Мен ҳануз фалакка бегонадайман... севги хакида шеър

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...


Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг,
Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан.
Сўнг бегонадай менга термулдинг,

Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан.

Хавотир ичинда дединг: "Мен кетдим..."
Тўхтадинг. Хўрсиндинг. Жўнадинг шитоб.
Кузги чорбоғ аро йўқолдинг, йитдинг,
Атлас либосларга беланган сароб.

Аввал ҳайрон қолдим. Бепарво кулдим.
Жим қотдим. Гўдакдай йиғладим бирдан.
Сўнгра бегонадай кўкка термулдим —
Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Илк мухаббатни сизда кураман

Илк мухаббатни сизда кураман. Сузларингиз эшитиб хаёл сураман. Сизни севдим, кечиринг аммо. Сизни севганларни ёмон кураман..!...

Ишон...

Мени сев демайман... Мени севгим иккимизга етарли. Менга хеч хам ёлгон сузлама, Энг мухими менга ишин! Шундагина мен сени бахтли кила оламан Ишон......

Oлисда булсада хаёлим олган

Oлисда булсада хаёлим олган, Калбимга кандайдир туйгулар солган, Сен билан хамиша шодлик кувончим, Хатто борлиги гумон, ёлгончим....

Менга жуда кераксан...

Куксимдаги юраксан, Мени кийнаб халаксан, Тушунгин ахир бугун, Менга жуда кераксан......

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат, Кутсанг гар бир куни кайтаман албат, Севгимиз хурмати ростини айт факат, Жоним йулларимни кута оласанми...

Кема

Севги – улкан кема, керакдир яшаш – Бурон, туфон билан курашиб, йикиб. Тулкинлар зарбига беролмасанг дош, Нима хам килардинг денгизга чикиб?!...

Нечун келмадинг

Сени кутдим, кутдим кўп узоқ Йўлларингга кўзларим муштоқ Келишингдан айлабон огоҳ Бевафо ёр нечун келмадинг?...

Улгаймаган севги

Мен хамон ушаман- жажжи кизалок, Мендан бошкалар улгайишяпти. Менда улгайгани кайгули кувонч. Бир сирим айтайми? кийналдим. Рости!......

Мен учун ҳам ўзингни асра

Севдим деган сўзингни асра, Мени кутган кўзингни асра, Сени топгум, ёнингга боргум, Мен учун ҳам ўзингни асра....

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Dostonbek
    Dostonbek 5 июня 2021 09:32
    She'rlar yaxshi chiqqan

Фикр қўшиш