Айгокчилар дунйоси: «Кизил ансамбл»

Айгокчилар дунйоси: «Кизил ансамбл»
Айгокчилар дунйоси: «Кизил ансамбл»


… У ташкил килган айгокчилар тармоги иккинчи жахон уруши йилларида бутун Овропани камраб олган еди. Гестапода уларни «кизил ансанбл» (капелла) деб номлашарди. Ушбу айгокчилик тармогининг коп сонли алокачилари озларини пионина созандалари, бошликларини еса уста капелистерлар деб аташарди.

… Иккинчи жахон уруши йиллари барча даврлар ва халкларнинг енг бадавлат айгокчиси болмиш Леополд Треппер (Жан Жилбер) Шоролар иттифокини, Бутун Овропани ва хатто Гитлер Олмониясини хам камраб олган, енг коп таркалган ва самарали айгокчилик тармогига бошчилик килди. Треппер бутун фаолиятини тижорат билан муваффакиятли тарзда уйгунлаштириб олиб бора олган фавкулотда аклли кишилардан еди. ДАк(Давлат Айгокчилик комитаси)нинг полковниги, Асли Полшада тугилган 33 йошли Леополд Треппер 1938 йилнинг август ойида айгокчилик тармогини ташкил етиш максадида Белгияга келади. Пасапорти бойича у канадалик Адам Миклер еди. Москвалик бош жосуснинг йирик фаолияти шу тарика бошланади. Гарбий Овропанинг кок ортасида жойлашган Белгия озининг ажойиб жогрофий орнига кора биринчи навбатда яширин фаолиятни йолга койиш учун кулай майдон хисобланарди. Бундан ташкари белгияликлар жосуслик фаолияти бошка бир мамлакатга каратилган болса, унга нисбатан мутлако бефарк карашар еди. Бу нарса мамлакатнинг конунчилигига кора, айгокчилик фаолияти факат Белгиянинг манфаатларига зид келган холдагина жазоланиши мумкин еди. имагес (20)Триппер Брпасселга жойлашади ва отмишда унинг Фаластиндаги хамкорлик фаолиятидаги ески таниши болган Гроссер – ендиликда Лео Гросфогелнинг савдо фирмаси билан мутлако расмий болган тажорат алокаларини орнатади. Гросфогел Полшанинг Лодз шахрида тугилган болиб, тажрибали тижоратчи Треппернинг енг якин, ишончли кишиларидан бири еди. Улар махфийлик нуктаи назаридан «Форин екселлент рейкоут компани» кошма корхонасини ташкил етишади ва тез орада Белгия, Франсия ва Скандинавия мамлакатларида унинг шахобчалари– филиалларини очишади. 1939 йилнинг йозида Сталин ва Гитлер ортасида озаро хужум килмаслик хакидаги шартнома имзолангач, Москвадан Трипперга оз фаолиятини асосан Буюк Британияга карши каратиш хакида топширик берилади. Аммо бахтга карши шу йилнинг 1 сентябр куни иккинчи жахон уруши бошланади. Олмон ва Шоро кошинлари Полшада токнашдилар. 1940 йилнинг май ойида Олмон кошинлари Белгияни егаллайди. Натсистларнинг танк колонналари ортидан келайотган «Лимузин» автомобилида булгор дипломати билан бирга Брюселлик икки жаноб хам отирарди. Булар мухтарам тижоратчилар Триппер ва Гросфогел еди. Шу тарика, улар тижоратчи никоби остида олмон кошинларининг стратегияси ва тактикаси хакидаги ма’руза учун батафсил ма’лумот топлашарди. Натижада вершахт олий комондонлиги у йоки бу мавзу хакидаги оз карашларини фюрерга байон етишидан анча аввал бу харакатларнинг барча тафсилотлари аллакачон Москвада айон болар еди.
Ана шундай тахликали кунларда Марказ Трипперга икки йордамчи гойо уругвайлик талабалар Винсент Аламо(капитан Виктор Сухалов) ва Карлос Аламо(Михаил Макаров, халк комисари Молотовнинг жияни)ни жонатади. 1940 йилнинг июлида Треппернинг кимматли хизматлари е’тиборга олиниб, унга кизил Армия генерали унвони берилади ва у харбий разветканинг бутун ¢арбий Йевропа бойича резиденти етиб тайинланади. Шундан сонг Треппер бош рахбар сифатида Парижга йол олади. Белгиядаги разветка учун еса енди унинг ишончли оринбосари Кент ма’сул болиб колади. ¤з орнида Ле Гросфолгелнинг хам Парижга кочишига тогри келади. Чунки унинг бутун мол-мулкини Олмон боскинчи хукумати мусодара килади. Енди у киноактийор Георг Милтондан ижарага олган, Сена дарйоси сохилидаги уйда яшай бошлайди. Гросфогел бир неча ой давомида жосуслик тармогининг молиявий та’минланишини йолга койиб олади. Бу пайтга келиб, уларнинг ташкилотига яна бир киши– Хиллер Кау хам кошилади. Унинг яширин исми аслида Андре Дюбуа еди. Оз орнида Триппер учун хам Париж омад келтиради. Унинг янги ташкил етилган «Симекс» фирмаси Йелисей майдонида, Тодтнинг харбий-курилиш ташкилоти марказига якин нуктада жойлашганди. Шу атрофдаги «Лидо» кафесида еса бу ташкилотнинг бир мунча оброли бошликларини учратиш мумкин еди. Нихоят бирлашма максадига йетади. Орадан атиги бир неча хафта отгач, «Симекс» фирмаси Тодт ташкилотининг асосий та’минотчиларидан бирига айланди. Бу ташкилот Гитлернинг буйругига биноан, Ла-Мант богози сохилида узокдан молжалга олувчи батареялар орнатиш орнатиш учун нукталар таййорлар ва суости кемалари учун зирхланган бункерлар курилишига ма’сул еди. курол-ярогдан ташкари барча жихозларни жумладан, йол куриш машиналари, курилиш ашйолари, бетонаралаш тиргичлар, курилиш йогочлари котарадиган кранлар ва бошкаларни Парижнинг «Симекс» йоки Брюсселнинг «Симекско» фирмалари йетказиб беради. Шу тарика оз ишончлилиги ва салмоги билан боскинчи хукуматининг алохида ишончига кирган бу фирмаларнинг айланма маблаги тез орада миллионларга айланади. Уларнинг фаолият доираси шунчалик тез кенгаядики, хатто Франсия каршилик харакати катнашчиларида хам шубха уйготади. Улар хатто урушдан сонг боскинчилар билан хамкорлиги учун егаларини жавобгарликка тортиш ниятида оз одамларига бу икки фирманинг фаолиятини кузатишни топширишади. Бирок каршилик катнашчилари асосий нарсани – фирмалар даромадларининг деярли тенг ярми разветка фаолиятига хак толаш ва разветка бошликларининг чакана харажатларини коплашга кетишини билмас едилар. Фирмалардан келган фойданинг бир кисми янгидан-янги немис амалдорлари ва зобитларини сотиб олиш учун кетар, улар еса оз навбатида фирмани фойдали буюртмалар билан та’минлашга харакат килишарди. Шунинг учун хам босиб олинган Йевропадаги бирор бир катта йоки кичик курилиш разветкачилар кузатув назаридан четда колмас, кошинларнинг барча харакати уларга кафтдагидек ма’лум еди. оарбий Овропада жойлашган Олмон харбий бирлашмалари Шоро чегараларига ташланиши хакидаги мухим тезкор хабарни Москва бу кочиш ендигина бошланайотганида ва биринчи немис аскарлари ешалонларга чикайотганидайок олар еди. «кизил ансанбл» коп отмай каршилик кучлари билан хам алока орнатади. Бу еса стратегик мухим корхоналар, уларнинг ишлаб чикариш кучлари ва махсулот характери хакида ма’лумотлар олишда йордам берарди. Ахвол шу даражага хам йетиб бордики, Триппер гурухи абвернинг Париждаги штаб-квртираси телефонларига уланди ва Москва Канарис махкамаси марказий аппаратининг Париж шохобчасига йоллайдиган радиопрограммаларни ва уларга жавобларни кабул килиш имконига ега болди. «кизил ансамбл»га франсуз фохишаларининг сахий хак толанадиган бутун гурухи ишлар еди. Хар куни Парижга келайотган немис фронтчилари озлари билан бирга жуда кимматли ахборот манбаларини олиб келар – улар оркали, харбий кисмлар ракамлари бойича, фронт бирлашмаларининг жойлашуви хакида тасаввурга ега болиш мумкин еди. Треппер агентлари орасида сайрбон-екскурсавод хам болиб, у аскар ва зобитларни керакли жойларга олиб борар ва шу билан олмон харбийлари контингентининг шоро разветкаси кизиктирадиган жойларга йоллашни та’минлар еди. 1941 йилнинг май ойига келиб, Парижда Треппернинг агентлари болмаган бирор бир мухим немис идораси колмаган еди. Бирлашма Сталинни Германиянинг хужум килишининг аник санаси хакида огохлантиради, бирок Сталин буни Британия иІвогарлиги, деб хисоблайди. Треппернинг ахбороти озини оклагач еса у яратган тармок тола куч билан иш юрита бошлайди. Берлиндаги шоро елчихонаси тугатилгач, Треппер алокадан махрум болади. Енди марказ билан алока факат радио оркали олиб борилар еди. «кизил ансамбил»нинг Германиядан берган илк радиопрограммаларини немислар 1941 йил июн ойининг охирида ушлаб олишади. Бирок, уларга матнни «очиш» насиб етмайди. Юборувчининг ози еса орадан бир неча ой отгачгина колга олинади. Шундан кейин Треппернинг радиомарказ гурухи Брюсселга кочиб отади ва унга радиономалар Париждан чопар-курер оркали жонатилади. Сонг Кент редисти уларни Москвага узатади. Брюсселдаги радиоузатгич(передатчик)ни абвер 1941йил декабрида топади. Учрашув хонадонида радиоузатгичдан ташкари, немис тилидаги радиономалар, махфий йозув учун сийох хамда дизентерия ва тиор батареялари билан тола идишлар топилади. Бу топилмалар Белгия худудида фаол харакат килайотган аксилгитлерчи жосуслик тармоІи мавжудлиги ва жуда кенг таркалганлиги хакида рад етиб болмас гувохлик берарди. Абвернинг катта зобити, капитан Пипе учрашув хонасидаги уч кишини хибсга олишга буйрук беради. Улар орасида Михаил Макаров(Карлос Аламо) хам бор еди. Макаровнинг йордамчиси немисларга кол келади. У Пипега Брюсселдаги Шоро разветкаси фаолияти хакида унга нима ма’лум болса, барчасини айтиб беради. Бу деярли оз ма’лумот болса-да, абвер ва гестапо учун шоро иттифокининг оарбий Овропадаги айІокчилик тармоІига карши кенг микийосдаги кампанияни бошлаш учун йетарли еди. Абвер рапортларида бу тармок «кизил ансамбл» номи билан аталарди. Абвер зобитларига «кизил ансамбл» разветка фаолиятининг Бюсселдаги учрашув маркази ма’лум болгач, у Парижга кочганлигини аниклашга мувоффак болдилар. 1942 йилнинг бошида немислар радиоузатгичларни топиш учун махсус курилмалар йордамида кидирувни бошлайдилар. Нихоят 1942 йилнинг июн ойига келиб радиоузатгични Париж атрофидан топишади. Бу йерда ер-хотин поляк мухожирлари Херт ва Мира Соколни хибсга олишади. Ерини отмокчи болиб, кийнаб коркитишганда Мира барчасини – шифр деталлари, агентлар ва хатто бош рахбарларнинг номларини хам айтиб беради. 1942 йилнинг июлига келиб, Франсия ва Белгияда Триппернинг якин ходимлари камокка олинади. «Очилган» радиономалар гитлерчиларга Триппернинг Берлиндаги агентлари манзилгохлари ва учрашув хонадонларин аниклаш имконини беради. Берлин гурухига рейхсмаршал Геринг хомийлигидаги обер-лейтенант Харро­ Шулсе – Бойзен рахбарлик киларди. У авиатсия вазирлигида разветка хизмати зобити болиб хизмат киларди. Унинг махфий хужжатлар билан таниша олиш кобилияти деярли чегараланмаган еди. Унинг бу нойоб кобилияти Берлинда хам Москвада хам тан олинганди. У ва унинг хотини Либертас 1936 йилдан шоро разветкасига хизмат килишарди. Либертас – таргибот вазирлиги амалдори болиб, унинг иши жосуслик фаолиятида жуда мухим болган хорижий сафарлар билан боглик еди. У билан бирга Берлин гурухига Олий иктисодийот вазирлиги амалдорларидан доктор Арвид Хармак кирарди. Гурух оз фаолияти давомида 500дан зийод хабарларни узутишга еришди. Хабарларни «очиш» туфайли абвер 20-йиллардан буйон айгокчилик билан шугилланиб келайотган, Париж кинофирмасининг режиссйори ва продюссери, йозувчи Адам Кукхоф(Вулф)ни фош етади. Берлин гурухининг асосий ахборот манбаларидан бири алокачи-мухандис доктор Куммеров еди. У Олмон армияси куролланиши учун мухим ахамиятли болган радиолокатсия курилмалари, радиобошкарувли бомбалар, «йеру-осмон» ракеталари каби техника янгиликларининг чизмаларини колга киритади. Гурухга факат битта радист Ханс Коипи кирган болиб, у учта радиостансияга хизмат килишига тогри келарди. У йетарли даражада малака ва тажрибага ега болмаганлиги сабабли окибатда 1941 йил ноябрда Марказ билан алока тизими ишдан чикади. Кент Брюсселда Берлин гурухи а’золари манзилгохлари йозилган радиограмма олади. Унга гурухни кат’ий назоратдан отказиш топшириІи берилганди. Кейинчалик Франсияда ер-хотин Сокколлар хибсга олиниб, шифр ва кодлар ма’лум болгач, гитлерчиларга бу шошилинчномани окиш насиб етади ва гурух ортидан мунтазам кузатув йолга койилди. Натижада гурухнинг барча а’золари 1942 йилнинг 30 августига келиб, колга олинади ва гестапо гурухида ишловчи агенларни кидира бошлайдилар. Хибсдагилар 117 кишидан иборат еди. кат’ий тергов жарайонида уларнинг аксарияти кийнокларга чидай олмай, оз хамкасбларини сотадилар. Бирок уларнинг копчилик кисми то сонгги нафасларигача оз касамларига содик коладилар. Масалан, доктор Куммеров бир неча хафталик сорок ва кийноклардан сонг уч марта озининг жонига касд килишга уринади. Нихоят у озини олтинчи каватдан йерга ташлаб, вафот етади. Шундан сонг яна торт еркак ва бир айол хам оз жонларига суикасд киладилар. 1942 йил декабрда суд 64 нафар Москва агентларига олим хукмини окийди. Парижда абвер гурухи гестапо билан биргаликда «кизил ансамбл» ишини тергов килар екан, бош рахбарнинг фотографиясига ега болади. Я’ни унинг кандай жосуслик фаолияти олиб боргани хакида тасаввурга ега болди. Бундан ташкари гестапо «Симекс» ва «Симекско» фирмаларининг фаолиятлари хакидаги бирча сирларни аниклайди. Бирок Триппер ва унинг якин йордамчилари, Гросфогел ва Кауларни ушлаш немисларга насиб килмайди. Триппер махфий хонадонга яширинади ва бундан кейиги ма’лумотлар абвернинг радиоойинлари хам болиши мумкинлиги хакида Марказни огохлантириш имкониятини топади. Бош рахбар гурухда колган озчиликни Париждан Франсиянинг жанубига кочиришни режалаштиради. У йерда еса мавжуд тажриба ва воситалар йордамида шоро марказининг топширикларини бажаришда давом етишини молжаллайди. У озига нисбатан Жан Жилбернинг олими сахнаси режасини таййорлайди. Бу режани амалга ошириш учун хамма нарса – калбаки жасад ва нуфузли шифокор томонидан имзоланган олим ва хатто кабр хам таййорланади. Бу «сахна кориниши» бирлашманинг колган озчилик а’зоси ма’лум вактгача еркин харакат килишини та’минлади. Аммо хар канча харакатларга карамай Абвер зобитларига «кизил ансамбил» разветка фаолияти тола-токис ма’лум болади. Унинг штаб-кватираси Парижга кочгани ва Брюсселдаги учрашув маркази хам аникланади. Леополд Треппернинг хорижга чикиб кетиш гувохномаси таййор болган бир пайтда тиш шифокори хузурига киришга тогри келади. Трепперга карашли фирма директори оз хожайинининг иккинчи – асосий шахси хакида хеч нарса билмагани холда гестапо терговида тасодифан бош рахбарга оз вактида тиш шифокорига бориб туриш хакида маслахат берганини еслайди. Хавфсизлик хизмати агентлари тиш шифокори ройхатномасини титкилаб, унда мазкур исм-шарифни хамда беморнинг навбатдаги ташрифини аниклашади. Трипперни 1942 йилнинг 5 декабрида тиш шифокори хузурида хибсга олишади. Бош рахбарни гестапонинг Париждаги штаб-квартирасига жойлаштирадилар. Унга нисбатан кийнок усулларини колламай, озларига огдириб олишга харакат килишади. Триппер немислар билан хамкорлик килишга рози болади ва якин хамкорлари – Кау, Гросфогел ва бошкалар хакида керакли ма’лумотларни айтиб беради. У шу тарика гитлерчиларнинг ишончига киради. Гестапочилар Триппернинг шоро комондонлига олдидаги нуфузига таяниб, аксилгитлерчи коалитсияни бузиш учун стратегик максадда радиоойинга кошмокчи болишади. Айгокчилар рахбари озини розидек корсатиб, асир олинганини комондонликдан яширишига гестапони ишонтиради. У душман айтган радиономаларни жонатади. Бирок шахар бойлаб сайохат пайти катта таваккал килиб, гестапога билдирмаган агент айол оркали Марказга хакикий хабарни йетказади. Марказнинг хакикий ахборотни олгани хакидаги тасдикномасини бигач, триппер оз вазифасини бажарган деб хисоблаб, енди кочиб колишга карор килади. Токкиз ой давомида Триппер гестапони озининг сотилганига шунчалик ишонтирадики, улар шахар бойлаб сайр пайти кориклашда хушйорликни бошаштирадилар. Бу вазиятда тажрибали айІокчи учун оддий корикчиларни алдаб кетиш хеч гап емас еди. Триппер унга хамиша хамрохлик килиб юрадиган немис Вилли Берг билан хар доимгидек вокзал олдидаги таниш дорихонага боради. Берг машинада колади. Триппер еса дорихонага киради-ю, бошка кайтиб чикмайди. Дорихона бурчакдаги икки ешикли бинода жойлашган еди… У урушнинг охирларигача Сен-Жерман-ен-Лайе пансионатида яшириниб яшайди. Немислар кидирувни жуда кучайтириб, унга гестапо ходимлари ва агентларининг коп кучи жалб етилишига карамай, Трипперни топишнинг иложи болмайди. 1945 йилда Франсия озод етилгач, у Москвага кайтади. Сталиннинг шахсий буйругига асосан уни он йил камок жазосига хукм килишади. 1955 йилда озодликка чиккан Леополд Треппер дастлаб киндик кони токилган Полшага келади ва кейинчалик Исроилга жонаб кетади хамда у йерда 1982 йил оламдан отади.сайт: мир шпионов
статя: полковник ГРУ Леополд Треппер
Русчадан Абдумалик ИСОМИДДИН таржимаси.

Қорли йўл (Ҳикоя)

Жулдурвоқи ёқали, йўл-йўл пешбандли кенг кўйлакдаги она отхонадан отларни олиб чиқди. Йиллар унинг белини дол қилган, у бу ишлар учун энди кексайиб қолганди. Чеккага бориб тўхтади, жониворнинг қорнига аста шапатилаб, қозиққа боғлади; оғир-оғир нафас олиб, кўкка узоқ тикилиб қолди....

Киссавур

Ёз. Хаво иссик. Кукон автовокзалига одам дегани сигмайди. Хар икки одамнинг бири кулидаги читрумол билан узини елпигани-елпиган. Иссик айникса, автобус хайдовчиларини домига олган. Юравериб урганиб кетган булишса-да, барибир кулларидаги корайиб кетган румолчани буйинларига суришларидан дим хаво жонларига тегиб кетганини билиб олиш кийин эмас…...

ТОТИХОННИНГ ТАНГОСИ (хажвия)

— Тотихон, кочада нима киляпсан? — соради у тотининг теварагида тинимсиз айланиб. — кафасда йотишинг керак еди-ку! Бир тоза хаводан нафас олай дебсан-да? — Е, каргабой ака-ей, — бошини патлари орасига олиб мингирлади тоти. — Куйган юрагимни баттар йондирасиз-а! кафасимдан кочдим, ога!...

БАХТ ҚУШИ” Ҳалиманинг хўрликда, етимликда ўтган кунлари эсидан чиқадиган, бошига бахт қуши қўнадиган бўлди. Бахтиёрни учратди-ю, ўн еттига тўлса-да, ҳануз етимликнинг сарғиш туси ўчмаган икки юзи тўлишиб, тиниқлашди. «Наҳотки, дунёда мениям тушунади

БАХТ ҚУШИ” Ҳалиманинг хўрликда, етимликда ўтган кунлари эсидан чиқадиган, бошига бахт қуши қўнадиган бўлди. Бахтиёрни учратди-ю, ўн еттига тўлса-да, ҳануз етимликнинг сарғиш туси ўчмаган икки юзи тўлишиб, тиниқлашди. «Наҳотки, дунёда мениям тушунадиган, қадрлайдиган, сева оладиган одам бўлса? — дея хаёл қиларди у. —...

ТУЙҒУЛАР

Қадим замонда туйғулар макон тутган орол бор эди. Улар Бахт, Қайғу,Билим, Севги ва бошқалар бўлиб, бир пайт орол чўкаѐтганлиги ҳақида хабар келди. Шу заҳоти ҳаммаси оролдан кетиш пайида қайиқларни ҳозирлашди. Бу оролда фақатгина Севги ѐлғиз қолиб, сўшти дамларини шу маконда ўтказишни истади. Аммо орол сувга ғарқ бўлаѐтганини кўргач, ѐрдам сўрашга...

Ҳикоя: Осмоннинг кўз ёшлари

Бугун ҳавонинг авзойи бузуқ, осмонга қараган эдим, ёмғир ёғаман деб турибди. Ёмғирни ёқтираман ва ёмғир ёққан вақтда деразаларни очиб қўяман. Бугун ҳам шундай бўлди. Салқин ҳамда тоза ҳаводан тўйиб-тўйиб нафас олиб турган вақтимда хонага ҳамкасбим кириб келди ва менга юзланиб:...

Ўткир ҲОШИМОВ. “ДЕҲҚОННИНГ БИР КУНИ…”

Муяссар тонг саҳарда уйғониб кетади-ю, Алижоннинг бир текис чуқур-чуқур нафас олишига қулоқ солиб, жимгина ётади. «Қачон қайтганини билмабман ҳам», деб ўйлади у сатин кўрпадан бошини чиқариб. Девордаги осма соат беш марта занг уради. Унинг титроқ садолари уйнинг шифтига, зардеворлар, кирпечлар осилган деворларга юмшоққина урилиб, сингиб кетади. Уй...

МУРДАЛАР КЎЗ ОЧГАНДА… (Мистика)

Сентябр ойи еди. Тун. кабристонга кириб келган кок плашчли кимса йомгирли хавода богилиб-богилиб нафас оларди… Бироз сигарет чекиб турган болди-да, кутилмаган харакат билан колидаги сигарет колдигини бир томонга иргитиб, йелкасидаги копни кабрлардан бири устига койди. каерлардандир бойкушнинг йокимсиз сайраши ешитилди....

Мусофир юртдан аёлнинг тобути қайтди... (ҳикоя реал воқеаларга асосланган)

«Ўзбекистонлик аёл Туркияда автоҳалокатга учраб, вафот этди». Интернет янгиликларини кўздан кечираётган Рустам бир зум сергак тортди-да, шу хабарни синчиклаб ўқишга киришди. «Аёлнинг миллати ўзбек, исми Наргиза. Бошқа малумотлар мавжуд эмас. Агар марҳуманинг танишлари ёки қариндошлари бўлса, тегишли муассасаларга мурожаат қилишингизни сўраймиз»....

Яҳшилик

“Бир куни менинг қабулимга ёши олтмишлардан ўтган киши ўзининг тахминан ёши ўттизларда бўлган ўғли билан кирди. Йигит отасининг қўлидан ушлаб олган, унга ниҳоятда ғамхўр эди. Унинг уёқ-буёқларини тузатиб қўяр, унга беҳад эътиборли эди. Унинг отаси бемор экан. Уларнинг муаммосини сўраш ва анализларга кўз ташлаш асносида отасининг ҳаракатлари...

Фикр қўшиш