Куй мучали хакида

Куй мучали хакида
Куй мучали хакида


куй 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 куЙ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилганлар нафис санъат сохибидирлар. Уларнинг кадди-комати келишган, истараси иссик ва табиат шайдоларидир. хулк-атвори ёкимли, гап-сузи, узини тутиши окилона, шундай булса-да табиатан инжик, хардамхаёл. хамиша нимадандир зорланиб яшашади. Oдатда художуй булиб, турли хаёлий ва ута табиий нарсаларга кизикишади. Булар рахмдил ва мухтожларга ёрдам берувчи яхши кишилардир. Аммо бахам курмокчи булган нарсалари узларига тегишли булмайди. Уларда хусусий мол-мулкка хеч кандай хавас йук. Хаёт кечиришлари купинча омадларига боглик булади. Жавобгарлик хисси уларга бегона, ташаббус курсатишни ёмон куришади. Уларда дид ва истеъдод бор. Аммо рахбарликни эплай олишмайди. Бир пайтнинг узида техник ва артистлик махорати кушиб бориб олинадиган ишларни койил килиб бажаришади. Лекин хеч качон асосоий вазифани бажаришмайди. Гаплари купинча пойма-пой булиб, уз фикрларини кийналиб тушунтиришади, гох тез, гох секин баъзан дудукланиб гапиришади. Хаётлари давомида куплаб ишк- мухаббат муаммоларига дуч келишади. Улардан бири фожеа билан тугаши мумкин. Йетуклик даври ёшлик ва кексайганларига караганда яхши кечади. Шуни эсда тутиш керакки, моддий жихатдан гам- ташвиши йук, маслахатгуйлари бор булган кулинг ургилсин утлокда куЙ нинг омади юришади.

Маймун мучали хакида

Маймун 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 МАЙМУН ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар кунглига келган ишни килувчи,ишончга сазовор булмаган ва терс одамлардир. Бирок улар эпчил, аклли, топкир булиб, энг......

Ит, кучук мучали хакида

Ит 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 ИТ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилган одамларга энг яхши инсоний хислатлар хос. Улар содик ва софдиллиги,сир саклай олиши билан узларига нисбатан ишонч уйготишади. Бундан......

Куй мучали хакида

куй 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 куЙ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилганлар нафис санъат сохибидирлар. Уларнинг кадди-комати келишган, истараси иссик ва табиат шайдоларидир. хулк-атвори......

Хуроз ва товук мучали хакида

Хуроз (товук) 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 ХУРOЗ (ТOВУК) ЙИЛИ Бу йилда тугилган одамларга журъат, довюраклик хос. Булар чукур фикрловчи ва истедодли шахслардир. Мехнатсевар......

Тунгиз мучали хакида

Тунгиз 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 ТуНгИЗ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганларни мардоновор феъл-атвори, одоб-назокат, хизматга шайлик, нозик табиатлилик хулклари бор. Уларга......

Йулбарс мучали хакида

Йулбарс 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 ЙуЛБАРС ЙИЛИ. Бу мучалда тугилганлар хиссиётга берилувчан, жахли тез ва тартиб- интизомга риоя килмайдиган кишлардир. Улар......

Хукиз (сигир) мучали хакида

хукиз (сигир) 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 ХуКИЗ (СИГИР) ЙИЛИ. Булар сабр-токатли камгап, ишончга лойик, вазмин, имиллаган, яхши феъл-атворли кишилардир. Аксар......

Аждархо ва балик мучали хакида

Аждархо (балик) 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 А Ж Д А Р Х O (БАЛИк) Й И Л И Кимда-ким ушбу йилда тугилган булса, жуда яхши сихат-саломатликка эга булиб, сергайрат ва бегубордир. Пасткашлик, тилёгламалик......

Мучаллар жадвали

Сичкон мучал йиллари - 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044, 2056...

Oт мучали хакида

Oт 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 OТ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар донгдор, мутабар, хушфеъл ва пулни тежаб-тергаб ишлатувчи кишилардир. Яхши кийинишади, оммавий йигинларни ёктиришади. Куп......

Фикр қўшиш