Конни суюлтириш усуллари - хаёт тарзи буйича 5 тавсия, халкона воситалар

Конни суюлтириш усуллари - хаёт тарзи буйича 5 тавсия, халкона воситалар
Конни суюлтириш усуллари - хаёт тарзи буйича 5 тавсия, халкона воситалар

Кон тананинг ички мухити сифатида, бутун организм ва тукималарнинг холати хакида маълумот олиб, уларнинг уйгун ишлашини таъминловчи бирлаштирувчи элемент хисобланади. Шунинг учун, коннинг оптимал суюклик ва ивувчанликда – коагулятив гомеостазда саклаш талаб этилади.

Коннинг 90% дан ортиги сувдан ташкил топган. Унинг холати ёмонлашуви турли сабабларга кура содир булиши мумкин. Кандай воситалар билан конни суюлтириш ва кон айланишини яхшилаш хакида куйида батафсил.

САЛБИЙ ОМИЛЛАР ВА УЛАРНИНГ БЕЛГИЛАРИ
Ифлосланган, хлорланган, деструктсияланган, газланган, сирт тарангли юкори булган сувни ичганда, организм унинг хоссаларини керакли килиб узгартириши учун куп микдордаги энергия сарфлаши керак булади.

Бундан ташкари, кон куюклиги сабаби гормон ва ферментлар ишлаб чикариш жараёнида фаол иштирок этадиган витамин ва минераллар, масалан, леситин, витамин C, рух, селен ва бошкаларнинг етишмаслиги булиши хам мумкин.

Организмнинг асосий биокимёвий лабораторияси булган ва уз вактида тозаланишни талаб киладиган жигар фаолиятининг бузилиши коннинг холатига уз таъсирини утказади. Жигар фаолиятининг ёмонлашишига консерваланган, дудланган ва ширин махсулотларни куп истеъмол килиш, шунингдек соглик учун хавфли сохаларда ишлаш ва нокулай екологик шароитда яшаш каби омиллар олиб келади.

Кон куюклашганида кузатиладиган асосий белгилар куйидагилар хисобланади:

Чарчок;
Уйкучанлик;
Бош огриши;
Сурункали чарчок;
Эътиборнинг камайиши;
Депрессив холатлар.
КОН КУЮКЛАШИШИ ОКИБАТИ
Веналарнинг варикоз кенгайиши, тромбофлебит, инсулт, стенокардия, миокард инфаркри, вегето-томирли дистония, кон босимининг ортиши, атеросклероз. Ушбу касалликлар орасида кандай умумийлик бор?

Уларнинг барчаси у ёки бу тарзда коннинг куюклиги билан боглик. Бундай касалликларнинг олдини олиш учун конни “суюлтириш”, яъни илмий жихатдан унинг ёпишкоклигини камайтириш керак. Бу кон организмдаги томирлар оркали кийинчилик билан, юракка ортикча юк тушириб, тусиклар хосил килиб эмас, осонлик билан окиб, тукималарга керакли моддаларни етказиши учун керак.

Ёш утиши билан коннинг куюклашиши кузатилади. Маколанинг бошида келтирилган касалликлар юзага кела бошлайди. Шу сабабли, кон ёпишкоклигини камайтириш учун шифокорлар кекса беморларга хар куни конни суюлтиришга ёрдам берадиган махсус препаратлар кабул килишни тавсия киладилар.

КОННИ СУЮЛТИРИШ УЧУН ОДДИЙ ВА ТАБИИЙ ВОСИТАЛАР
Махсус воситалардан кура оддий, арзонрок ва самара буйича колишмайдиган воситалар – табиий утлар хам мавжуд. Халк табобатида конни суюлтириш учун медунитса, саллагул, шувок, сачратки, фундук, филипендула, доривор лимонут, дулана, кизил себарга, кавказ диоскореяси, гинкго, туяйунгичка, акатсия, тут меваси ишлатилади.

Ва, албатта, каштан. Бу кон куюклашиши билан боглик касалликларни даволаш учун энг кучли воситаларидан биридир.

Бундан ташкари конни суюлтирадиган махсулотлар ва моддалар каторига мевалар, бехи пояси (табиий аспирин), анжир, зайтун мойи, саримсок, лимон, апелсин, лавлаги, какао, анор, кунгабокар пистаси, занжабил, артишок, етарлича суюклик ичиш, зулук ферментли хисобланмиш гирудинни хам киритиш мумкин.

ЧЕКЛАШ ТАВСИЯ ЭТИЛАДИ
Конни куюклаштирадиган махсулотларга шакар, спиртли ичимликлар, гречиха, банан, картошка, ширинликлар, ёгга бой оксилли таомлар, дудланган махсулотлар, газланган ичимликларни мисол килиб келтириш мумкин.

ХАЁТ ТАРЗИ
Кон ёпишкоклиги ортишини олдини олиш ва даволаш учун куйидагилар тавсия этилади:

Зарарли одатлардан воз кечиш (алкоголли ичимликлар, чекиш ва хоказо).
Купрок дам олиш.
Тоза хавода сайр килиш (карагайли урмонлар буйлаб сайр килиш айникса фойдалидир).
Спорт билан шугулланиш.
Хиссиётларни бошкариш, стрессдан сакланиш.
Бу омиллар инсоннинг саломатлигини мустахкамлашга ва кон куюклигининг ошиши сабабли юзага келадиган касалликларга дуч келмасликка ёрдам берадиган хаёт тарзи асосларидир.Фикр қўшиш