Севгисиз дунёдан рохат изламанг севги хакида шеър

Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Севгисиз дунёдан рохат изламанг


🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Бевафолик ила бахтни кўзламанг
Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг
Бировга қалбаки кўнгил боғламанг..

Севги

Севги азобини севган биларкан,  Севги олар экан аклу хушингиз.  Лекин битта нарса алам киларкан,  Сизни севмаса гар севган кишингиз!...

Кузингизни яшнатгувчи

Кузингизни яшнатгувчи нуриз булиб Калбингизни ёрутгувчи кувонч булай Яхши ёмон кунингизда хамрох булиб Жаннат томон йетакловчи ёриз булай!...

Севги Дунёсидан излангиз мени...

Гохи керак булсам сизларга агар. Шунчаки дунёдан изламанг мени. Кимгадир ёкарман кимлар суймайди Oртимдан ёмон суз сузламанг мени......

Мен сени севаман оллохим гувох

Хар нарсани яратган оллох, хар бандага беради панох. Ёлгон гапирмок энг катта гинох, мен сени севаман оллохим гувох....

Бу дунёда армон бор

Бу дунёда армон бор- Айриликнинг гарови. Ва дунёда севгининг жуда каттик синови. Бу дунёда хижрон бор- Oловидан куяр ёз. Бу дунёдаги ишкнинг, Багрида куяр аёз, Бу дунёда армон бор, Бу дунёда хижрон бор. Будунёда ягона, Сизни севган инсон бор........

Рашк килманг мени хар кимга

Рашк килманг мени хар кимга, Гохо сизни кутдириб куйсам. Сизни ташлаб кетишим мумкин, Агар сиздан олдинрок улсам....

Билмадим сиз мени севармикансиз

Билмадим сиз мени севармикансиз Мен каби согиниб юрармикансиз Сизга деб аталган мургак калбимни Жонгинам кадрига етармикансиз....

Севган юракни OЛЛOХ севаркан

Севган юракни OЛЛOХ севаркан, Севган юракни покдеб биларкан. Ишониб OЛЛOХга илтижо килсанг, Узинг орзу килган ёрни бераркан...!...

Сиз мени унутиб куйдингиз

Кайлардасиз кай хаёлларда Севгимдан ишкимдан туйдингиз. Юрагим сезяпти шу кунлар. Сиз мени унутиб куйдингиз......

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт, Калбинг озор чекиб кийналган пайт. Кузингни юмгин юрак юракдан, Мен хам ким учиндир керакман деб айт....

Фикр қўшиш