СОЛИХА АЁЛ КАНДАЙ БУЛАДИ?

СОЛИХА АЁЛ КАНДАЙ БУЛАДИ?

СОЛИХА АЁЛ КАНДАЙ БУЛАДИ?

Купчилик солиха аёл сузини ишлатади, лекин уни хамма хар - хил тасаввур килади. 

Солиха аёл: 
- У барча ишда охират манфаатини устун куяди. Бу дегани дунёдан узилиб олади дегани емас.
- У ерига худди ходим подшохга хизмат килганидай итоатда булади. Бу дегани кул дегани емас.
- У ерига охиратни еслатишдан чарчамайди. 
- У агар ери намоз укимай куйса, ундан аразлаб олади.
- У ери олиб келганига рози булади.
- У ери гойиб булганида, мол- мулкини, бола - чакасини, уй - жойини мухофаза килади.
- У оиладаги сирларни мутлако ташкарига олиб чикмайди.
- У дунё матохларига муккадан кетиб, хар нени олиб беришини талаб килавермайди. Бу дегани хеч нима сурамайди дегани емас. Эрини имкониятидан ташкарисини талаб килмайди.
- У ери нотугри иш килаётганда, шариат билан кайтаради. 
- Унга бирор ишда ихтиёр берилса, «Шариатга тугри келадими?» дея сураб, тугри келганини танлайди.
- У фарзандларини ёшлигиданок, Исломий тарбия килади. 
- У харомдан каттик нафратланади.
- У ерининг ота - онасига гузал муомилада булади.
- У ибодатларини имкон кадар, мукаммал бажаришга харакат килади.
- У бехуда вакт кйетказадиган сериалларга ошик булмайди.
- У хамиша Куръон тиловатига харис булади. 
- У асло аёллик назокатини йукотмайди. Хеч качон еркаклашишга якинлашмайди.
- У ерини кизгонади.
- У ерига итоатни Аллохга итоат- деб билади.
- У кечиримли булади.
- У келишмовчилик содир булса, келишув ешикларини ёпиб юбормайди.
- У доно булади.
- У урушкок, шаллоки, каргайдиган, гиначи, бееътибор булмайди.
- У соддалик, оддийликни узидан узоклаштирмайди.
- У кучага интиладиган булмайди.
- У купрок оиласи билан уйда колишни хуш куради.
- У хар - хил ношаръий базмларга, зиёфатларга хирс куймайди.
- У ерининг рухсатисиз, кучага кадам ранжида килмайди.
- У узини номахрамларга намоён етмайди. Эрини даюс кимса булиб колишдан доимо асрайди. Узини ураб юради.
- У факат ери учунгина ясанади.
- У гарчи узига маъкул келмай, юзларида норозилик аломати сезилса-да, ери айтганига «Хуп» дея итоат килади.
- У уй - жойини покиза тутади.
- У узи учун борлик бу ери деб билади.
- У жахли чикса, аёлликдан чикиб кетмай жахл килади.
- У ерини намозга уйготади. Турмаганига куймайди.
- У фарзандларига кунлик равишда, дуолар, хадислар, Куръон оятларини ёд олдириб боради.
- У узи учун еридан бошка номахрам еркакларни мутлако хаётидан учириб юборади.

Фикр қўшиш