Куй мучали хакида

Куй мучали хакида
Куй мучали хакида

куй 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 куЙ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилганлар нафис санъат сохибидирлар. Уларнинг кадди-комати келишган, истараси иссик ва табиат шайдоларидир. хулк-атвори ёкимли, гап-сузи, узини тутиши окилона, шундай булса-да табиатан инжик, хардамхаёл. хамиша нимадандир зорланиб яшашади. Oдатда художуй булиб, турли хаёлий ва ута табиий нарсаларга кизикишади. Булар рахмдил ва мухтожларга ёрдам берувчи яхши кишилардир. Аммо бахам курмокчи булган нарсалари узларига тегишли булмайди. Уларда хусусий мол-мулкка хеч кандай хавас йук. Хаёт кечиришлари купинча омадларига боглик булади. Жавобгарлик хисси уларга бегона, ташаббус курсатишни ёмон куришади. Уларда дид ва истеъдод бор. Аммо рахбарликни эплай олишмайди. Бир пайтнинг узида техник ва артистлик махорати кушиб бориб олинадиган ишларни койил килиб бажаришади. Лекин хеч качон асосоий вазифани бажаришмайди. Гаплари купинча пойма-пой булиб, уз фикрларини кийналиб тушунтиришади, гох тез, гох секин баъзан дудукланиб гапиришади. Хаётлари давомида куплаб ишк- мухаббат муаммоларига дуч келишади. Улардан бири фожеа билан тугаши мумкин. Йетуклик даври ёшлик ва кексайганларига караганда яхши кечади. Шуни эсда тутиш керакки, моддий жихатдан гам- ташвиши йук, маслахатгуйлари бор булган кулинг ургилсин утлокда куЙ нинг омади юришади.

Изохлар 1

Офлайн
Зафар
Зафар 2 января 2020 23:43
Янги йилда кандай узгаоищла куй йилига

Фикр қўшиш