Абдуллахон ИИ ким болган?

Абдуллахон ИИ ким болган?
Абдуллахон ИИ ким болган?


Якинда хамма нарсага кизикаверадиган оглим Бунйодбек, "Окчопсой сув иншоотини нега "Абдуллахон банди” дейишади? Абдуллахон ози ким болган?" деб сораб колди. Ойланиб колдим. Табиийки, у бу саволларга дарсликлардан жавоб тополмайди. Бизга хам окитишмаган. Бунинг устига якинда у "Ертугрул" номли турк сериалини кориб, Жалолиддин Мангуберди вайрон болган хоразмшохлар империясини мамлакатнинг жанубий-гарбий кисмида качон орнатганига оид саволига, окитувчисидан Амир Темур даври хакида жавоб ешитиб хуноб болиб келганини еслаб вужудимни ранж ва алам егаллади.

Бугун тарихий корейс, хитой, турк сериалларини кориб, осиб-улгаяйотган авлод нахот тарихда империялар курган, марказлашган улкан давлатлар барпо етган улуг аждодларининг афсоналарга бурканган хайотидан, юз ва юз йиллардан зийод дунйо сахнида хукмронлик килган хоразмийлар, шайбонийхонлар, аштархонийлар тарихидан бехабар колаверишса. Майли у мозийнинг кир ва кора кунларига бориб такалсин, лекин у бизнинг тарихимиз. Шоролар замонидаку, хатто Жалолиддинни хам биздан сир тутишди, бошкаларини узокдан "олабожи" килиб корсатишди, ватан химоячиларига еса "босмачи" деган йорлик йопиштиришди. Ендичи...?


Машхур венгер саййохи Херман Вамберининг "отмиши комилган миллатнинг, истикболи хам зулмат остидадир" деган созлари худди бизнинг бугунги фожбамиз хакида айтилгандек. Яшириб нима килдик, бугунги баʼзи одамлардаги маʼнавий кашшоклик, озининг бугуни ва ертасига бу кадар локайдлик, мутелик отмишимиздан узилиб колганимиз, шонли тарихимиздан бехабарлигимиз касофати емасми?! Дарсликларда очик колган, окилмаган, тогрироги, окитилмаган сахифалар Крилов масалидаги "тарих тогрисида колайликда жим, ертак сойлайлик кулок бер шунга" деган машхур жумлаларни еслатади. Бу борада тарихчи ва адабийотшуносларимиздан опка-гинамиз коп. Улар тарихни бор бой-басти билан гавдалантиришда, гарданларидаги карзларини узишганлари йок. Хатто Жалолиддин Мангубердидек улуг сиймо тарихини йоритишда Фоуд Копрулу, Ойдин Тонарий сингари турк, Зийо Бунйодов сингари озарбайжон олимлари уларга нисбатан коп иш килишди.

Хош, Окчопсой тогони ва сув омбори качон ва ким томонидан курилган. Манбалардан маʼлум болишича, кошработ туманидаги Бекларсой (умумий номи Окчопсой) дарасида сакланиб колган, Шайбонийхон сулоласидан болган Абдуллахон ИИ томонидан тахминан 1580-йилда курилган. Абдуллахонбанди ибораси мана 440-йилдирки тиллардан тилларга-диллардан дилларга кочади. Унда чамаси бир миллион икки юз минг кубометр сув топланган. У сувнинг окиб чикиши учун зарур болган мажмуа билан хам таʼминланган. Абдуллахон тогони бузилган холда болсада узок йиллар сакланиб турди. Кейинчалик унинг орнида Окчопсой сув омбори бунйод етилди.

Абдуллахон ИИ замонида Бухоро хонлигида дехкончилик, хунармандчилик, савдо-сотик ривожланган. Абдуллахон банди, Туятортар канали, Окчопсой тогони ва сув омбори, Вахшдан чикарилган коплаб ариклар бунйод етилган. Унинг даврида мамлакатда хунармандчилик айникса ривож топган. Мавороуннахрлик косиблар мохирона турли-туман металл буюмлар, ип ва ипак матолар, аʼло навли когозлар ишлаб чикаришган. Биргина Самаркандда хунарнинг олтмиш бир туридан фойдаланишган. У курдирган мадраса, кутубхона, шифохона, хаммом, тим, сардоба ва работ сингари маʼмурий, жамоат ва тижорат бинолари ройхати он бир сахифадан йоки сони он мингтадан ошган. Абулгозий Баходирхон таʼбири билан айтганда, "Машхури маʼруф" Абдуллахон асос солган кутубхона мусулмон оламида машхур болган. Бухоро шахридаги "Абдуллахон тими" номи билан машхур йопик бозорнинг бир токида жойлашган китоб бозори бутун дунйога маʼрифат зийоси таратган.

Дарвоке, Шайбонийхонлар озбек меʼморчилигини ривожлантиришда темурийлардан сонг енг коп хисса кошган сулола саналади. Абдуллахон ИИ бу сулоладан етишиб чиккан нафакат мохир саркарда, марказлашган улкан мамлакат кура олган давлат арбоби болибгина колмай, истеʼдодли шоир хам болган. У "Хон" тахаллуси билан озбек ва форс тилларида шеʼрлар битган.

Темурийлар ва шайбонийхонлар тарихини йоритишда бирини улуглаб, иккинчисининг юзига кора бойок чаплаш инсофдан болмайди. Бобур ва Шайбонийхон зиддиятига олий хакам вакт аллакачон оз хукмини чикариб болган. колаверса уларнинг хар иккаласи хам, бизнинг улуг бобомиз. Улар ва авлодларининг мангуликка дахлдор бадиий ва маданий мероси халкимизнинг маʼнавий мулкига айланган. Шундай екан, енди бизга, болаларимизга тарихдан йолгон яшик ертак созламанг. Балки у юз йилдир, балки уч юз йил, балки ундан хам копрокдир. Унутилган ва очирилган тарихимизни кайтаринг!

Бир одам

Бир одам доим жамоат намози учун масжидга борар эди. Аммо, кунларнинг бирида у жамоатга чиқмай қўйибди. Орадан бир икки хафта ўтгач масжид имоми ундан хабар олмоқчи бўлибди. Ўша куни кун жуда совуқ бўлибди. Имом ҳалиги одамни уйида ёлғиз ёниб турган ўчоқ олдида ўтирганини кўрибди. У эса, имомнинг келганидан ҳайрон бўлса ҳам, ўрнидан туриб у билан...

Фалокат.

Насиб килса келар Шом-у-Ирокдан, йо’кса кетар кош-у-кабокдан. Йигит ва кизни канча кийинчиликлардан кейин ванихоят унаштиришди. Йошлар хурсанд холда келин ко’йлак коргани боришди. До’кон егаси йигитни бо’лажак куйовлигини билгач аста бош чайкади: -Менимча сиз келин либосини то’йгача ко’рмай турганингиз макулмиди… Менга йокмасачи?- рад килди йигит....

Шунча нарса кетганидан кейин бет кетмасинми?

Эркак билан аёл ўртасидаги пардалар кўтарилиб кетди-да... Бугун бир бўйи етган қиз – турмушга чиққандир-чиқмагандир – бир нарса сўради, аммо гапига умуман тушунмадим. Шунинг учун юзимни терс буриб ўтиб кетавердим. Балки унинг нима деганини сизлар тушунтириб берарсизлар, дўстлар?...

ОЛЛОХНИНГ ЖАЗОСИ

ОЛЛОХНИНГ  ЖАЗОСИ Бозор... Одам шунчалар кўп, кимдир сотади, кимдир харид қилади. Келинг ўғлим, узумдан об кетинг, деҳқончилигимиз нарироқдан бир қари онахонни овози келди, кизиқсиниб қарадим. Сочлари қордай оппоқ, алам изтироб чеккан кўзлари мунгли. Келинг ўғлим, шу узумни олиб кетинг... Сағиргина набираларим бор, уларга егулик олиб кетаман....

Гулгина

Ойша кампир болалигини яхши еслайди. Хов анови Шовуз тогʻ етагидаги барлосларнинг Йона юрти – Саркентида яшарди. Тошдан орасига лой коʻйиб, панжакаш килиб сувалган пастмаккина, арча балорли уйлар, шундоккина уйлар йонида улардан-да пастмак килиб ясалган коʻй коʻтонларидан шиптир хиди анкиб йотарди. Кигиз оʻтов еса хар хонадонда бор. Барлос, дегани...

Хазонли кунлар. Тузок... 5-кисм

Сарвихоннинг ёнидан бир ахволда чиккан Шавкат ака уйидаги ёлгиз колган болаларидан хавотир ила уйига томон йуналди. Сарвихоннинг ёнида ота–онаси караб колди. Шавкат ака уйига боргач, хотинининг юзини курмасликка умид киларди, чунки кеча уни эрталаб уйига дап булишини тайинлаб келган эди…...

Бегона кунгирок

Кунларнинг бирида бегона телефон ракамидан кунгирок булди, гушакни кутарганимда нариги тарафдан: -Дада, мен сизни каттик согиндим, жуда каттик согиндим, тезрок келсангизчи. Дада! - деган кичкина кизболанинг умидли, махзун......

​Ноқобил фарзанддан куйдим (Hikoyalar)

"Ёшим 67 да. 3 нафар ўғлим бор. Шу ёшгача бир неча оғир хасталакларни бошдан кечирдим. Яримта жон билан қариганда фарзандлар ҳузурини кўриб ўтирадаган пайтимда дардимга яна дард қўшилди. ...

Маринанинг «ошиклари»

Ретсидивист Николай Редкин озининг навбатдаги муддатини умумий тартибдаги колонияда отади. Унинг Пермда яшовчи Марина исмли келишган таниши бор еди. Николай уни оз каллиги деб хисоблар ва амнистияга тушиб, озод болгач, уйланиш учун айолникига бориб, янги хайотни бошламокчи еди. ...

Миш-мишларга ишонманг!

015 йилнинг 7 март куни араб мамлакатларидаги бази ахборот воситаларида Масжидун набавий гумбази қизил рангга киргани ҳақида миш-миш тарқатилди. Бизнинг юртда ҳам кўпчилик буни телефонига ёзиб олиб, таниш-билишларига тарқатиб юрибди. Ҳарамайн (икки Ҳарам) риёсати буни инкор қилиб, гумбаз ранги ўзгармагани, бу масжид минораларидан тушган чироқнинг...

Фикр қўшиш