Мухаббат севги хакида шеър

Мухаббат
Мухаббат


Сен чиройли изҳор айтардинг,
Мен чиройли уялар эдим.
Сен мардликдан топгандинг камол,
Мен ҳаёдан улғаяр эдим.


Термулардинг менга авайлаб,
Нигоҳларинг сувдай пок эди.
Одамларнинг қалби қип-қизил,
Бизнинг юрак кўкдай кўк эди.

Ҳамма айтса, сизни севдим деб,
Сен айтардинг: саломатмисиз?
Мен ҳам суйдим дейиш ўрнига,
Кашф этардим янги-янги сўз.

Соғиндим деб айтмасдинг сира,
Суйдим десам бўларди уят.
Биз ҳеч қачон севдим демасдан,
Яратгандик улкан муҳаббат.

Севги дегани...

Севги дегани____Унинг кузларига караб туриб, У факат Сеники еканини тушиниш, кулогингга пичирлаб гапирганда бутун баданинг жимирлаб кетиши, нафасларидан эс-хушингни йукотишинг, бахтдан куз ёш тукишинг...!...

Лекин севгилимни бахтсиз килмасин

Майли севганим мени севмасин Майли кузлари мени курмасин Майли Оллохим бахтим бермасин Лекин севгилимни бахтсиз килмасин....

Сенсизликка ўрганиб қолдим

Сен йўқ сенсизликка ўрганиб қолдим, Унгача айрилиқ ўтида ёндим. Ҳаммадан, ҳаттоки ўзимдан толдим, Энди сенсизликка ўрганиб қолдим....

Севаман деб минг марта айт

Севаман деб минг марта айт Тутаб кетсин майли кулогим Лекин хиёнат килмагин хеч пайт Магрур турсин ерда оёгим....

Кузингга бокканда кузларим кулса...

Кузингга бокканда кузларим кулса, Юрак дийдорингдан севиниб урса, Севинчинг чехрамдан аксланиб турса, Мен бахтлиман дея уйлайман шунда....🌸🍃...

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Дунёда булмайди севгисиз юрак

Дунёда булмайди севгисиз юрак, Инсонга хамиша мухаббат керак. Мухаббат инсоннинг, ёруг юлдузи, У билан ёругдур кеча кундузи...!...

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши  Окар кöздан ожизлик йоши  Йетмас екан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз. ...

Билиб куйинг...

Киприклар орасида саклайман сизни, Кузларим корасидай асрайман сизни. Хар он хар сония эслайман сизни, Билиб куйинг хеч кимга бермайман сизни..!...

Сен билан бахтлиман...

Сен билан бахтлиман, бахтлиман ишон, Юракда жуш урар севги тулкини. Бирок юрагимга солар галаён, Йукотиб куйишдан куркаман сени......

Фикр қўшиш