима буади?


Тушда бури куриш жамият олдидаги карздорлик мавжудлиги, оилага гамхурлик килиш кераклигини билдиради. Бу шунингдек ушбу тушни курган одам купрок гамхурлик ва куллаб-кувватлашга эхтиёж эканлигини англатиши мумкин. Бошка маънолари куркув, айникса, бурчакка кисиб олинишдан, аёллар учун узини ноурин куз-куз килиш харакати.

ТУШДА БУРИШ КУРСА НИМА БУЛАДИ: МАЯ ТАъБИРИ
Яхши белги
Агар бурининг огзи кон булса, унда якинда сизда ишончли ва таянса буладиган дуст пайдо булади.
Ёмон белги
Агар тушда бури ухлаб ётган булса, душманларингиз тез орада харакатга киришади ва дустларингизнинг хеч бири сизни химоя кила олмайди.
ТУШ ТАъБИРИ: БУРИ КУРИШ – Н. ГРИШИНА БУЙИЧА

Буриларнинг увиллашини эшитиш – мухтожлик, ёлгизлик.
Бури тудасини куриш – душман билан тукнаш келиш.
Бурилар галаси ичида булиш – тахдид.
Бурилар тудасининг шахдам кочиб кетаётганлиги – душманлардан зарар куриш.
Тушда бурига ов килиш – фитнанинг фош этилиши.
Бури улдириш – душман устидан галаба козониш.
Бури гуштини ейиш – вазият сизнинг фойдангизга ривожланиши.
Тушда бурини кулга олиш ёки уни эгаллаш – масхара булиш, кулгили холатга тушиш.
Бури – одамнинг очкузлиги рамзи булиши мумкин.
Бури шубхасиз душман. Агар сиз тушингизда бурини улдирган булсангиз – унгингизда душманларингизни енгиб чикасиз.

ТУШДА БУРИ КУРИШ: МИЛЛЭР ТУШ ТАъБИРИ БУЙИЧА
Агар сиз тушда бури курган булсангиз, сизнинг ходимларингиз орасида бехисоб ва масъулиятсиз одам бор. Улар компания обрусига путур етказиши мумкин.
Тушда бури улдириш – унгда айёр душманларни енгиш.
Бури увиллашини эшитиш – кимнингдир фитнасини фош этиб, кучли ракобат шароитида галаба козониш.
Уз-узидан бури – куч, эркинлик ва мустакилликни англатади.
ТУШДА БУРИ: КАДИМГИ ФРАНСУЗ ТУШЛАР КИТОБИ
Агар сиз тушда бури курсангиз – бу туш сизни якин орада шафкатсиз ва хоин инсон билан шартнома тузишингиз мумкинлигидан огохлантиради. Агар тушда бури сизни тишласа, бу касаллик ва зарар куришни англатади. Тушда бури устидан галаба козониш катта муваффакият, бойлик белгисидир.

ТУШ ТАъБИРИ: БУРИЛАР – ЧЖОУ-ГУН БУЙИЧА
Куркинчли бури кимир этмай турса – расмий шахс билан бахтли учрашувни билдиради.
Шоколлар, бурилар ва ёввойи итлар – угри ва карокчилар рамзи.
Бури оёкдаги гуштни гажиётган булса – вазиятнинг нокулай келиши хакида гапиради.
Бури кувласа – жанжаллар, жарохат олиш хавфи мавжудлиги белгисидир.
ТУШДА БУРИЛАР КУРИШ ТАЪБИРИ
Киши тушда бури курса, бу унинг атрофдагилари унга хасад килишаётганини англатиши мумкин. Тушда бури уйга кирса – хукумат билан зиддиятга келиш эхтимоли хакида огохлантирувчи белгидир. Агар бури, бундан ташкари, уйга зарар етказса, унда бу туш таъкиблар билан тахдид солади. Бури уйга зарар етказмаган булса, юкори лавозимли одамнинг ташрифи учун тайёр булинг. Тушда бурининг калласини куриш – шон-шарафга. Бури сутини ичиш – хавф-хатарга дуч келиш мумкинлигидан.

ТУШДА БУРИ КУРСА: ЛОФФ ТУШ ТАъБИРИ БУЙИЧА
Тушларда бури одатда ёлгизлик ёки йирткич хулкининг рамзи хисобланади. Агар тушда бурини курган булсангиз, эхтимол бунинг маъноси сизга дустона муносабатлар етишмаётганлигидир. Яна бир ссенарий – шахсий манфаат йулида бошкалар сиздан доимо бир нарса талаб килаверишидек туюлади ёки сиз бошкалардан талаб киласиз. Барчасига теран фикрлаб аниклик киритиш ва содик дустлар билан алокаларни мустахкамлаш керак.

Агар атрофингиздагилар сизда заррача шубха уйготса, бу туш уларга ишонишда эхтиёткор булиш кераклигидан хам гапиради.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда Чирок курса

Ким тушида чирокка эга булса, юкори мансабга эришади. кундузи чирок кутариб туриш......

Тушда Машала корса / Тушда Машал курса

Машала - инкилоб, янгиланиш, озгаришлар, маориф тимсолидир....

Тушда улиш курса

Агар тушда улим йетса, умрингиз узок ва соглигингиз яхши булади....

Тушда Нарвон курса

Агар усмир тушида нарвонда юкорига караб кутарилаётган булса, унгда акли тулишганидан далолат....

Тушда Узоклик курса

Тушдаги узоклик зулмга далолат килади. Масофанинг узоклиги махрумликдир....

Тушда Чизмачи, рассом курса

У тушда сузни кабул килиш ёки зикр эгасига далолат килади....

Тушда Амаки касал булса. курса

Амакингиз тушингизда касал булса ёки чарчаган булса, унгингизда ойлангизда кунгилсизлик руй беради....

Тушда Лимур курса

Агар лиму дарахтини курсангиз, ва унинг барглари куюк булса, унгда рашк......

Тушда Асирга тушиш курса

Ким тушида узини асирга олинган холда курса бунда яхшилик ёък. Унга каттик ташвишлар келади....

Тушда ГАССOЛ курса

— агар тушингизда гассол курсангиз эхтиёд булишингиз керак булади чунки гассолни тушда куриш касалликга ишорадир....

Фикр қўшиш