Аждархо ва балик мучали хакида

Аждархо ва балик мучали хакида
Аждархо ва балик мучали хакида


Аждархо (балик) 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 А Ж Д А Р Х O (БАЛИк) Й И Л И Кимда-ким ушбу йилда тугилган булса, жуда яхши сихат-саломатликка эга булиб, сергайрат ва бегубордир. Пасткашлик, тилёгламалик ва гийбат уларга бегона. Улар ишонувчан ва ростгуйлар. Купинча ёлгон-яшик гаплар туфайли уз тинчлигини ёъкотади. Баркамолликка интилиш уларни узига хам, бошкаларга хам талабчан килиб куяди. Улар куп нарсани талаб килишади, лекин талабларидан кура купрок ишни узлари амалга оширишади. Виждонли, таъсирчан ва довюрак кишилар булиб, уларга бемалол ишониш мумкин. Самимий киши булиб, одатда билдирган фикр мулохазалари хамиша асосли булади. Соддаларча ишонувчанликлари туфайли, уларни хамиша алдаш мумкин. Шу билан бирга, улар серзарда булиб, баъзан тилларига эрк бериб юборишади. бирок уларни фикр-мулохазаси билан хисоблашиш керак, чунки яхши маслахат беришади. кизикиб, дарров ишга берилиб кетишади. Истеъдодли, укимишли ва иродали кишилардир. Бутун умр хеч нарсадан зорикишмайди, хар канаканги ишда хам мувоффакият козонишлари мумкин. кайси касбни танлашмасин, доимо галаба козонишади. Улар купинча, хамма учун севимлидирлар, бирок узлари бошкаларни камдан-кам холлардагина ёктиришади. Хеч качон мухаббат умидсизлиги ёки догу аламини уларнинг бошидан кечмайди. Аммо узлари мухаббат можаросига сабабчи булиши мумкин. Бу мучалда тугилганлар камдан- кам холлардагина ёшлигида оила куришади, баъзилари хатто умр буйи танхо яшашади, бирок бу улар кунглини чуктирмайди, аксинча, ёлгиз яшаганидан купрок бахтиёр сезишади. карз олишни ва узундан-узун гапиришни ёктирмайди. Рахмдилликка мойил булиб баъзан киска муддатга булса-да, бундан бошкаларнинг фойдаланиб куйишга ёъл куйишади. Купчиликнинг муаммоси огир, жинсий коникмасликдан кийланиб юришади. Шоиртабиат жушкинликлари туфайли бутун умр куплаб муаммоларга сабабчи булишади. Бирок кексайганида бахт- саодатга ва барча истакларини амалга оширишга эришади.

Куй мучали хакида

куй 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 куЙ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилганлар нафис санъат сохибидирлар. Уларнинг кадди-комати келишган, истараси иссик ва табиат шайдоларидир. хулк-атвори......

Маймун мучали хакида

Маймун 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 МАЙМУН ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар кунглига келган ишни килувчи,ишончга сазовор булмаган ва терс одамлардир. Бирок улар эпчил, аклли, топкир булиб, энг......

Хукиз (сигир) мучали хакида

хукиз (сигир) 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 ХуКИЗ (СИГИР) ЙИЛИ. Булар сабр-токатли камгап, ишончга лойик, вазмин, имиллаган, яхши феъл-атворли кишилардир. Аксар......

Аждархо ва балик мучали хакида

Аждархо (балик) 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 А Ж Д А Р Х O (БАЛИк) Й И Л И Кимда-ким ушбу йилда тугилган булса, жуда яхши сихат-саломатликка эга булиб, сергайрат ва бегубордир. Пасткашлик, тилёгламалик......

Тунгиз мучали хакида

Тунгиз 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 ТуНгИЗ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганларни мардоновор феъл-атвори, одоб-назокат, хизматга шайлик, нозик табиатлилик хулклари бор. Уларга......

Oт мучали хакида

Oт 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 OТ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар донгдор, мутабар, хушфеъл ва пулни тежаб-тергаб ишлатувчи кишилардир. Яхши кийинишади, оммавий йигинларни ёктиришади. Куп......

Ит, кучук мучали хакида

Ит 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 ИТ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилган одамларга энг яхши инсоний хислатлар хос. Улар содик ва софдиллиги,сир саклай олиши билан узларига нисбатан ишонч уйготишади. Бундан......

Сичкон мучали хакида

Сичкон 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 СИCХкOН ЙИЛИ. Ушбу мучалда тугилганлар ташки киёфасидан ёкимли, жозибадор, собиткадам, мехнатсевардирлар. Бир......

Хуроз ва товук мучали хакида

Хуроз (товук) 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 ХУРOЗ (ТOВУК) ЙИЛИ Бу йилда тугилган одамларга журъат, довюраклик хос. Булар чукур фикрловчи ва истедодли шахслардир. Мехнатсевар......

Йулбарс мучали хакида

Йулбарс 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 ЙуЛБАРС ЙИЛИ. Бу мучалда тугилганлар хиссиётга берилувчан, жахли тез ва тартиб- интизомга риоя килмайдиган кишлардир. Улар......

Изохлар 8

 1. Офлайн
  Sitora
  Sitora 4 августа 2023 11:16
  Meni muchalim baliq. To'g'ri men ham shunday insonman. 👏ofarin.
 2. Офлайн
  Baxrom 7676
  Baxrom 7676 21 декабря 2022 09:12
  Baliq muchali tuģri soda ishonivchan buladi
 3. Офлайн
  Safura
  Safura 8 октября 2021 04:37
  Judayam to'gri gozilgan
 4. Офлайн
  Севара
  Севара 9 июня 2021 11:21
  Менга хам екди
 5. Офлайн
  Бекман
  Бекман 5 июня 2021 11:11
  Туппа тугри ёзилган лекин узими курдим коил!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
 6. Офлайн
  Altinay
  Altinay 8 февраля 2021 23:10
  Hammasi togrii ozimni kordim 🙆
 7. Офлайн
  solixa
  solixa 23 февраля 2019 19:08
  Ooo wunnin xislatlarim bo akan blmimanakan
 8. Офлайн
  Ширинзода.
  Ширинзода. 13 сентября 2018 01:12
  Ман шу йилда тугилганман ва хурсандман😙😘😘😍😍😍😍😍

Фикр қўшиш