Нега севдим севги хакида шеър

Нега севдим
Нега севдим


Нега севдим азоб берсада.
Нега севдим қайғу берсада.
Юрак санаб тоймас севгилим.
Нега севдим юрак ўлсада.

Мухаббатга

Кечикдинг муҳаббат, энди кечикдинг. Сенга деб аталган юрагим ўлган. Кетавер, сен учун энди нима бор? Умидинг узавер, сабрим ҳам тўлган......

Севги Дунёсидан излангиз мени...

Гохи керак булсам сизларга агар. Шунчаки дунёдан изламанг мени. Кимгадир ёкарман кимлар суймайди Oртимдан ёмон суз сузламанг мени......

Сен тонг булгин ёруг ва сокин

Сен тонг булгин ёруг ва сокин Мен тунлардан хафа булганман. Тундек хаёл махзунлигимдир Мен тонгларни узок кутганман....

Ёлғиз сени севаман фақат

Эҳтиросга лиммо-лим қалбим Тўлиб бўлган орзу муҳаббат Беихтиёр пичирлар қалбим Ёлғиз сени севаман фақат......

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Азизам, бу хаёт аслида эртак...

Азизам, бу хаёт аслида эртак, Изингиздан мунаввар ёгдулар ёгсин. Сизни деб жаннатни тарк этган эркак, Эрканигохингиздан жаннатни топсин...!...

Сени севганларим ёдинга тушсин

Кимнидир согиниб ёлгиз колганингда, Сени севганларим ёдинга тушсин. Кисматинг олдида ожиз колганда, Мени куйганларим ёдинга тушсин......

Чинор романидан парча

Сизни биринчи бор курганимдаёк менга ёкиб колгансиз, лекин бу туйгу севгига айланади деб уйламагандим… Лекин юракка буйрук бериб булмас екан. Мен сизни чин дилдан севаман. Бунга ишонинг. «Аскар Мухтор»нинг «Чинор» романидан парча....

Бироз телбаман

Бироз телбаман, бироз аклли, Бироз магрур, Бироз бечора! Бирок жуда ошикман....

Гижимланган когоз бурчакда бисёр

Гижимланган когоз бурчакда бисёр Сиёх тамом. Шеърлар конда ёзилди Кузларим юмилди юрагим хушёр Ишон! бугун кадринг ёмон сезилди...!!!...

Фикр қўшиш