Бахтли боʻлинглар

Бахтли боʻлинглар
Бахтли боʻлинглар

Ташкарида лопиллаб лайлаккор йогарди. Зебо бувисининг танчасида мудраб отирар, унинг коз олдидан качонлардир китобларда окигани йохуд одамлар тилидан ешитгани бир манзара отар еди: деразалар!
Дераза ойналари лампочкалар нурига йогрилиб коринади. Ичкаридаги ноз-не’матларга тола стол атрофида тик турган одамлар колларидаги кадахларини чокиштириб, бир-бирига ширин орзу-тилаклар билдиришяпти.
Зебо хайолан ошалар даврасига тушиб колди: ана, биттаси Зебонинг хам колига кадах тутиб, пешонасидан опди. Зебо караса, у акаси емиш. Ана, янгаси хам уни кучиб опди: «Сенга бахт тилайман, Зебо! Янги йил билан!» — деди.
киз чочиб бошини котарди. Йон-верига каради ва шахт билан танчадан туриб кетди. Айвонга чикди.
Айвондан тогрига, оз уйларига караб кетган йолка оппок, ундаги йолгиз одам колдирган изни хам кор комиб боряпти.
Зебо калишини кийиб, айвондан тушди. кордаги изларни таваккал босиб пилдираб кетди. Чорпоя остидан чиккан ит хам чозилиб керишди-да, кизнинг ортидан чопди. Ундан олдинга отиб, ропарадаги уй айвонига чикиб борди.
Зебо нам тортиб кетган дахлизда калишини йечиб, онг колдаги хонага кирди. Юзига богриккан иссик хаво урилди. Чоян печнинг кулхонасини тозалайотган онаси кошида тохтади.
— Ена, шахарга кетаман. Акамни кориб келаман!
Она унга хайрон болиб каради.
— Хозирми? Байрам отсин. Кейин бориб келасан. Бизникига хам битта-яримта мехмонлар келади. Мен йолгизлик килиб коламан.
— Бораман! — деди Зебо онасининг гапини ешитмагандай. — Хозир кетаман! Нима берасиз, таййор килинг хозир!
— Отангдан сора болмасам. Хали-замон келиб колади.
— Отам рози боладилар. Менга пул беринг! Сандикни очинг...
Ота-она йолгиз кизлари билан колган. Улар Зебонинг созини икки килишмасди.
Зебо дахлизга кайтиб чикди. Нариги хонага кирди. Деворларга коз ташлаб, тордаги шкафни очди. Тугундан атлас койлагини, козикдан палтосини олди. У бир-пасда кийиниб хам болди.
Палто унга узунлик килар, гулдрр шол ромол уни катта килиб корсатар, ичи мойнали етикчасининг конжи кенг, кизга ярашмас еди.
Она кирди, чикди. Зебонинг кошида тохтади. Нимадир деб тонгиллади. Охири:
— Борасан дедим-ку! — деди.
Орадан бир соатлар вакт отди чамаси. Зебо шахарга катнайдиган автобусда отирар, автобус корга бурканган кишлокдан чикиб бийдай дала йолига тушган, йолнинг одоклари окариб, туманланиб коринар, гойо автобус аллаканча одамларни олиб нома’лум, сирли томонга кетмокда еди.
Лекин йоловчилар мамнун, деразалардан олисларга коз ташлашади, бир-бирига кишнинг яхши келгани, кор хам айни вактида йогайотганини айтишади.
— Ха, кор болмаса Янги йил байрами боладими! — деб койди Зебо хам.
У сухбатга кошилмагани учунми, гапига хеч ким парво килмади, зеро киз хам уларга парво килмади. Аста-секин унинг хайолидаги манзара — онасининг «ертагайок оркангга кайт!» дея йелкасини силагани, ота-сининг автобус шоферига ортикча пул бериб: «Акасининг уйига якин обориб ташланг», дея илтимос килиб Зебони корсатгани, йол йокасида чонкайиб отирган ола-парнинг аллакандай синик товушда хуриб койгани — унинг хайолидан котарилиб, автобус олдинга жилгани сари кизнинг фикри-йодини тагин озига таниш, азиз манзара егаллаб олар еди.
Одатда автобус шахарга кечки соат бешга колмай йетиб борарди. Бугун еса олти яримда йетди.
Таниш коча. Иол йокасида оша новча дарахтлар! кизик, шахарда йолларга кор тушгани койишмай-ди-я? Йер супургич машиналар ва яна аллакандай кичкина автобусчалар уйокдан-буйокка отиб, асфалтни тозалаб кетишяпти. кор еса бунга очакишгандай.
Мана, беш каватли баланд иморат. Унинг юкори кавати коринмайди! Булут пасайиб колгандай.
Зебо аллакандай ички хаяжонда йолни кесиб отди. У йолкага тушмайок автобус хам изига кайтиб кетди.
Мана, йош-йош чинорлар! Барглари токилмапти. Шохларини кор босган. Ана, арчалар. Шу шахарликлар кизик! Тогдан арча келтириб, уйлари йонига отказишади. Шуларга караб завкланишса керак, йоки озларини тогда яшайотгандай хис килишадими?
Ана, акаси билан янгаси турадиган иморат.
Бу иморат Зебога якин, азиз кориниб кетди. Худди оз уйига йетгандай мамнун болиб бир тохтади, чап колидаги огиргина чамадонни онг колига олди.
Зиналар. Ешик. Зебо оппок тугмачани босди. Ичкарида конгирок жиринглади. Шип-шип кадам товушлари келди. Нихоят, нимадир китир етди ва ешик очилди.
— Е, Зебо! — бакириб юборди акаси.
У яхши кийиниб олган, егнида кора костюм, бойнида кизил галстук, ойогида ялтирок туфли.
Ака синглисининг пешонасидан опди. Йолакка караб койиб, ешикни бекитди.
— Янгам уйдами, ака?
— Уйда... кийиняпти! Шарифа! Зебо келди! — Окилжон Зебога кулиб бокди: — Тогри кишлокдан келяпсанми?
— Ха, — деди Зебо хам кулимсираб. — Янги йилни коргани келдим. Майлими?
— Е! — деди ака. — Зор иш килибсан-да, синглим! Енам калай? Бобой тузукми? Палтойингни йеч! Етикни хам. Ана шундай. Енди менга бер! Мана бу йерга илиб коямиз. Совкотибсан-а? Ичкарига от!
Окилжон ховучига йоталиб койиб, унга зални корсатди. Ози чап колдаги йолак билан бориб, йотокка кирди. Ешикни зичлаб, хотинига шивирлади:
— Зебо келди.
Шарифа синик кулимсиради.
— Аямлар юборишибдими?
— Янги йилни отказгани кепти.
Айол ерига ма’ноли тикилди. Ер чимирилиб, бурнини кашиб койди.
— Парво килма. Зебо уйда отиради, — деди.
— Йолгиз... канака боларкан?
— Хим, билмадим енди... Отиришга обориб болмайди. Умарни биласан, одамларни саралаб чакирган. Кейин, умуман, Зебо у даврага тогри келмайди.
— Бари бир... нимадир килиш керак. У йолгиз ози отирмайди-ку, Янги йилни кутаман деб келган болса?
— Хим-м, кошниларнинг хам у тенги кизлари йок, — Окилжон кескин кол силтади. — Бир йоли топилар. Айтмокчи, биз вактли кайтамиз-ку? Иккига колмай йетиб келамиз... — У кувониб кетди. — Умарнинг еси болса бир соат отирмай туриб, «айланамиз!» деб колади. Отган йили озимизникида отиргандаям шундай болганди.
— Ха-я. Ундай болиши хам мумкин. Тохтанг, унга озингиз тушунтириб айтинг, мен айтолмайман.
— Яхши. Кийин тезрок. Окилжон кайтиб залга борди.
— Хозир янганг келади... Кийиняпти. Отир!
Зебо хона ортасида котиб турар, бурчакдаги одам бойи арчага тикилиб колган, арча бамисоли когирчокдек безатилган еди.
— Зебо?
киз акасига кулиб каради.
— Арчани яхши безатибсизлар!
— Ха, енди... Озим яхши кораман арча безатишни! Янганг иккаламиз безадик. Е, бугун уч соат вакт шунга кетди, — Окилжон аллакандай ма’юсланиб креслога чокди. — Енди, бу ишнинг хам бир гашти бор-да...
Зебо акасининг хурмати учун созига бош иргаб, стулга отирди.
Янгаси келди.
Бир соатдан кейин Зебо хонада йолгиз колди.
...Акаси билан янгаси жуда кадрдон бир ортоклари уйига айтиб койгани, отган йили бу йерга келишгани, бормасалар болмаслиги, лекин узок отирмай кайтиб келишлари ва Зебо билан бирга Янги йил байрамини шу йерда давом еттиришларини айтиб, Зебодан кайта-кайта узр сораган болишди.
Зебо уларнинг созини ешитиб турди-да:
— Йок-йок, мени ойламанглар, акажон. Рахмат, — деди. — Биламан. Мен хам дугоналарим уйига чакирса, сизларни бошлаб бормайман-ку. Янгажон, бораверинглар. Мен уйда отираман. Зериксам кочаларни айланиб келаман.
— Йоки... Шарифа, шу йерда киттак-киттак киламизми? Келинглар! — У чап канот девор остида турган стол бошига борди. Иккиланди. — Хозирдан-а, Шарифа?
— Ихтийорингиз, — деди хотини.
Зебо акаси бу ишни ози учун килайотганини фахмлади.
— Акажон, койинг. Вактида ичганингиз яхши. Кечикиб коласизлар, боринглар!
Хайрлашайотиб Окилжон синглисининг пешонасидан яна опди. Шарифа хам унинг йелкасидан кучиб койди.
Акаси билан янгасининг кетиб колишгани Зебога огир ботмади. кайтага уйда йолгиз колгани унга йокди. кизикиб, яна арча кошига борди. Буток танасига йопишиб турган тулкига тикилиб: «олмабсиз!» деди. Бурнига чертмокчи болди. Лекин арча устига ташлаб койилган ялтирок когоз шилдираб кетиб, арча титради. киз тезгина колини тортиб олди.
Сонг арчани ораб олган митти лампочкаларни йокмокчи болди.Хали акаси йокиб корсатган еди. У изланиб телевизор кошига борди. Полда йотган штепселни олиб, токка тиккан еди, корайиб-яшилланиб турган арча лоп етиб кизарди. Унинг шохлари, бутокдар, барглари орасига яширинган лампочкалар бодраб йонди.
Зебо хаяжонга тушиб, арча кошига кайтди. Ундан коз узолмай колди: мунча чиройли!
«Одамлар билади-я? Хамма нарсани чиройли килишади», деб ойлади у.
Ярим соатдан кейин Зебо уй чирокларини очириб, ешикни кулфлади. Зиналарни бир-бир босиб, пастга тушди. О! Ропарадаги деразаларда чироклар йонибди-ку! Хаммасида арча бордир-а? Анави дераза — кора. Егаси отиришга кетган. Анави уйдаям одам йок. Улар хам янги йилни отказиб кайтишади хали.
У кочада канча вакт айланиб юрганини билмайди.
Боралаб йогайотган кор тагида жунжикиб хийобонда кетаркан, йол йокасида конкайиб турган фанер уйча олдида тохтаб колди. Уйчанинг битта деворига арча котариб кетайотган айикча сурати солинган. Иккинчи томонида куйонча билан кол ушлашиб турган коркиз! Учинчи томонида каттакон корбобо!
«Шу йерда арча сотишган, — Ойлади киз. — Одамлар олиб кетишган!» У хорсинди — тогда оз бошига осиб йотадиган арчаларнинг бу йерда танкислиги кизга жуда йокиб кетди.
У жойидан жилган хам еди, ропарадан келайотган йигит унга урилиб кетайозди. Унинг хам колида... арча. Кичкина арча. Ха, бировнинг уйига боряпти. Шошганини каранг! Вактида харакат килиш керак еди. Хали буни безатиш керак. Бепарво екан.
Ана, колида зонт тутган айол шошиб кетяпти.
Зебо кочада одамлар сийраклашиб колганини кориб, каттик хаяжонга тушди: Янги йил отиб кетмадими?
Оркага кайтди. Йоли кайокда? Акасининг уйи кайокда? кани, шу хийобон билан бораверсин-чи.
У тез юриб борар, етикча ичидаги ойоклари совкотайотгани енди билинар, колини огзига тутиб кухлар, лекин жилмаяр ва антика бир жойга борайотгандек шошар еди.
киз шу ховликишда таниш иморатга йетди. Зиналар. Ешик. Ичкарига кириб, ешикни йопди-ю, залга кириб йиглаб юборайозди. Арчага орнатилган митти чи-рокдарни очирмай кетган екан.
Хона кизариб, жуда сирли, жуда хам гозал болиб турибди. Бунинг устига, иссиккина.
Зебо шоша-пиша йечинди. Кийим-бошини боя акаси койган жойга охиста осиб койди. Етикчасини хам йечди-ю, янгасининг ок туфлисига кози тушди. Шунда унинг хали чикайотганида кора, лакланган туфлини когозга ораб сумкага солайотгани йодига тушди. Кулимсираб ва завкланиб, туфлини кийди.
Озига ози зехн солиб, шохона кадам билан залга караб юрди. Унинг конгли тогдек котарилиб кетган еди.
Беихтийор дераза йонига борди.
кор секинлагани учунми, карши тарафдаги уйлар деразаси якин болиб коринар, бир неча дераза ортида чиройли кийинган еркак-айоллар бор еди. Ана, биттаси каттик кулиб, бошини йигити оркасига яширди. Анави уйда йоруг коп. кандилини каранг! онталаб лампочка йониб турибди.
И-я, анави одамлар нега тозиб колишди? коллари-да кадах. Бир-бирига узатишяпти? Хозир ичишади... Янги йил!
Зебо ялт етиб телевизорга каради, окариб турган екранда коп-кора соатнинг миллари «12» раками ус-тига бориб колган еди.
А-а, ана у стрелка секундни корсатяпти. Секунд... Уям «12» га якинлашиб боряпти!
Хозир боради... Сонг аста отади... Янги йил хам киради... Ески йил отади!
кизнинг яна йиглагиси келиб кетди. Хикиллаб яна деразага каради.
У нега караб турибди? Нимани кутяпти? Ахир, ози хам нимадир килиши керак-ку? Нима? Кийиниши керакми? Кийими устида, йомон емас. Тогри, койлак етаклари янгасиникига охшаб калтамас. Лекин тузук. Сочи... турмаклаб олса боларкан. Майли, енди вакт отди.
Нимадир килиши керак!
Чирокни йоксинми? Унда... улар хам Зебони коришади. Йолгиз екан дейишади. Бу иши тогримас!
Ахир, у мана шу манзарани — Янги йил кутиш дакикаларини, одамларнинг кувониб кадах чокиштиришлари, табрик килишларини кормокчи еди-ку!
Яна-тагин... бу манзарани шахарда аллакандай дераза ортида туриб кормокчи еди. Шу орзусига йетдими хозир?
Лекин ози хам буларга кошилиши керак-ку?!
У шошиб стол йонига борди. Ха-а! Ана, ичимлик! Ана идишчалар. Унга мана шу нарса йетмайотган екан. Йок, у ичолмайди. Ичиб кормаган. Нафаси богилиб колмасин тагин. Йоки маст болиб колса, шармандалик! Акаси нима дейди.
Яхши емас.
У столдан оппок чинни пийолани олгани, ошхонага отгани, чирокни йокиб, водопроводдан пийолага сув ку йиб олгани, тагин дераза йонида пайдо болганини сезмай колди.
...Ана, одамлар уйокда...
Зебо колидаги кадахни олдинга узатди:
— Бахтли болинглар! — деди. Козларидан тиркираб йош чикиб кетди. — Омон болинглар, — шивирлади у ва гарангсиган койи соз айтишда давом етди: — Сиз хам, сиз хам... Акажон, сиз хам! Янгажон, сиз хам омон болинг! Ена! — беихтийор аллакайокларга караб олди. — Отажон сиз хам.
У бахтийор еди. Унинг коллари калтирар еди. Пийолани секин лабига елтди-да, муздек сувни ичиб юборди.
Ташкарида кор йогар, хар бир уй, хар бир гошада байрам. Зебонинг акасиям достлари даврасида, янгаси хам оша йерда. Йирокда... кишлокда ота-онаси хам байрам шодийонасида. Зебо бу йерда, лекин у хозир озини кизгиш митти чироклар йониб турган нимкоронги уйдамас, ошаларнинг даврасида, йок, анави нотаниш одамларнинг, бутун шахар, бутун кишлок уйларида, чехрасида Янги йил, янги бахт завки гупурган одамлар орасида хис етиб, уларнинг гала-говури ичида гангиб отирар, озигина уларга бахт-саодат тилаб колмай, уларнинг хам озига бахт-саодат тилайотган созларини ешитар, бутун вужуди, фикри-зикри, борлиги билан байрам, Янги йил кувончига чулганиб колган еди.
Хакикатан хам кечаси соат иккидан кейин ешик ортидан кадам товушлари келди. Янгаси ва акаси бошчилигида бир канча еркак ва айоллар гул-гул очилиб киришди.
Байрам давом етди!
Ерталаб Зебо кишлокка кайтди. Таниш бекат. Автобус. Таниш йол. Довон. Бийдай чол. кишлок. Уйлари. Отаси. Онаси. Бувиси.
Танча. Ташкарида кор гупиллаб йогмокда. Зебо танча йонида мудраб отирибди. Унинг хайолида китобларда окигани йохуд одамлардан ешитгани бошка манзаралар...

Фикр қўшиш