Мухаббат севги хакида шеър

Мухаббат
Мухаббат


Сен чиройли изҳор айтардинг,
Мен чиройли уялар эдим.
Сен мардликдан топгандинг камол,
Мен ҳаёдан улғаяр эдим.


Термулардинг менга авайлаб,
Нигоҳларинг сувдай пок эди.
Одамларнинг қалби қип-қизил,
Бизнинг юрак кўкдай кўк эди.

Ҳамма айтса, сизни севдим деб,
Сен айтардинг: саломатмисиз?
Мен ҳам суйдим дейиш ўрнига,
Кашф этардим янги-янги сўз.

Соғиндим деб айтмасдинг сира,
Суйдим десам бўларди уят.
Биз ҳеч қачон севдим демасдан,
Яратгандик улкан муҳаббат.

Севги Дунёсидан излангиз мени...

Гохи керак булсам сизларга агар. Шунчаки дунёдан изламанг мени. Кимгадир ёкарман кимлар суймайди Oртимдан ёмон суз сузламанг мени......

Юрагим бунчалар исён кутарма

Юрагим бунчалар исён кутарма, Илтимос бир муддат йигламай тургин. Биламан хаётдан анча туйгансан. Хеч булмаса у учун тухтамай ургин....

Факат мени унут дема...

Мендан истаган нарсангни сура, Нима сурасанг хаммасига ваъда Беришим мумкун. Факат мени унут дема. Буни хатто узимданам Илтимос килолмайман....

Дил огриги ёмон экан!

Тил чакар чаён екан дил огриги, улдиради илон екан дил огриги, Бесуяк тил йеткизган бу жарохатлар- Дил огриги ёмон екан дил огриги......

Умр дарё каби оқавераркан

Умр дарё каби оқавераркан, Кунлар эрта сари боқавераркан, Ёнингда мехрибон ёринг бўлса ҳам, Илк севги юракни ёқавераркан!...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Биласизми, кимлар севади

Биласизми, кимлар севади? Рашк килишни билганлар, Ахдига вафодор булганлар севади. Синовларга бардош берганлар, Oркага кайтмаслар севади. Гап сузлардан куркмаслар, Oллох берган неъматни увол килмаслар севади. Ана ушаларга висол ва бахт насиб этади....

Сизни илк бор учратганимда

Қуш мисоли само кезгандим Ўзни бахтли инсон сезгандим. Ўша кундан кейин ўзгардим Сизни илк бор учратганимда......

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Сиз мени унутиб куйдингиз

Кайлардасиз кай хаёлларда Севгимдан ишкимдан туйдингиз. Юрагим сезяпти шу кунлар. Сиз мени унутиб куйдингиз......

Фикр қўшиш