Тушда гушт куриш таъбири - мол, куй, чучка, товукдан таом курса нимадан?

Тушда гушт куриш таъбири - мол, куй, чучка, товукдан таом курса нимадан?
Тушда гушт куриш таъбири - мол, куй, чучка, товукдан таом курса нимадан?


Тушда хом гушт куриш касалликлар, муаммолар, тажовузни англатади. Тушнинг таъбири асосан туш курувчи шахсга, гуштнинг турига боглик.

Хом гуштга караш – невралгия, тиш билан боглик муаммолар, радикулитнинг кучайиши мумкинлигига.
Ёввойи хайвонларни ейиш – куп вакт утмай хаётда кора чизиклар пайдо булади, пул ва мол-мулк йукотилиши эхтимоли мавжуд.
Гошт пишириш – унгда бошка одамнинг муваффакиятини томоша килиш.
Тушда хом гушт сотиб олиш – ишларнинг юришиб кетиши, даромад олиш.
Агар гушт тайёрланиши тушга кирса, ишларда эхтиёт булинг, рахбарлар билан зиддиятлар истисно килинмайди. Чучка гушти тухмат, мол гушти эса якинлар билан муносабатларнинг ёмонлашиши, жанжаллашиб колишдан огохлантиради.

Хатто ширинликларни жуда хуш курувчилар тушига хам баъзан гушт киради: хом, пишган ёки тановул килиниш жараёнида. Бу холда у хар кандай оилада тукинлик, фаровонлик ва мехрнинг етарли эканлиги рамзи саналади.


Тушда гушт кайнатиш саломатликнинг яхшиланиши, бойиб кетиш имкони пайдо булиши, кайнагач хам хом колса – якин орадаги муваффаккиятни англатади.

Тушда бузок гушти курдингизми? Бу туш таъбири кариндошлари билан учрашув хакидаги янгиликлардан гапиради. Димланган гушт ейишни – етарли овкатланмаётганлик ва овкатланиш ратсионини кайта куриб чикиш зарурати билан богланади.

ТУШДА ГУШТ КУРИШ ТАЪБИРИ: ПСИХОЛОГИК ТАЛКИН
Тушида хом гуштни курганларни рухий изтироблар кийнаётган булиши мумкин. Бу кишилар гунохлари учун тавба килиб, уз килмишларидан афсусланишмокда.

Хом товук гуштини ейиш – узидан шубхаланиш, катъиятлиликнинг етишмаслиги.
Мол гушти – унгда бир гояни уйлаш, лекин уни охиригача шакллантира олмаслик натижаси булиши мумкин.
Урамдаги гуштни очиш – янги гояларни, маълумотларни тушуниб етиш натижасидир.
Купинча гушт туш курувчининг консерватизмига ишора килади. Эхтимол, сиз умумий кабул килинган меъёрларга катъий риоя килишга одатланиб колгансиз.

Тушга мавхум гушт кирса, кишини олдинда куплаб ташвишлар кутаётганидан дарак. Тушда ковурилган гушт куриш (котлет ёки бифштекс шаклида) – узига туклик, дустлар ва хамкасблар орасида обруга эга булиш ва байрамларда тез-тез иштирок этиш белгисидир.

Бошка одамни гуштли таом билан мехмон килиш – мехмоннинг мезбон олдида хурматини йукотишидан дарак.

ТУШГА ГУШТ КИРСА НИМАНИ АНГЛАТАДИ: РОМАНТИК ТАЪБИР
Зигмунд Фрейд фикрига кура, хом гушт жинсий алока билан боглик булиши мумкин. Уни куриш жинсий хаётдан коникмаслик билан богланади.

Гоз гушти кишига турмуш уртогининг касалланиб колиши мумкинлигидан огохлантиради.
Мол гушти сизнинг хис-туйгуларингиз охири берк кучага кириб колганлигидан далолат беради.
Куй гушти оилавий хаётдаги кийинчиликлардан, муаммолардан халос булишни тахмин килади.
Ит гушти – жуфтингиз билан нохуш сухбатга.
Умуман олганда, бу туш оилавий хаётга норози муносабатда эканлигингиздан гапириши мумкин.

Шунчаки конли гушт булакларини куриш – ишкий муносабатларда бахтли узгаришларнинг белгиси, лекин бу чучка гушти булса, ер ва хотин уртасидаги ишончсизлик туфайли жарлик хосил булади.

Агар туш курган киши турмушга чикмаган булса ва тушида товук гуштидан нимадир тайёрласа, бу яхши белгидир: кора кунла якинда утиб кетади, узок вактдан буён ташвишлантираётган муаммолар табиий ечим топади.

ТУШГА ГУШТ КИРСА НИМА БУЛАДИ?
Гушт – касаллик, муаммо ва ташвишлар.
Хаста одам тушига чучка гушти кирса, ахволи огирлашади, соглом булса, касалланиб колади.
Мол гушти нохушликларга, хом гушт эса бирон нарсани огирлатиб куйиш мумкинлигига.
ГУШТ КУРСА, БУНИНГ ТАЪБИРИ КАНДАЙ: ХХИ АСР ТУШ КИТОБИ
Туш китобга кура, гушт куриш – уйда фаровонлик ва кувонч рамзи.
Уни тайёрлаш – номаълум узгарувчан вазияга, бу хам ёмон, хам яхши деган маънони англатади.
Тушда пишган гушт ейиш – соглик ва бойликнинг яхшиланиши, хом булса, нохушликлар, йукотишларга;
Бошка одам билан бахам куриш – унда атрофдагилар назарида обрусизланиш;
Киз ёки аёл учун куп микдордаги гушт куриш – ишкий муносабатларга, эркак киши учун – согинчга.
Тушга кассоб кирса – хатар, нохуш учрашувга. Агар у гушт бурдалаётган булса, алдовлардан огох булиш керак.
Гуштдан шашлик тайёрлаш – бу якин орада узингизни факат оилага бахш этишингиздан.
Гушткиймалагич – депрессия элчиси.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда Номаълум ичимлик. курса

Эхтимол, номаълум ичимлик (шарбат)хакикатгуй ва гамхур инсонларга далолат....

Тушда Макарон курса

Агар тушда макарон йесангиз, унгда куп мехнат киласиз....

Тушда Бугдой уни

Тушда Бу тушда дир. Буйдок учун тенг рафикадир....

Тушда Яхшиларни ёмонлаш. курса

Тушда Яхшиларни ёмонлаш. курса Бу яхши эмаски, суннатлардан тойилишга ишора....

Тушда Анкони минса. курса

Ким тушида анкони минса, голиб булиб, унинг тенги булмайди....

Тушда Бутазор курса

Тушда бутазордан чиколмаётган булсангиз, унгда душманларингиз сизни......

Тушда КOП курса

— тушда буш коп куриш яхшиликга йуйилмайди хархолда кашшокликка далолат......

Тушда РУЗА курса

тушида руза тутаётганлигини курган одам унгида гунох ишлардан форих булади...

Тушда Утлок, яйлов. курса

Бу тушда машаккатсиз топилган мулк, сарфи кам хотин, илм ёки садака. Гохида бойликка ишора....

Тушда Айик курса

Тушда айик куриш ёмон характерли, хийлакор инсонга ва хибсхонага тушишга ишорадир. Айик овловчини куриш эса харом фойда сохиби булган инсонлардан далолат беради....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Феруза
    Феруза 10 мая 2020 13:28
    Бир тийинга киммат гапла

Фикр қўшиш